Návod k použití PHILIPS 69053-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69053-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69053-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69053-48-16.


PHILIPS 69053-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3913 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69053-48-16 BROCHURE (1406 ko)
   PHILIPS 69053-48-16 BROCHURE (1375 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69053-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ 1. Tyto ËÌslice v·s budou prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Pro p¯ÌpadnÏ vzniklÈ poruchy obsahuje tento n·vod k obsluze pokyny k jejich odstranÏnÌ samotnm uûivatelem, viz odstavec "Pomoc p¯i poruch·ch". 2 43 Obsah N·vod k pouûitÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] SvorkovÈ spoje je nutno provÈst v souladu s platnmi p¯edpisy. P¯ipojit kabel na spot¯ebiË a na p¯ipojovacÌ sÌùovou svorku. Spot¯ebiË vyËistit (viz odstavec "P¯ed prvnÌm pouûitÌm varnÈ desky"). Varn· deska je elektricky p¯ipojena. 35 Pokyny pro mont·û Technick· data RozmÏry spot¯ebiËe ä̯ka Hloubka Vöka 896 mm 506 mm 47 mm VkonovÈ ¯ÌzenÌ: Jestliûe se pouûÌvajÌ plotnky vp¯edu vlevo, vzadu a vp¯edu vpravo souËasnÏ, je urËeno rozdÏlenÌ maxim·lnÏ moûnch stupÚ vkonu, kterÈ je automaticky kontrolov·no. Plotnka 1 Plotnka 2 Plotnka 3 RozmÏry v¯ezu v desce ä̯ka Hloubka PolomÏr roh 880 mm 490 mm R5 BezpeËnostnÌ pokyny Spot¯ebiË smÌ montovat a p¯ipojovat k elektrickÈ sÌti vhradnÏ vyökolenÌ a autorizovanÌ odbornÌ pracovnÌci. Dodrûujte tyto pokyny, jinak zanik· n·rok na z·ruku. Je nutno dodrûovat obecnÈ smÏrnice pro provoz elektrickch spot¯ebiË, p¯edpisy p¯ÌsluönÈho podniku pro z·sobov·nÌ elektrickm proudem a daje, uvedenÈ v tomto n·vodu k mont·ûi. Tento spot¯ebiË odpovÌd· pokud se tk· ochrany proti nebezpeËÌ poû·ru smÏrnici EN 60 335-2. Pouze spot¯ebiËe tohoto typu se smÏjÌ vestavÏt jednou stranou k vedle stojÌcÌm vysokm sk¯ÌnÌm nebo ke stÏn·m. BezpeËnostnÌ vypnutÌ ovl·dacÌho panelu: Vlhkost (nap¯. mokr· utÏrka) nebo p¯ekypÏlÈ tekutiny na ovl·dacÌm panelu ihned vöechny plotnky vypnou. BezpeËnostnÌ vypnutÌ plotnky: Jestliûe se po zapnutÌ varnÈ desky nenastavÌ bÏhem p¯ibliûnÏ 10 sekund u nÏkterÈ plotnky stupeÚ vkonu, varn· deska se automaticky vypne. Pokud se tlaËÌ na jedno nebo nÏkolik senzorovch tlaËÌtek po delöÌ dobu neû asi 10 sekund, nap¯. Spot¯ebiË nereaguje na zad·nÌ na ovl·dacÌm panelu. Ovl·dacÌ panel je zajiötÏn. Spot¯ebiË je vypnut. Nechat plotnky vychladnout. Senzorov· tlaËÌtka systÈmu Touch Control P¯i manipulaci s dotykovmi ovl·dacÌmi senzorovmi tlaËÌtky se p¯ÌsluönÈho tlaËÌtka dotkejte shora celou plochou prstu, dokud se nerozsvÌtÌ nebo nezhasne odpovÌdajÌcÌ kontrolka, p¯ÌpadnÏ dokud neprobÏhne poûadovan· funkce. Pro rychlejöÌ nastavenÌ ponechte prst na senzorovÈm tlaËÌtku tak dlouho, dokud nenÌ dosaûeno poûadovanÈ hodnoty. Vöechna nastavenÌ jsou potvrzena akustickou signalizacÌ. Ochrana proti p¯eh¯·tÌ vypnula vöechny plotnky a jejich funkci zablokovala. 12 33 Porucha Nelze zapnout plotnky. P¯ÌËina Je zapnuta dÏtsk· pojistka. OdstranÏnÌ Vypnout dÏtskou pojistku (viz odstavec "DÏtsk· pojistka"). Znovu varnou desku zapnout. ZapnutÌ varnÈ desky KompletnÌ varn· deska se zapne senzorovm tlaËÌtkem "Zap / vyp" . Od zapnutÌ spot¯ebiËe uplynulo vÌce neû 10 sekund. Od zvolenÌ plotnky uplynulo jiû vÌce neû 10 sekund. Od zvolenÌ plotnky uplynulo jiû vÌce neû 10 sekund. Je kr·tkodobÏ p¯eruöena dod·vka elektrickÈho proudu. Zvolte znovu plotnku. SenzorovÈho tlaËÌtka "Zap/vyp" se musÌte dotkat p¯ibliûnÏ dvÏ sekundy. Pokud se bÏhem deseti sekund nenastavÌ stupeÚ vkonu, spot¯ebiË se automaticky vypne. Znovu zvolit plotnku. VypnutÌ varnÈ desky Cel· varn· deska se vypne senzorovm tlaËÌtkem "Zap / vyp" . SenzorovÈho tlaËÌtka "Zap/vyp" se musÌte dotkat p¯ibliûnÏ dvÏ sekundy. ExistujÌcÌ zbytkovÈ teplo je indikov·no v digit·lnÌch ukazatelÌch plotnek. Ukazatel zbytkovÈho tepla je mimo provoz. 1. [. . . ] Obecn· upozornÏnÌ ï SpodnÌ Ë·st n·doby m· bt vûdy Ëist· a such·. ï Aby se zabr·nilo nevzhlednm vrypm na sklokeramickÈ varnÈ desce, nemÏly by se hrnce a p·nve p¯i p¯emisùov·nÌ posunovat, nbrû vûdy nadzvednout. ï Vrypy a poökr·b·nÌ mohou zpsobit takÈ zrnÌËka pÌsku (nap¯. z p¯edchozÌho ËiötÏnÌ zeleniny), kter· jsou taûena spolu s hrncem po ploöe varnÈ desky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69053-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69053-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag