Návod k použití PHILIPS 69060-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69060-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69060-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69060-31-16.


PHILIPS 69060-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3470 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69060-31-16 BROCHURE (1314 ko)
   PHILIPS 69060-31-16 BROCHURE (1282 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69060-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V p¯ÌpadÏ pot¯eby jej p¯edejte eventu·lnÌmu dalöÌmu uûivateli spot¯ebiËe. PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento znak v·s bude prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto znakem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a k praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. [. . . ] Naöe spot¯ebiËe odpovÌdajÌ bezpeËnostnÌm ustanovenÌm p¯ÌsluönÈho z·kona o technickch pracovnÌch prost¯edcÌch, nejsou vöak v û·dnÈm p¯ÌpadÏ schopnÈ odstranit vöechna moûn· rizika raz. Technick· data RozmÏry v mm TÏleso varnÈ desky v x ö x h MÌry v¯ezu ö x h P¯Ìkon plotnek ve wattech: Plotnka vp¯edu 145 mm Plotnka vzadu 180 mm Celkov jmenovit p¯Ìkon JmenovitÈ napÏtÌ 8 x 290 x 510 270 x 490 1200 1800 3000 W 230 V Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EU: ï 73/23/EWG z 19. 1973 "SmÏrnice o nÌzkÈm napÏtÌ", vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 93/68/EWG ï 89/336/EWG z 3. 89 "SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ", vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG 4 17 Pokyny pro mont·û Vestavba a mont·û Je rovnÏû nutno dodrûet zde uvedenou vzd·lenost od boËnÌ stÏny 50 mm. Varn· deska se upevÚuje na n·bytkovÈ sk¯ÌÚce n·sledujÌcÌm zpsobem: 1) Na okraji otvoru, urËenÈho pro instalaci desky, se uloûÌ speci·lnÌ tÏsnÏnÌ (A), kterÈ je souË·stÌ dod·vky, p¯iËemû je nutno db·t na to, aby se konce uloûily k sobÏ, aniû by se p¯ekrvaly. odstranit 2) Varn· deska se vloûÌ do v¯ezu n·bytkovÈ sk¯ÌÚky a p¯itlaËÌ dol, aby celou plochou dolehla; p¯esahujÌcÌ tÏsnÏnÌ je nutno odstranit. 3) K odstranÏnÌ varnÈ desky z n·bytkovÈ sk¯ÌÚky je nutno zasunout Ëepel öroubov·ku pod okraj desky a vysunout desku nahoru. Likvidace Informace k obalovÈmu materi·lu spot¯ebiËe Vöechny pouûitÈ materi·ly pro zabalenÌ spot¯ebiËe jsou ekologicky neökodnÈ a jsou schopnÈ recyklace!KartÛnovÈ Ë·sti se vyr·bÏjÌ z 80 % z recyklovanÈho papÌru. Plasty jsou oznaËeny n·sledujÌcÌm zpsobem: >PE< pro polyetylÈn, nap¯. u vplÚovch Ë·stÌ, z·sadnÏ bez obsahu freon. Likvidace vyslouûilch starch spot¯ebiË Z dvod ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ musejÌ bt vöechny vyslouûilÈ varnÈ desky VITRAMICÆ odbornÏ zlikvidov·ny. To platÌ jak pro v·ö dosavadnÌ spot¯ebiË, tak i pro vaöi novou varnou desku, aû jednoho dne doslouûÌ. U vyslouûilch starch spot¯ebiË zajistÏte p¯ed jejich zlikvidov·nÌm jejich neupot¯ebitelnost. Spot¯ebiËe tohoto typu se smÏjÌ instalovat pouze jednou stranou vedle vyööÌho kuchyÚskÈho n·bytku, spot¯ebiË nebo stÏn. 6 RozmÏry / mÌry pro v¯ez sklokeramickÈ varnÈ desky zadnÌ stÏna UloûenÌ a mont·û VarnÈ desky je moûno vestavÏt do n·bytkovch sk¯ÌnÏk, jeû jsou opat¯eny otvorem pro vloûenÌ desky s rozmÏry, uvedenmi na obr·zku. Tento ukazatel se rozsvÌtÌ, kdyû je plotnka hork·. Jakmile se plotnka ochladÌ, kontrolka zhasne. Obsluha plotnek Ovl·dacÌ knoflÌk plotnek reguluje nastaven vkon plynule. KromÏ oznaËench stupÚ vkonu je moûno nastavit jeötÏ vkonovÈ mezistupnÏ. Tato nastavenÌ se volÌ v tom p¯ÌpadÏ, kdyû je teplota p¯edch·zejÌcÌho stupnÏ p¯Ìliö nÌzk· a dalöÌ vyööÌ teplota je p¯Ìliö vysok·. Plotnky vûdy zapÌnejte teprve tehdy, kdyû je na nÏ postaveno varnÈ n·dobÌ. 14 7 Obsluha Ovl·dacÌ knoflÌk spÌnaËe vkonu se nastavuje s ohledem na zpsob va¯enÌ podle n·sledujÌcÌ tabulky. Pokyny pro mont·û BezpeËnostnÌ pokyny pro elektrickÈ p¯ipojenÌ ï P¯ipojenÌ varnÈ desky smÌ provÈst vhradnÏ opr·vnÏn elektrik·¯. P¯i p¯ipojov·nÌ varnÈ desky se musejÌ dodrûet vöechny platnÈ p¯edpisy a normy, platnÈ v mÌstÏ instalace, vËetnÏ pokyn elektrorozvodnÈho z·vodu. ï P¯ed p¯ipojenÌm varnÈ desky je nutno zkontrolovat, zda napÏtÌ, uvedenÈ na typovÈm ötÌtku spot¯ebiËe, souhlasÌ se sÌùovm napÏtÌm, kterÈ je k dispozici v mÌstÏ instalace desky. ï Typov ötÌtek a schÈma zapojenÌ desky jsou viditelnÈ na dolnÌ stranÏ spot¯ebiËe. ï Varn· deska je dimenzov·na pro p¯ipojenÌ na sÌù st¯ÌdavÈho elektrickÈho proudu s napÏtÌm 230 V. ï Tento spot¯ebiË odpovÌd· pokud se tk· ochrany proti nebezpeËÌ poû·ru typu Y. [. . . ] Potom plochu vyËistÏte zpsobem, kter je pops·n v bodÏ 2 tohoto n·vodu. ï P¯ip·len cukr, roztavenÈ plasty odstraÚte vûdy ihned, jeötÏ v horkÈm stavu pouûijte k tomu sklenÏnou ökrabku. Potom plochu vyËistÏte zpsobem, kter je pops·n v bodÏ 2 tohoto n·vodu. ï ZrnÌËka pÌsku, kter· p¯ÌpadnÏ spadnou na sklenÏnou plochu p¯i okrajov·nÌ brambor nebo ËiötÏnÌ sal·tu, mohou zpsobit p¯i p¯esunov·nÌ varnÈho n·dobÌ vrypy ve sklokeramickÈ desce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69060-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69060-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag