Návod k použití PHILIPS 69057-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69057-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69057-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69057-31-16.


PHILIPS 69057-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3448 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69057-31-16 BROCHURE (1304 ko)
   PHILIPS 69057-31-16 BROCHURE (1274 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69057-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V textu budou pouûÌv·ny n·sledujÌcÌ symboly: BezpeËnostnÌ pokyny Varov·nÌ!UpozornÏnÌ, slouûÌcÌ pro vaöi osobnÌ bezpeËnost. UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ 1. [. . . ] ExistujÌcÌ zbytkovÈ teplo se projevÌ v digit·lnÌch ukazatelÌch p¯Ìsluönch plotnek symbolem (jako Ñhork·ì). Plotnky se vypnou po tÈto dobÏ: ï stupeÚ vkonu 1-2 po 6 hodin·ch ï stupeÚ vkonu 3-4 po 5 hodin·ch ï stupeÚ vkonu 5 po 4 hodin·ch ï stupeÚ vkonu 5-9 po 1, 5 hodinÏ Pokud by se vypnula jedna nebo nÏkolik plotnek p¯ed uplynutÌm uvedench Ëas, informujte se v kapitole ÑCo dÏlat, kdyû Öì. VypnutÌ z jinch p¯ÌËin P¯ekypÏl· tekutina, kter· se dostane na ovl·dacÌ panel, zpsobÌ okamûitÈ vypnutÌ vöech plotnek. Stejn Ëinek se projevÌ, poloûÌte-li na ovl·dacÌ panel mokrou utÏrku. V obou p¯Ìpadech je nutno spot¯ebiË znovu zapnout s pouûitÌm hlavnÌho vypÌnaËe , a to po odstranÏnÌ tekutiny nebo utÏrky. 10 35 BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï Do elektrickÈ instalace je nutno za¯adit za¯ÌzenÌ, kterÈ umoûnÌ oddÏlit spot¯ebiË vöemi pÛly od sÌtÏ p¯i minim·lnÌm rozev¯enÌ kontakt 3 mm. Za vhodn· oddÏlovacÌ za¯ÌzenÌ k tomuto Ëelu se povaûujÌ nap¯. LS-spÌnaËe, pojistky (öroubovacÌ pojistky je nutno vyöroubovat z objÌmek), proudovÈ chr·niËe a stykaËe. ï Pokud se tk· ochrany proti nebezpeËÌ poû·ru, odpovÌd· tento spot¯ebiË smÏrnici EN 60 335-2-6. Pouze spot¯ebiËe tohoto typu se smÏjÌ vestavÏt jednou stranou k vedle stojÌcÌm vysokm sk¯ÌnÌm nebo ke stÏn·m. ï Pod varnou deskou se nesmÏjÌ montovat z·suvky. ï VestavÏnÌm musÌ bt zajiötÏna ochrana proti nebezpeËnÈmu dotyku. ï Stabilita vestavÏnÈ sk¯ÌnÏ musÌ vyhovovat normÏ DIN 68930. PrmÏr 120/175/210 mm 145 mm 170/265 mm 145 mm Vkon 800/1600/2300 W 1200 W 1500/2400 W 1200 W 230 V ~ 50 Hz 7, 1 kW ZapnutÌ a vypnutÌ t¯ÌokruhovÈ plotnky Vûdy podle velikosti varnÈ n·doby nebo pek·Ëe je moûno u t¯ÌokruhovÈ plotnky p¯i¯adit k menöÌ varnÈ zÛnÏ p¯Ìsluönm senzorovm tlaËÌtkem ÑT¯Ìokruhov· plotnkaì na sklokeramickÈ varnÈ desce vûdy vÏtöÌ varnou zÛnu. Tuto vÏtöÌ varnou zÛnu je moûno p¯ipojit pouze tehdy, kdyû je pro menöÌ varnou zÛnu jiû nastaven stupeÚ vkonu. 32 13 1. ukazatele aû na pro zbytkovÈ teplo n·hle vypadnou?Zkontrolujte, zda - nebylo nedopat¯enÌm uvedeno v Ëinnost tlaËÌtko ZAP / VYP. - nejsou senzorov· tlaËÌtka Ë·steËnÏ pokryta vlhkou utÏrkou nebo polita tekutinou. se po vypnutÌ plotnek neobjevÌ na ovl·dacÌm panelu symbol pro zbytkovÈ teplo?Zkontrolujte, zda - nebyly plotnky v provozu pouze kr·tkou dobu a proto jeötÏ nejsou dostateËnÏ horkÈ. Zkontrolujte, zda - nejsou senzorov· tlaËÌtka Ë·steËnÏ pokryta vlhkou utÏrkou nebo polita tekutinou. Tento ukazatel svÌtÌ p¯i p¯eh¯·tÌ, z·vad·ch na elektronice nebo z bezpeËnostnÌch dvod. spot¯ebiË nereaguje na stisknutÌ senzorovÈho tlaËÌtka?Spot¯ebiË nereaguje na stisknutÌ senzorovÈho tlaËÌtka, kdyû se dotknete souËasnÏ jinÈho senzorovÈho tlaËÌtka, kterÈ nenÌ urËeno pro nÏkterou ovl·dacÌ kombinaci. [. . . ] DotknÏte se senzorovÈho tlaËÌtka spÌnacÌch hodin. Nastavte senzorovmi tlaËÌtky pro nastavenÌ spÌnacÌch hodin nebo poûadovanou dobu trv·nÌ. Po uplynutÌ nÏkolika sekund se kr·tkodobÈ odmϯov·nÌ Ëasu aktivuje a zobrazÌ se zbvajÌcÌ doba trv·nÌ. Pro pravu zbvajÌcÌ doby trv·nÌ se dotknÏte senzorovÈho tlaËÌtka pro spÌnacÌ hodiny a zmÏÚte nastavenÌ pomocÌ senzorovch tlaËÌtek nastavov·nÌ spÌnacÌch hodin nebo . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69057-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69057-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag