Návod k použití PHILIPS 69061-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69061-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69061-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69061-31-16.


PHILIPS 69061-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4148 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69061-31-16 BROCHURE (1298 ko)
   PHILIPS 69061-31-16 BROCHURE (1266 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69061-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] pro peËenÌ, smaûenÌ nebo pro ËiötÏnÌ a drûbu. Na poslednÌch str·nk·ch jsme shrom·ûdili rady pro odstranÏnÌ p¯Ìpadnch poruch, kterÈ mûete provÈst sami. Pokud byste s tÏmito radami nevystaËili, je v·m vûdy k dispozici n·ö servis. Z·vÏrem p¯ejeme mnoho spÏch p¯i va¯enÌ, smaûenÌ a peËenÌ. 2 39 Obsah Dleûit· upozornÏnÌ Ekologick· likvidace obal a starÈho spot¯ebiËe BezpeËnostnÌ pokyny VöeobecnÏ Jak p¯edch·zet poökozenÌ spot¯ebiËe Popis spot¯ebiËe Ovl·dacÌ panel VybavenÌ P¯ÌsluöenstvÌ P¯ed prvnÌm pouûitÌm NastavenÌ hodin PrvnÌ oh¯ev a vyËiötÏnÌ Plotnky BezpeËnostnÌ spÌnaË s dÏtskou pojistkou Ovl·dacÌ knoflÌk plotnky Va¯enÌ na plotnce PeËicÌ trouba Funkce peËicÌ trouby Ovl·dacÌ prvky ZapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ P¯edeh¯Ìv·nÌ Pr·ce s hodinami AutomatickÈ vypnutÌ AutomatickÈ zapnutÌ a vypnutÌ BudÌk PouûÌv·nÌ PeËenÌ Rady pro peËenÌ Tabulky Samostatn hork vzduch PeËenÌ masa Tabulky PloönÈ grilov·nÌ Rozmrazov·nÌ Zava¯ov·nÌ »iötÏnÌ a drûba Spot¯ebiË VmÏna û·rovky v peËicÌ troubÏ, ËiötÏnÌ skla SejmutÌ a nasazenÌ dv̯ek peËicÌho vozÌku Sklopn· kombinace grilu Co dÏlat, kdyû. . . 38 4 4/5 4/5 5 6 7 8/9 10 11 12 13 14-16 17 18 19 19 20 20 21 21 22/23 22 24/25 26 26/27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 3 Servis Dleûit· upozornÏnÌ Ekologick· likvidace obal a starÈho spot¯ebiËe Obaly Jako podniku s ekologickm myölenÌm se firmÏ AEG jiû dlouho spÏönÏ da¯Ì omezit pouûÌv·nÌ obalovch materi·lu na nejnutnÏjöÌ mÌru. [. . . ] Zava¯ovacÌ sklenice majÌ bt naplnÏny stejnÏ vysoko a vÌËka zajiötÏna svorkou. Sklenice na plech postavte tak, aby se vz·jemnÏ nedotkaly. Na plech postavte sklenici vody, aby se v troubÏ mohla vyvinout dostateËn· vlhkost. Nejprve musÌte nastavit aktu·lnÌ Ëas. TlaËÌtky 5 nebo a3 . nastavte aktu·lnÌ Ëas. »as se objevÌ na ukazateli. NynÌ je peËicÌ trouba p¯ipravena k provozu. UpozornÏnÌ: Po kaûdÈm p¯eruöenÌ proudu se vöechna nastavenÌ zruöÌ. Zava¯ovacÌ doby: Ovoce a kyselÈ okurky Jakmile se v n·levu v prvnÌch sklenicÌch objevÌ bublinky (u 1 litrovch sklenic asi po 45 minut·ch) troubu vypnÏte a sklenice ponechte jeötÏ 30 minut - citlivÈ druhy ovoce, nap¯. maso Jakmile se v n·levu v prvnÌch sklenicÌch zaËnou objevovat bublinky, p¯epnÏte teplotu na 100C. Potom troubu vypnÏte a sklenice nechte st·t v uzav¯enÈ troubÏ jeötÏ 30 minut. 10 31 PouûitÌ Rozmrazov·nÌ P¯Ìklady pro pouûitÌ rozmrazovacÌho stupnÏ Takto postupujte: VsaÔte jÌdla na roöt nebo do pek·Ëku na 4. Nastavte spÌnaË funkcÌ A na rozmrazov·nÌ UpozornÏnÌ: Pokud zakryjete jÌdla urËen· k rozmrazov·nÌ, pouûijte prosÌm pergamenov papÌr nebo folii. NepouûÌvejte tal̯e ani mÌsy, protoûe ty dobu rozmrazov·nÌ podstatnÏ prodlouûÌ. 5. 180-200 170-180 160-180 150-160 150-160 140-150 0:35-0:50 0:45-1:15 1:00-1:30 2:30-3:00 1:30-2:20 2:30-4:00 Ryby (duöenÈ) celÈ ryby 1-1, 5 kg 3. 210-220 3. 160-170 0:45-1:15 TuËnÏ vytiötÏnÈ daje zn·zorÚujÌ nejvhodnÏjöÌ zpsob oh¯evu pro dan pokrm. * P¯edeh¯·t troubu 28 13 Plotnky Va¯enÌ na plotnce ( neplatÌ pro indukËnÌ plotnky, viz speci·lnÌ n·vod k pouûitÌ pro indukËnÌ plotnky!) Plotnky lze pouûÌvat jako norm·lnÌ (bez automatiky) i jako automatickÈ. Pokyny k tabulk·m pro peËenÌ masa V tabulk·ch naleznete pro rznÈ druhy masa daje pro nastavenÌ teploty, dobu peËenÌ a ËÌslo patra. /daje o dobÏ peËenÌ jsou pouze orientaËnÌ, neboù jsou z·vislÈ na druhu tÏsta, mnoûstvÌ a peËicÌ formÏ. Va¯enÌ bez automatiky Postupujte takto: 1. Pro uvedenÌ do varu nebo opeËenÌ zvolte vysok vkon. Jakmile vystupuje p·ra nebo je tuk hork, sniûte vkon na pot¯ebn trval stupeÚ. OrientaËnÌ hodnoty pro nastavenÌ varnch mÌst: poloha ovl·dacÌho knoflÌku 9 7-8 uvedenÌ do varu prudkÈ opeËenÌ vhodn· pro uvedenÌ do varu velkÈho mnoûstvÌ vody, va¯enÌ nudlÌ fritov·nÌ hranolk, opeËenÌ masa, nap¯. brambor·k, osmaûenÌ pl·tk svÌËkovÈ, steak smaûenÌ masa, ¯Ìzky, cordon bleu, kotlety, svÌtky, frikadely, z·smaûky, jemnÈ smaûenÌ, klob·sky, j·tra, vejce, fritov·nÌ koblih va¯enÌ vÏtöÌho mnoûstvÌ jÌdla, eintopf a polÈvky, va¯enÌ brambor v p·¯e, va¯enÌ masovch vvar duöenÌ zeleniny nebo masa, va¯enÌ rûe v mlÈce va¯enÌ rûe a mlÈËnch pokrm (obËas zamÌchat duöenÌ menöÌho mnoûstvÌ brambor nebo zeleniny, oh¯Ìv·nÌ hotovch jÌdel 1-2 rozpouötÏnÌ ölehan· omeleta, mÌchan· vajÌËka, holandsk· om·Ëka, udrûov·nÌ teplch jÌdel, rozpouötÏnÌ m·sla, Ëokol·dy, ûelatiny zbytkovÈ teplo, vypnuto P¯i peËenÌ vÏtöÌho mnoûstvÌ kol·Ë na plechu nebo ve form·ch se mûe doba peËenÌ prodlouûit. DoporuËujeme pÈci v troubÏ maso a rybu teprve od 1 kg vöe. Pot¯ebn· doba peËenÌ je z·visl· na druhu a kvalitÏ masa. Aby se zabr·nilo p¯ip·lenÌ öù·vy nebo tuku z masa, doporuËujeme p¯idat do n·doby trochu tekutiny. [. . . ] V tom p¯ÌpadÏ postavte formy na roöt vedle sebe. Doba peËenÌ se pak prodlouûÌ jen nepodstatnÏ. Horkm vzduchem univerz·lnÌm mûete pÈci na vÌce patrech souËasnÏ. P¯epÌnaË funkcÌ A nastavte na poûadovan druh provozu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69061-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69061-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag