Návod k použití PHILIPS 69052-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69052-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69052-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69052-48-16.


PHILIPS 69052-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2702 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69052-48-16 BROCHURE (1334 ko)
   PHILIPS 69052-48-16 BROCHURE (1304 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69052-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Øiïte se pouze pokyny týkajících se provedení Vaseho pøístroje. Výstrazným trojúhelníkem a/nebo signálními slovy (Výstraha!, Opatrnì!, Pozor!) jsou vytèeny pokyny, které jsou pro Vasi bezpeènost nebo pro funkèní schopnost pøístroje dùlezité. Tato znaèka vás vede krok za krokem pøi obsluze pøístroje. . . . 1 3 2 Po této znaèce obdrzíte doplòující informaci k obsluze a praktickému pouzití pøístroje. [. . . ] Stisknìte jedno z tlaèítek "+" (TEPLEJI) nebo "-" (CHLADNÌJI). Indikátor teploty se pøepne a blikáním se zobrazí v pøíslusném okamziku nastavená POZADOVANÁ teplota. K pøestavìní na vyssí teploty stisknìte tlaèítko "+" (TEPLEJI). K pøestavìní na nizsí teploty stisknìte tlaèítko "-" (CHLADNÌJI) Na indikátoru teploty se okamzitì zobrazí zmìna nastavení. Kazdým stisknutím se teplota nastaví vzdy o jedno políèko indikátoru dále. Upozornìní: Z hlediska vìdy o výzivì je uznávanou dostateènì chladnou skladovací teplotou +5 °C pro chladicí prostor a -18 °C pro mrazicí prostor. 3 Kdyz uz se víc po úspìsném nastavení teploty tlaèítka nestisknou, pøepne se indikátor teploty po krátké dobì (cca. 5 vteøin) a znovu se na nìm zobrazí SKUTEÈNÁ teplota, která je v tom okamziku v chladicím, popø. Indikace se støídá od blikání k nepøetrzitému svícení. Pøezkousejte laskavì pravidelnì pomocí èerveného výstrazného indikátoru a indikátoru teploty dodrzení skladovací teploty. COOLMATIC/FROSTMATIC Tlaèítko COOLMATIC Funkce COOLMATIC se hodí k rychlému ochlazení vìtsích mnozství chlazených potravin v chladicím prostoru, napø. nápojù, salátù u pøílezitosti veèírku èi svatby. Stisknutím tlaèítka COOLMATIC se zapne funkce COOLMATIC. Pøístroj pracuje v nouzovém programu, pokud servis neprovede opravu. Otevøení dveøí mrazicího prostoru Jsou-li dveøe mrazicího prostoru v provozu se nacházejícího pøístroje uzavøeny, tak je nelze okamzitì znovu otevøít, nebot' nejprve vznikne v mrazicím prostoru podtlak, který drzí dveøe az k vyrovnání tlaku uzavøené. Po nìkolika minutách mùzete dveøe znovu otevøít. 24 818 17 21-01/3 Vnitøní vybavení Odkládací plochy 0 1. Jednu odkládací plochu laskavì bezpodmíneènì vsuòte do spodních vedení nad misky na ovoce a zeleninu. Vzdy musí zùstat v této poloze, aby ovoce a zelenina zùstaly déle èerstvé. Ostatní odkládací plochy jsou s nastavitelnou výskou. K tomu vytáhnìte odkládací plochu tak daleko dopøedu, az ji lze nahoru nebo dolù otoèit a vyjmout. Vsazení do jiné výsky proveïte laskavì v opaèném poøadí. Umístìní vysokých chlazených potravin: 0 1. Pøední polovinu dvoudílné sklenìné odkládací plochy Vario vyjmìte a vsuòte ji do jiné úrovnì. Tím získáte prostor pro vysoké potraviny, které postavíte na níze se nacházející odkládací plochu. Polièka pro láhve Láhve vlozte do polièky hrdlem dopøedu. Pozor: Vodorovnì ukládejte pouze neotevøené láhve. [. . . ] trubka na zadní stranì pøístroje, se Pøípadnì tento díl opatrnì dotýká jiného dílu odkloòte. Po stisknutí tlaèítka COOLMATIC a/nebo FROSTMATIC nebo po zmìnì nastavení teploty se kompresor okamzitì nerozbìhne. To je normální, to není porucha. Kompresor se po nìjaké dobì samoèinnì rozbìhne. 818 17 21-01/3 35 Výmìna zárovky 3 1 Vnitøní osvìtlení se pøi otevøených dveøích z bezpeènostních dùvodù po 20 minutách automaticky vypne. Pøi pøístím otevøení dveøí se znovu zapne. Pøed výmìnou zárovky pøístroj vypnìte a vytáhnìte sít'ovou zástrèku nebo odpojte, popø. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69052-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69052-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag