Návod k použití PHILIPS 69060-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69060-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69060-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69060-87-16.


PHILIPS 69060-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3470 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69060-87-16 BROCHURE (1315 ko)
   PHILIPS 69060-87-16 BROCHURE (1283 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69060-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tato informace pro uûivatele pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] NasazenÌ tukovÈho filtru Uchopte tukov filtr za chytku a nasaÔte oba drû·ky shora dol na otvor na zadnÌ stÏnÏ peËicÌ trouby (otvor ventil·toru). VyjmutÌ tukovÈho filtru Uchopte tukov filtr za chytku a vyt·hnÏte jej smÏrem nahoru. P¯Ìprava kuchyÚskÈ linky ZasazenÌ roötu a univerz·lnÌho plechu Vöechny zasouvacÌ Ë·sti jsou opat¯eny vpravo a vlevo malm vyklenutÌm. Toto vyklenutÌ slouûÌ jako pojistka proti p¯eklopenÌ a musÌ smϯovat dol. ZasazenÌ roötu Roöt zasaÔte tak, aby obÏ vodicÌ liöty smϯovaly nahoru. Pojistka proti p¯eklopenÌ musÌ bt vzadu a musÌ smϯovat dol. ZasazenÌ roötu a univerz·lnÌho plechu P¯i souËasnÈm pouûÌv·nÌ roötu a univerz·lnÌho plechu zasaÔte pojistku proti p¯eklopenÌ p¯esnÏ do vybr·nÌ v pek·Ëi. pojistka proti p¯eklopenÌ vodicÌ liöty 16 49 N·vod k mont·ûi N·vod k pouûitÌ Kombinace jen s: ZapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ peËicÌ trouby 1. Troubu zapnete stisknutÌm p¯epÌnaËe funkcÌ peËicÌ trouby a p¯epÌnaËe pro volbu teploty. OtoËenÌm p¯epÌnaËe funkcÌ nastavte poûadovanou funkci. Na p¯ÌsluönÈm ukazateli se objevÌ symbol zvolenÈ funkce. OtoËenÌm p¯epÌnaËe pro volbu teploty nastavte poûadovanou teplotu. Na ukazateli teploty se objevÌ zvolen· teplota. provoznÌ kontrolka ukazatel funkcÌ trouby kontrolka teploty ukazatel teploty ukazatel Ëasu funkce peËicÌ trouby volba teploty funkce hodin Pokud je peËicÌ trouba nebo nÏkter· z plotnek v provozu, svÌtÌ provoznÌ kontrolka. Troubu vypnÏte otoËenÌm p¯epÌnaËe funkcÌ trouby a p¯epÌnaËe pro volbu teploty do nulovÈ polohy. Vyvol·nÌ nastavench hodnot automatiky StisknÏte tlaËÌtko TRV¡NÕ nebo KONEC . Na ukazateli Ëasu se objevÌ buÔ nastaven· doba trv·nÌ, nebo nastaven· doba ukonËenÌ p¯Ìpravy pokrmu. 46 19 N·vod k pouûitÌ N·vod k mont·ûi DodateËnÈ zmÏny nastavench hodnot automatiky TakÈ jiû bÏhem vlastnÌ p¯Ìpravy pokrm lze nastavenou dobu trv·nÌ nebo ukonËenÌ p¯Ìpravy pokrmu mÏnit. TlaËÌtkem TRV¡NÕ si znovu vyvolejte dobu trv·nÌ, nebo tlaËÌtkem KONEC dobu ukonËenÌ p¯Ìpravy pokrmu. BÏhem 5 sekund stisknÏte tlaËÌtka nebo tolikr·t, dokud nenÌ nastavena poûadovan· doba trv·nÌ nebo doba ukonËenÌ p¯Ìpravy pokrm. Mont·û Vymaz·nÌ nastavench hodnot automatiky 1. TlaËÌtkem TRV¡NÕ si znovu vyvolejte dobu trv·nÌ p¯Ìpravy pokrm. BÏhem 5 sekund nastavte pomocÌ tlaËÌtka vöechny hodnoty na "0". OtoËte p¯epÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby a p¯epÌnaË pro volbu teplotu do nulovÈ polohy. Informace o automatickÈ funkci Maxim·lnÏ nastaviteln· doba TRV¡NÕ je 10 hodin. 20 45 N·vod k mont·ûi N·vod k pouûitÌ BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï V elektroinstalaci musÌ bt za¯ÌzenÌ s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, kterÈ umoûÚuje odpojenÌ vöech pracovnÌch vodiË spot¯ebiËe od sÌtÏ. Za vhodn· za¯ÌzenÌ p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe jsou povaûov·ny nap¯. spÌnaËe LS a FI, jistiËe, pojistky (z·vitovÈ pojistky je t¯eba vyöroubovat) a proudovÈ chr·niËe. ï Z hlediska ochrany p¯ed nebezpeËÌm poû·ru odpovÌd· spor·k typu Y (IEC 335-2-6). Pouze spot¯ebiËe tohoto typu smÏjÌ bt jednostrannÏ vestavÏny k vedlejöÌm vysokm sk¯ÌÚk·m nebo stÏn·m. [. . . ] 5. 170-180 160-180 150-160 150-160 140-150 0:45-1:15 1:00-1:30 2:30-3:00 1:30-2:00 2:30-4:00 Ryby (duöenÌ) celÈ ryby 1-1, 5 kg 4. TuËnÏ vytiötÏnÈ daje upozorÚujÌ na funkci pro dan pokrm vhodnÏjöÌ. P¯ÌsluöenstvÌ Vöechny zasouvacÌ Ë·sti (roöt, pek·Ë atd. ) po kaûdÈm pouûitÌ umyjte a dob¯e osuöte. MytÌ usnadnÌ kr·tkÈ namoËenÌ. Tukov filtr 1. Tukov filtr se myje v horkÈm mycÌm roztoku nebo v myËce n·dobÌ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69060-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69060-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag