Návod k použití PHILIPS 69051-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69051-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69051-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69051-48-16.


PHILIPS 69051-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3726 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69051-48-16 BROCHURE (1451 ko)
   PHILIPS 69051-48-16 BROCHURE (1306 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69051-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ 2 55 OBSAH N·vod k pouûitÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 BezpeËnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Popis spot¯ebiËe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] P¯eklopte mosaznÏ zbarvenÈ upÌnacÌ p·Ëky na obou dve¯nÌch z·vÏsech do pvodnÌ polohy. Zav¯ete dve¯e peËicÌ trouby. 12 45 Strop peËicÌ trouby Pro snazöÌ vyËiötÏnÌ stropu peËicÌ trouby je moûno hornÌ topnÈ tÏleso sklopit. SklopenÌ topnÈho tÏlesa Varov·nÌ: TopnÈ tÏleso sklopte pouze tehdy, je-li peËicÌ trouba vypnut· a nehrozÌ jiû û·dnÈ nebezpeËÌ pop·lenÌm!VyjmÏte boËnÌ zasouvacÌ m¯Ìûky. Uchopte topnÈ tÏleso vp¯edu a t·hnÏte je p¯es vstupek na vnit¯nÌ stÏnÏ peËicÌ trouby smÏrem dop¯edu. Pozor: NetlaËte topnÈ tÏleso n·silnÏ smÏrem dol!TopnÈ tÏleso by mohlo prasknout. Obsluha varnÈ desky Po zapnutÌ plotnky mûe bt slyöitelnÈ kr·tkÈ bzuËenÌ. To je vlastnostÌ vöech sklokeramickch varnch plotnek, a v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nep¯ÌznivÏ neovlivÚuje ani jejich funkci, ani ûivotnost spot¯ebiËe. StupnÏ vkonu ï StupnÏ vkonu mûete nastavit v rozmezÌ 1 - 9. ï V r·mci rozsah 2 - 7 jsou moûnÈ mezipolohy. 1 = nejmenöÌ vkon 9 = nejvyööÌ vkon = p¯ipojenÌ druhÈho okruhu P¯ibliûnÏ 5 - 10 minut p¯ed koncem va¯enÌ plotnku vypnÏte, abyste vyuûili jejÌho zbytkovÈho tepla. VyjmutÌ zasouvacÌch m¯Ìûek Nejprve m¯Ìûku vp¯edu odt·hnÏte od stÏny a potom ji vzadu vyvÏste. Obsluha peËicÌ trouby PeËicÌ trouba je vybavena vsuvnmi spÌnaËi pro volbu funkcÌ a teploty. P¯i pouûitÌ stisknÏte p¯Ìsluön spÌnaË. SpÌnaË potom bude vyËnÌvat. ZapnutÌ a vypnutÌ peËicÌ trouby ProvoznÌ kontrolka Kontrolka teploty NasazenÌ zasouvacÌch m¯Ìûek P¯i instalov·nÌ m¯Ìûek dbejte na to, aby p¯ÌdrûnÈ Ëepy teleskopickch vjezd byly vp¯edu! Volba teploty Funkce peËicÌ trouby P¯i instalov·nÌ m¯Ìûku nejprve vzadu zavÏste a potom ji vp¯edu zasuÚte a p¯itlaËte. TeleskopickÈ vjezdy v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nemazejte tukem. 1. NatoËte spÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby na poûadovanou funkci. NatoËte spÌnaË volby teploty na poûadovanou teplotu. Pokud je peËicÌ trouba v provozu, svÌtÌ provoznÌ kontrolka. Kontrolka teploty svÌtÌ, pokud se peËicÌ trouba vyh¯Ìv·. Pro vypnutÌ peËicÌ trouby natoËte spÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby a spÌnaË volby teploty do vypÌnacÌ polohy. ChladicÌ ventil·tor Ventil·tor se automaticky zapne, jakmile se peËicÌ trouba uvede do provozu, aby udrûoval povrchy spot¯ebiËe chladnÈ. Po vypnutÌ peËicÌ trouby bÏûÌ ventil·tor jeötÏ urËitou dobu, aby se spot¯ebiË ochladil a potom se samoËinnÏ vypne. 42 15 Funkce peËicÌ trouby Pro peËicÌ troubu m·te k dispozici n·sledujÌcÌ funkce: Funkce peËicÌ trouby OsvÏtlenÌ PouûitÌ PomocÌ tÈto funkce mûete osvÏtlit vnit¯nÌ prostor peËicÌ trouby, nap¯. [. . . ] 0:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 PeËenÌ peËiva Funkce peËicÌ trouby: hork vzduch nebo hornÌ / dolnÌ oh¯ev . , multi - hork vzduch 230-250 250-270 200-220 Hork vzduch Hork vzduch Hork vzduch Hork vzduch Hork vzduch Hork vzduch Hork vzduch Hork vzduch HornÌ a dolnÌ oh¯ev 3 3 3 3 3 3 3 3 3 150-160 140-150 150-160 80-100 100-120 150-160 170-180 170-190 1) 1) 0:06-0:20 0:10-0:40 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:30 Formy pro peËenÌ ï Pro hornÌ / dolnÌ oh¯ev jsou vhodnÈ formy z tmavÈho kovu a formy s povlakem. multi - hork vzduch jsou vhodnÈ takÈ svÏtlÈ kovovÈ formy. Z·suvnÈ rovnÏ ï S pouûitÌm hornÌho / dolnÌho oh¯evu a horkÈho vzduchu je moûnÈ pÈci peËivo na jednÈ z·suvnÈ rovni. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69051-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69051-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag