Návod k použití PHILIPS 69061-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69061-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69061-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69061-87-16.


PHILIPS 69061-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4148 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69061-87-16 BROCHURE (1301 ko)
   PHILIPS 69061-87-16 BROCHURE (1330 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69061-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe vrobky a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk. V p¯ÌpadÏ technickch problÈm v·m bude n·ö servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/6112 6112. Adresa: ServisnÌ st¯edisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 tel. : 02/6112 6112 DalöÌ informace najdete v kapitole "Servis". Likvidace Likvidace obalovÈho materi·lu ï Vöechny Ë·sti obalu jsou recyklovatelnÈ, fÛlie a polystyrÈnovÈ Ë·sti jsou odpovÌdajÌcÌm zpsobem oznaËeny. Obalov materi·l p¯ÌpadnÏ i vyslouûil spot¯ebiË zlikvidujte p¯imϯenm zpsobem. [. . . ] ï Ze Ëty¯ öroub (3) vysaÔte teleskopickou konstrukci A, tuûkou si naznaËte 2 otvory pro pojistnÈ örouby, teleskopickou konstrukci A znovu sejmÏte, oba otvory vyvrtejte a nasaÔte obÏ hmoûdinky (4). ï Teleskopickou konstrukci spr·vnÏ nastavte: t¯i jejÌ Ë·sti umoûÚujÌ prodlouûenÌ od 80 do 100 cm (A). Pokud jsou obÏ vrchnÌ Ë·sti (B) takÈ oddÏleny, lze konstrukci prodluûovat na dÈlky od 100 do 120 cm (u provedenÌ s potrubÌm na dÈlku od 100 do 110, 5 cm). Jen p¯i provedenÌ s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu: ï Ve vrchnÌ Ë·sti konstrukce A upevnÏte Ëty¯mi örouby (2 x 2) usmÏrÚovaË vzduchu F pro vnit¯nÌ obÏh a trubkou vhodnÈ dÈlky (5) jej p¯ipojte na odtahov otvor odsavaËe par. Jen p¯i provedenÌ s ods·v·nÌm: ï Naho¯e na odsavaËi par (5) p¯ipojte p¯ipojovacÌm krouûkem dostateËnÏ dlouhou hadici. Podle vbÏru poûadovanÈ instalace postupujte d·le n·sledujÌcÌm zpsobem: ï Teleskopickou konstrukci zavÏste (ujistÏte se, ûe elektrick· p¯ipojovacÌ sk¯ÌÚka je na tÈ stranÏ, kde se budou nach·zet ovl·dacÌ prvky) a p¯it·hnÏte Ëty¯i örouby (6). Vloûte do otvor oba pojistnÈ örouby (7) a p¯it·hnÏte je. ï NasaÔte komÌnovÈ tÏleso a upevnÏte jej dvÏma örouby (9) k teleskopickÈ konstrukci, spodnÌ Ë·st zavÏste prozatÌm na pruûinu (10). ï Do konstrukce zavÏste kryt odsavaËe par a p¯iloûenmi öroubovmi maticemi (11) jej nast·lo upevnÏte. Vöechny Ëty¯i örouby (12) p¯it·hnÏte. ï P¯ipojte motor (13a) a osvÏtlenÌ (13b), spodnÌ Ë·st komÌnovÈho tÏlesa odsuÚte stranou a dvÏma örouby (14) ji p¯ipevnÏte k tÏlesu odsavaËe. 16 ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par nastavenÈho na ods·v·nÌ a topeniötÏ nesmÌ bt v manipulaËnÌm prostoru nad topeniötÏm podtlak vyööÌ neû 4 PA (4 x 10-5 bar). Za vhodnÈ za¯ÌzenÌ p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe jsou povaûov·ny nap¯. spÌnaËe, pojistky (z·vitovÈ pojistky se musÌ vyjmout z objÌmky), spÌnaËe FI a proudovÈ chr·niËe s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm. Na poruchy, k nimû dojde v dsledku nedodrûenÌ vöe uvedench pokyn, se nevztahuje z·ruka. UmÌstÏnÌ z·suvky p¯Ìmo nad odsavaËem m· dvÏ vhody: 1. V p¯ÌpadÏ pot¯eby mûete spot¯ebiË snadno odpojit vytaûenÌm ze z·suvky. Obr. 1 ï Pokud se kuchyÚskÈ vpary odv·dÏjÌ vnÏjöÌ zdÌ do volnÈho ovzduöÌ, pot¯ebujete k tomu sk¯ÌÚku do zdi MKZ, obj. 942 118 609 ( 150 mm), z naöeho zvl·ötnÌho p¯ÌsluöenstvÌ. P¯ipojenÌ P¯ÌvodnÌ kabel se z·strËkou je urËen pro napÏtÌ 220-230 V. (PevnÈ p¯ipojenÌ mûe prov·dÏt pouze elektroinstalatÈr s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. ) Vnit¯nÌ obÏh ï P¯i reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu odsavaË filtruje vzduch p¯es filtr s aktivnÌm uhlÌm a vrchnÌ m¯Ìûkou na odtahovÈ öachtÏ jej odv·dÌ zp·tky do kuchynÏ. ï Pro reûim vnit¯nÌho obÏhu vzduchu pot¯ebujete origin·lnÌ filtr AEG s aktivnÌm uhlÌm KF8 (viz zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ). ï »ty¯mi örouby o prmÏru 3, 5 x 6, 5 mm upevnÏte usmÏrÚovaË odtahu vzduchu (obr. ï Polohu odtahovÈ öachty (komÌnovÈho tÏlesa) odsavaËe lze podle pot¯eby mÏnit. [. . . ] K aktivaci uhlÌ je t¯eba filtr usuöit v peËicÌ troubÏ. Nastavte vrchnÌ a spodnÌ oh¯ev a maxim·lnÌ teplotu 100C a filtr asi 10 minut suöte. P¯ibliûnÏ po 3 letech je t¯eba filtr vymÏnit, protoûe jeho schopnost vst¯eb·vat vpary je jiû znaËnÏ snÌûena. ï Mont·û Filtr na jednÈ stranÏ nasaÔte, lehkm pootoËenÌm jej zasuÚte na mÌsto a pomocÌ Ëervench tlaËÌtek A jej zafixujte (obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69061-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69061-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag