Návod k použití PHILIPS 69055-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69055-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69055-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69055-48-16.


PHILIPS 69055-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3640 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69055-48-16 BROCHURE (1129 ko)
   PHILIPS 69055-48-16 BROCHURE (1168 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69055-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace, tkajÌcÌ se ûivotnÌho prost¯edÌ 2 31 Z·ruËnÌ podmÌnky Z·ruka vyplvajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek je poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli (d·le takÈ jen "KupujÌcÌ") a jen na vrobek slouûÌcÌ k bÏûnÈmu pouûÌv·nÌ v dom·cnosti. Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli Z·ruku v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc, a to od data p¯evzetÌ prodanÈho vrobku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ, vËasnÈ a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ - nenÌ-li to vzhledem k povaze (tzn. [. . . ] ï Opravy varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ a autorizovanÌ pracovnÌci. 4 29 BezpeËnost bÏhem pouûÌv·nÌ varnÈ desky ï N·lepky a fÛlie je nutno ze sklokeramickÈ desky odstranit. ï P¯i neopatrnÈ pr·ci se spot¯ebiËem vznik· nebezpeËÌ pop·lenÌm. ï Kabely od elektrickch spot¯ebiË se nesmÏjÌ dotkat horkch povrch varnÈ desky, p¯ÌpadnÏ horkÈho n·dobÌ na desce. ï P¯eh¯·tÈ tuky a oleje velmi rychle vzplanou. Nenech·vejte bez dozoru va¯enÌ s pouûitÌm tuku nebo oleje (nap¯. ï Po kaûdÈm pouûitÌ plotnky vypnÏte. ï UûivatelÈ s implantovanmi kardiostimul·tory by mÏli zachov·vat minim·lnÌ vzd·lenost hornÌ Ë·sti tÏla 30 cm od zapnutch indukËnÌch plotnek. BezpeËnost v prbÏhu ËiötÏnÌ ï BÏhem ËiötÏnÌ musÌ bt varn· deska vypnut· a ve vychladnutÈm stavu. ï »iötÏnÌ varnÈ desky s pouûitÌm ËistiËe s paprskem p·ry nebo vysokotlakÈho ËistiËe nenÌ z bezpeËnostnÌch dvod p¯ÌpustnÈ. Jak zamezit poökozenÌ spot¯ebiËe ï Sklokeramick· varn· deska mûe bt poökozena p¯edmÏty, kterÈ na ni spadnou. ï N·razy varnÈho n·dobÌ mohou poökodit okraj sklokeramickÈ desky. ï VarnÈ n·dobÌ z litiny, hlinÌkovch slitin nebo s poökozenmi dny mûe p¯i p¯esunov·nÌ zpsobit na sklenÏnÈ keramickÈ desce vrypy. ï P¯edmÏty, kterÈ by se mohly roztavit a p¯ekypÏlÈ pokrmy se mohou na sklokeramickou plochu p¯ip·lit, a musejÌ se proto ihned odstranit. UvolnÏnÈ a nespr·vnÈ konektorovÈ spoje mohou vÈst k p¯eh¯·tÌ svorek. ï SvorkovÈ spoje je nutno provÈst odbornÏ v souladu s platnmi p¯edpisy. Do elektrickÈ instalace je nutno za¯adit za¯ÌzenÌ, kterÈ umoûnÌ oddÏlit spot¯ebiË vöemi pÛly od sÌtÏ p¯i rozev¯enÌ kontakt minim·lnÏ 3 mm. Za vhodn· oddÏlovacÌ za¯ÌzenÌ k tomuto Ëelu se povaûujÌ nap¯. Plotnku znovu zapnout Odpojit varnou desku na nÏkolik minut od p¯Ìvodu elektrickÈ energie (vyjmout pojistku domovnÌ instalace) Pokud se po zapnutÌ znovu zobrazÌ , informovat servis. ZobrazÌ se Funkce spÌnacÌch hodin nejsou funkcÌ STOP + POKRA»OVAT zastaveny. Funkce STOP + POKRA»OVAT zablokuje cel ovl·dacÌ panel aû na dotykovÈ tlaËÌtko . PouûitÌ automatiky uvedenÌ do varu Vöechny plotnky jsou vybaveny automatikou pro uvedenÌ do varu. Jestliûe se vych·zÌ od , zapne se plotnka p¯i nastavenÌ stupnÏ vkonu senzorovm tlaËÌtkem na urËitou dobu na pln vkon, a potom se automaticky p¯epne zpÏt na nastaven stupeÚ vkonu. Ovl·dacÌ panel ZapnutÌ (pouze poËÌnajÌc od VypnutÌ nepouûÌvat dotknout se tlaËÌtka dotknout se tlaËÌtka dotknout se tlaËÌtka moûnÈ stupnÏ Ukazatel vkonu aû aû aû / (po 5 sekund·ch) aû aû Pokud nemûete problÈm odstranit s pouûitÌm uvedench opat¯enÌ pro n·pravu, obraùte se na servisnÌ sluûbu. Opravy varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ pracovnÌci. NeodbornÈ opravy mohou vystavit uûivatele znaËnÈmu nebezpeËÌ. P¯i chybnÈ obsluze varnÈ desky nemûe bt n·vötÏva technika servisnÌ sluûby ani bÏhem z·ruËnÌ doby bezplatn·. vyööÌ stupeÚ vkonu, Pokud se zvolÌ bÏhem funkce plnÈho vkonu nap¯. Jestliûe existuje na plotnce jeötÏ zbytkovÈ teplo (ukazatel nebude funkce plnÈho vkonu provedena. [. . . ] Pokud se p¯ÌdavnÏ k nastavenÈmu kr·tkodobÈmu odmϯov·nÌ Ëasu na tÈto plotnce nastavÌ stupeÚ vkonu, plotnka se po uplynutÌ nastavenÈho Ëasu vypne. Volba plotnky Krok 1. Ovl·dacÌ panel dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER Ukazatel blik· kontrolka prvnÌ plotnky blik· kontrolka druhÈ plotnky blik· kontrolka t¯etÌ plotnky blik· kontrolka ËtvrtÈ plotnky 2. 3. 4. Jestliûe blik· kontrolka pomaleji, je moûno nastavit nebo zmÏnit stupeÚ vkonu. 14 19 Rady pro va¯enÌ a peËenÌ UpozornÏnÌ na akrylamid Podle nejnovÏjöÌch vÏdeckch poznatk mûe zpsobit intenzivnÌ opÈk·nÌ potravin, speci·lnÏ u produkt, kterÈ obsahujÌ ökroby, ohroûenÌ zdravÌ vlivem akrylamidu. Proto doporuËujeme pÈci podle moûnosti p¯i nÌzkch teplot·ch a pokrmy zpracovat tak, aby se p¯Ìliö silnÏ neopÈkaly. Jsou-li nastaveny dalöÌ funkce spÌnacÌch hodin, zobrazÌ se po nÏkolika sekund·ch nejkratöÌ zbvajÌcÌ Ëas vöech funkcÌ spÌnacÌch hodin a p¯Ìsluön· kontrolka blik·. NastavenÌ Ëasu Krok 1. Ovl·dacÌ panel zvolit plotnku funkce TIMER dotknout se tlaËÌtka nebo zvolenÈ plotnky Ukazatel blik· kontrolka zvolenÈ plotnky 00 aû 99 minut VarnÈ n·dobÌ pro indukËnÌ plotnky Materi·l n·dobÌ Ocel, smaltovan· ocel Litina Uölechtil· ocel HlinÌk, mÏÔ, mosaz Sklo, keramika, porcel·n Vhodn ano ano jestliûe je vrobcem p¯ÌsluönÏ oznaËena ----- Po nÏkolika sekund·ch blik· kontrolka pomaleji. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69055-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69055-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag