Návod k použití PHILIPS 60PFL8708S/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 60PFL8708S/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 60PFL8708S/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 60PFL8708S/12.


PHILIPS 60PFL8708S/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3783 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 60PFL8708S/12 (2903 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 60PFL8708S/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?8@A:7B87 Obsah 1 Prohlídka 3 1. 1 Smart TV 3 1. 2 Galerie aplikací 3 1. 3 Videa k zap!j"ení 3 1. 4 Online TV 3 1. 5 Sociální sít# 4 1. 6 Slu$ba Skype 4 1. 7 Chytré telefony a tablety 4 1. 8 Pozastavení televize a nahrávání 4 1. 9 Hry 4 1. 10 EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video za%ízeními) 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 2 Instalace 6 Podstavec televizoru a montá$ na ze& 6 Tipy pro umíst#ní 6 Napájecí kabel 6 Anténa 6 Satelitní anténa 7 Sí' 7 P%ipojení za%ízení 9 Nabídka Nastavení 18 Bezpe"nost a pé"e 20 Televize 22 Zapnutí 22 Dálkov( ovlada" 22 Televizní kanály 26 televizní pr!vodce 35 P%epnutí na za%ízení 36 Titulky a jazyky 37 )asova"e a hodiny 38 Nastavení obrazu 39 Nastavení zvuku 43 Nastavení re$imu Ambilight 45 Univerzální p%ístup 47 Satelitní kanály 49 Sledování satelitních kanál!49 Oblíbené satelitní kanály 49 Zámek satelitních kanál!50 Instalace satelitu 51 3D 56 Co je pot%eba 56 Pasivní 3D br(le 56 Sledování v re$imu 3D 56 Optimální sledování 3D 56 Varování t(kající se ochrany zdraví 57 Smart TV 58 Hlavní nabídka 58 Aplikace Smart TV 58 Videa, fotografie nebo hudba 61 Multi room 64 Pozastavení televizního vysílání 65 Nahrávání 65 Aplikace MyRemote 67 Slu!ba Skype 72 Obsah 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 8 8. 1 8. 2 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 12. 7 12. 8 12. 9 12. 10 Co je to Skype?72 Spu*t#ní slu$by Skype 72 Kontakty 73 Volání ve slu$b# Skype 74 Kredit Skype 75 Nastavení slu$by Skype 75 Odhlá*ení 76 Podmínky pou$ívání 76 Hry 77 Hraní hry 77 Hry pro dva hrá"e 77 Technická data televizoru 78 Ochrana $ivotního prost%edí 78 Spot%eba 78 P%íjem 79 Displej 79 Zvuk 79 Multimédia 79 Mo$nosti p%ipojení 80 Rozm#ry a hmotnost 80 Software televizoru Verze softwaru 81 Aktualizace softwaru Software s otev%en(m Licence open source 81 81 zdrojov(m kódem 81 81 Podpora 82 Zaregistrujte 82 Pou$ívání nabídek Nápov#da a Vyhledat 82 Nápov#da online 82 St%edisko pé"e o zákazníky 82 Autorská práva a licence 83 Rozhraní HDMI 83 Dolby 83 DTS 2. 0 + v(stup Digital Out™ 83 Slu$ba Skype 83 DLNA Certified® 83 DivX Certified® 83 Microsoft 83 Wi-Fi Alliance 84 Software MHEG 84 Jiné ochranné známky 84 Rejst"ík 85 1 Prohlídka 1. 1 V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Galerie aplikací, kde získáte dal'í informace. 1. 3 Smart TV P!ipojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nov" televizní sv#t. [. . . ] Obvykle k nim dochází na po"átku vysílání reklam nebo v p$ípad!1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK. 2 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Zvuk > Více mo#ností > Automatické vyrovnávání hlasitosti. 3 – Stiskn!te tla"ítko x (doprava) a vyberte mo#nost Zapnuto nebo Vypnuto. 4 – Stisknutím tla"ítka b (v p$ípad!TV reproduktory Televizor m'#ete nastavit tak, aby odesílal zvuk do p$ipojeného audioza$ízení – do systému domácího kina nebo audiozesilova"e. Mo#nost Reproduktory televizoru umo#%uje vybrat, kde chcete sly&et zvuk televizoru a zp'sob, jak jej chcete ovládat. Pokud vyberete mo#nost Vypnuto, budou reproduktory televizoru trvale vypnuty. Pokud vyberete mo#nost Zapnuto, reproduktory televizoru budou v#dy zapnuty. Je-li audio za$ízení p$ipojeno pomocí konektoru HDMI CEC, m'#ete pou#ít jedno z nastavení funkce EasyLink. Pokud vyberete mo#nost EasyLink, televizor odesílá zvuk do audioza$ízení. Kdy# za$ízení p$ehrává zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru. start EasyLink, televizor p$epne na audioza$ízení, ode&le zvuk televizoru do za$ízení a vypne reproduktory televizoru. start EasyLink, m'#ete p$epnout na reproduktory televizoru nebo reproduktory za$ízení v nabídce Obraz a zvuk. 1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK. 2 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Zvuk > Více mo#ností > Reproduktory televizoru. 3 – Stiskn!te tla"ítko x (doprava) a vyberte mo#nost Zapnuto, Vypnuto, EasyLink nebo Autom. Postup zapnutí reproduktor' v nabídce Obraz a zvuk . 1 – B!hem sledování televize stiskn!te tla"ítko o OPTIONS a vyberte mo#nost j Obraz a zvuk. 2 – Vyberte polo#ku Reproduktory a vyberte mo#nost TV nebo Zesilova" (audioza$ízení). zvuk Mo#nost )ist( zvuk slou#í k vylep&ení zvuku $e"i. 1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK. 2 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Zvuk > Více mo#ností > $ist! [. . . ] Pokud se za%ízení nepoda%í správn# uplatnit omezení pou'ívání obsahu, mohou vlastníci obsahu po'adovat od spole!nosti Microsoft, aby zru"ila schopnost za%ízení vyu'ívat obsah chrán#n$ technologií PlayReady. Zru"ení by nem#lo ovlivnit nechrán#n$ obsah ani obsah chrán#n$ pomocí jin$ch technologií p%ístupu. Vlastníci obsahu od vás mohou po'adovat upgrade technologie PlayReady pro p%ístup k jejich obsahu. Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci p%istupovat k obsahu vy'adujícímu upgrade. 12. 4 Slu"ba Skype Skype™ je ochranná známka spole!nosti Skype Limited a jejích sp%ízn#n$ch spole!ností. Autorská práva a licence / Wi-Fi Alliance 83 12. 8 Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky spole!nosti Wi-Fi Alliance. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 60PFL8708S/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 60PFL8708S/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag