Návod k použití PHILIPS 58PFL9956H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 58PFL9956H. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 58PFL9956H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 58PFL9956H.


PHILIPS 58PFL9956H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7555 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H (6452 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 58PFL9956H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 7%6, *5189:;1<&5/%63*1', 0%, '1=*50 /1>?@1AB !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, CD<E>;;CF 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 >)!</=F/!GHG'F'G+, 6 D)1. H!*/!</A'1'IJ/>, /!'A-+G), !, /=/G)F'-!*+0)6 KB!B)<. @'G/<5!L@/!D/, @/-=+<. * 3 *, +, <M0!=)*, I6 3 #'=NH!&+N'-+, '-)/*6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!, -+. /0+-1!'2!"#34%5!&&%6 Obsah 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Rejst"ík Za!ínáme 4 Seznámení s televizorem 4 Instalace 9 Tla!ítka na televizoru 11 Zaregistrujte sv"j televizor 13 Nápov#da a podpora 14 Základní informace 15 Dálkov$ ovlada!15 Nabídky 18 Sledování televize 20 3D 25 Sledování satelitního vysílání 27 P%ipojená za%ízení 30 Titulky, !asova!e a zámky 31 Smart TV 32 Net TV 32 Interaktivní televize 35 Videa, fotografie a hudba 36 Pozastavení televizního vysílání a nahrávání Hry 40 Text 41 Nastavení 43 Obraz a zvuk 43 Ambilight 45 Kanály 47 Satelitní kanály 49 Sí& 52 Za%ízení 54 Univerzální p%ístup 55 Software 56 P"ipojení 57 První p%ipojení 57 Kabely a p%ipojení 58 P%ipojení za%ízení 60 P%ipojení více za%ízení 68 Sí& 73 Karta SD 74 B#'né rozhraní ­ modul CA 38 75 Odstra#ování problém$ 76 Kontaktní informace 76 Televizor a dálkov$ ovlada!77 Televizní kanály 78 Obraz a zvuk 79 Za%ízení 81 Videa, fotografie a hudba 82 Sí& 83 Vlastnosti 84 Software 84 Ochrana 'ivotního prost%edí 85 Napájení a p%íjem signálu 87 Obraz a zvuk 88 Rozli(ení displeje 89 Multimédia 90 Mo'nosti p%ipojení 91 Rozm#ry a hmotnost 92 93 Obsah 3 1 Za!ínáme 1. 1 Seznámení s televizorem Cinema 21:9 Televizor Cinema 21:9 dokonale odpovídá p!vodnímu formátu film!Rozli"ení Full HD 2560 x 1080p je nejvy""í rozli"ení zdroj! [. . . ] Naplánujete-li nahrávání programu b#hem va'í nep"ítomnosti, nezapome(te nechat televizor v pohotovostním re$imu a pevn!Seznam nahrávek Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a naplánovan!ch nahrávání, vyberte na stránce pr%vodce programem mo$nost Nahrávání a stiskn#te tla&ítko OK. V seznamu m%$ete vybrat nahrávku, kterou chcete sledovat, odebrat nahrané programy, zkontrolovat volné místo na disku nebo naplánovat nahrávku nesouvisející s konkrétním televizním programem. Vypr$ená platnost nahrávky Vysílací spole&nosti mohou omezit po&et dn%, kdy lze nahrávku sledovat. U nahrávky v seznamu se m%$e zobrazovat po&et dn% do doby, ne$ vypr'í její platnost . Nezda"ené nahrávání Pokud vysílací spole&nost neumo$ní vytvo"ení naplánované nahrávky nebo do'lo k p"eru'ení stahování, je nahrávka ozna&ena jako Failed (Nezda"ilo se). Sledování nahrávky V seznamu nahrávek vyberte 'ipku p"ed p"íslu'nou nahrávkou a stiskn#te tla&ítko OK. Spustí se p"ehrávání dané nahrávky. Lze pou$ít tla&ítka x (P"ehrát), Q (Posun vp"ed), T (Posun vzad), U (Pozastavit) nebo S (Zastavit) na dálkovém ovlada&i. Nastavení nahrávání Chcete-li nastavit nahrávání nesouvisející s programem, vyberte mo$nost Naplánovat nahrávání nad seznamem nahrávek a stiskn#te tla&ítko OK. Chcete-li nahrávku potvrdit, vyberte mo$nost Plán a stiskn#te tla&ítko OK Zru$ení naplánovaného nahrávání Chcete-li odebrat naplánované nahrávání, vyberte &erven!Odstran#ní nahrávky Chcete-li n#kterou nahrávku odstranit, vyberte ji ze seznamu, stiskn#te tla&ítko r OPTIONS a vyberte mo$nost Odstranit nahrávku. Informace o programu Chcete-li zobrazit informace o programu, vyberte program v jakémkoli seznamu Pr%vodce programem a stiskn#te tla&ítko OK. Na této stránce m%$ete podle stavu programu za&ít program sledovat, naplánovat jeho nahrávání, p"ehrát nahrávku nebo nahrávku odstranit. Specifické vlastnosti · B#hem nahrávání programu lze sledovat d"íve nahran!· B#hem nahrávání nelze p"epínat televizní kanály. · B#hem nahrávání nelze pozastavit televizní vysílání. komentá" AD (Audio Description) pro zrakov# posti$ené není pro p"ehrávání inteligentního záznamu na USB k dispozici. Specifické vlastnosti Zvukov!komentá" AD (Audio Description) pro zrakov# posti$ené není pro p"ehrávání inteligentního záznamu na USB k dispozici. Nahrávání Pokud je televizor p"ipojen k internetu a na stránce pr%vodce programem je k dispozici tla&ítko Nahrávky, lze nahrávat digitální televizní vysílání na pevn!V'echny nahrávky lze spravovat prost"ednictvím Pr!vodce programem v televizoru. Pokud tla&ítko Nahrávky k dispozici není, zkontrolujte, zda jsou data pr%vodce programem nastavena tak, aby se aktualizovala ze sít#. Stiskn#te tla&ítko h (V!chozí nabídka) a vyberte mo$nost Nastavení > Nastavení TV > P"edvolby > Pr!vodce programem > Ze sít#. [. . . ] Dodr(ujte místní sm$rnice a staré v!robky nelikvidujte spolu s b$(n!m odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého v!robku p#edcházíte p#ípadn!m nep#ízniv!m d'sledk'm na (ivotní prost#edí a lidské zdraví. V!robek obsahuje baterie podléhající sm$rnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do b$(ného komunálního odpadu. Úspora energie Vlastnosti / Ochrana (ivotního prost#edí 85 Informujte se o místních sm!rnicích t"kajících se sb!ru baterií, proto#e správnou likvidací starého v"robku p$edcházíte p$ípadn"m nep$ízniv"m d%sledk%m na #ivotní prost$edí a lidské zdraví. 86 Vlastnosti / Ochrana #ivotního prost$edí 7. 3 Napájení a p!íjem signálu Spot!eba Technické údaje v!robku se mohou bez p"edchozího upozorn#ní zm#nit. Dal$í podrobnosti o technick!ch údajích v!robku naleznete na webové stránce www. philips. com/support. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 58PFL9956H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 58PFL9956H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag