Návod k použití PHILIPS 69049-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69049-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69049-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69049-48-16.


PHILIPS 69049-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3718 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69049-48-16 BROCHURE (1331 ko)
   PHILIPS 69049-48-16 BROCHURE (1302 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69049-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro Vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol V·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] 13 P¯ÌsluöenstvÌ / mont·ûnÌ materi·l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 RozmÏrov n·Ërtek, mont·ûnÌ situace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 P¯Ìprava vedenÌ odtahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 P¯Ìprava sk¯ÌÚky do zdi / prrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Volba zpsobu instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mont·û tÏlesa odsavaËe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Mont·û komÌna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ElektrickÈ p¯ipojenÌ a kontrola funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PNC S-No . . . . . . . . . . . . . . . . . V jakÈm p¯ÌpadÏ musÌte uhradit n·klady i bÏhem z·ruËnÌ doby?- pokud jste mohli poruchu odstranit sami s pomocÌ tohoto n·vodu k pouûitÌ, - pokud se musel servisnÌ technik dostavit k z·vadÏ vÌcekr·t, protoûe nedostal p¯ed svojÌ n·vötÏvou vöechny dleûitÈ informace, a proto si musÌ nap¯. b) Usadit spodnÌ Ë·st komÌna na svÈ uloûenÌ naho¯e na tÏlese odsavaËe. Spustit ventil·torovou jednotku dol aû k helnÌku S, a p¯iöroubovat ji dodanmi örouby H (obr. Na n·stÏnn drû·k S namontovat krytku D, kter· je p¯iloûena k dod·vce (obr. c) »ty¯mi dodanmi örouby E upevnit komÌn A na tÏlese odsavaËe C (obr. d) Mezi obÏ Ë·sti komÌnu vsunout prhlednÈ tÏsnÏnÌ Q, kterÈ je souË·stÌ dod·vky, aby nezstala mezi obÏma Ë·stmi û·dn· vle (obr. 4 - P¯ipojenÌ systÈmu ods·vanÈho vzduchu Pro vöechny zpsoby instalace p¯ipojit odvod vzduchu na venkovnÌ trubku. BezpeËnost p¯i ËiötÏnÌ Z bezpeËnostnÌch dvod nenÌ p¯ÌpustnÈ Ëistit spot¯ebiË parnÌm nebo vysokotlakm ËistiËem. Likvidace Likvidace obalovÈho materi·lu ï Vöechny Ë·sti obalu jsou recyklovatelnÈ, fÛlie a polystyrÈnovÈ Ë·sti obal jsou p¯ÌsluönÏ oznaËeny. Obalov materi·l a p¯ÌpadnÏ i star nepot¯ebn spot¯ebiË je nutno odpovÌdajÌcÌm zpsobem zlikvidovat. ï P¯i likvidaci je t¯eba se ¯Ìdit n·rodnÌmi a region·lnÌmi p¯edpisy a oznaËenÌm materi·l (t¯ÌdÏnÌ surovin, sbÏrny druhotnch odpad, mÌsta ke svozu cennch materi·l atd. ). Pokyny k likvidaci ï Star nepot¯ebn spot¯ebiË se nesmÌ odloûit do domovnÌho odpadu. ï O moûnostech likvidace, termÌnech odvozu nebo sbÏrnch stanoviötÌch se informujte na p¯Ìsluönch ¯adech. P¯ed likvidacÌ zajistÏte dalöÌ nepouûitelnost starch vyslouûilch spot¯ebiË. Od¯ÌznÏte sÌùov kabel (p¯edtÌm vyt·hnout sÌùovou vidlici, resp. [. . . ] 4a), pak je nutno vyvrtat do stÏny otvor pro odv·dÏnÌ vzduchu s 120 mm nebo 150 mm, vûdy podle p¯Ìruby F, kter· je souË·stÌ dod·vky. 2 - Mont·û upevÚovacÌch prvk a) Do vyvrtanch otvor 1 a 2 vloûit hmoûdinky, p¯iloûenÈ k dod·vce odsavaËe. c) Ve vyvrtanÈm otvoru 2 upevnit öroubem V n·stÏnn drû·k S (obr. 3 - Mont·û tÏlesa odsavaËe C na stÏnu a) Odstranit tukov filtr (viz k tomu odstavec tkajÌcÌ se drûby). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69049-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69049-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag