Návod k použití PHILIPS 57993-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57993-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57993-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57993-48-16.


PHILIPS 57993-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57993-48-16 BROCHURE (1542 ko)
   PHILIPS 57993-48-16 QUICK START GUIDE (2923 ko)
   PHILIPS 57993-48-16 BROCHURE (1513 ko)
   PHILIPS 57993-48-16 QUICK START GUIDE (2923 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57993-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vypnte telefon v letadle Mobilní telefony mohou zpsobovat rusení palubních pístroj. Jejich pouzívání v letadle je protizákonné a nebezpecné. Vypnte telefon v blízkosti lékaských pístroj Nemocnice a jiná zdravotnická zaízení mohou pouzívat pístroje citlivé na vnjsí vysokofrekvencní signály. Respektujte zákaz pouzívání mobilních telefon v oznacených prostorách. Rusení Vsechny mobilní telefony mohou podléhat rusení, které mze zhorsit kvalitu jejich výkonu. [. . . ] Dostupné volby Stisknete-li po zobrazení e-mailu nebo hlavicky <Moznosti>, v zobrazeném menu si mzete vybrat, zda chcete: · Obnovit: stáhnout celý e-mail z e-mailového serveru. · Odpovdt: odeslat odpov pouze odesílateli nebo odesílateli a vsem dalsím píjemcm e-mailu. 55 Dorucené e-maily (Menu 5. 2. 5) V této slozce jsou ukládány vsechny dorucené e-maily. Stisknte <Ano> zobrazí-li se Kontrola nových e-mail nebo stisknte <Moznosti> a zvolte Kontrola nových Menu funkcí · Pidat do seznamu filtru: pidat adresu nebo pedmt na seznam odesílatel nevyzádané posty a blokovat tak dalsí e-maily z této adresy resp. Kopírovat polozku: pouzít e-mailovou nebo internetovou adresu ci telefonní císlo z e-mailu. Ochrana: zabezpecit e-mail proti náhodnému odstranní. Odstranit: odstranit vybranou slozku. Sablony (Menu 5. 3) Pouzijte toto menu k pednastavení vzorových zpráv s nejcastji pouzívaným textem. · · · · Sablony SMS (Menu 5. 3. 1) Ulozíte-li si do sablony nejcastji pouzívané vty nebo celý text, mzete ji vyuzívat k rychlému vytváení nových SMS. Dostupné volby Stisknete-li po zobrazení seznamu sablon <Moznosti> v zobrazené nabídce si mzete vybrat, zda chcete: · Upravit: otevít a upravit zvolenou sablonu. · Odeslat zprávu: vytvoit novou zprávu a odeslat ji. · Pidat novou: pidat novou sablonu. Moje slozky (Menu 5. 2. 6) Pouzijte toto menu k vytvoení vlastních slozek a k roztídní zpráv. Pouzívání voleb slozky Stisknete-li po zobrazení seznamu slozek <Moznosti> v zobrazené nabídce si mzete vybrat, zda chcete: · Otevít: otevít vybranou slozku. Toto císlo bude zobrazováno na prvním ádku v rubrice adresát. Výchozí typ: zvolit typ zpráv, který chcete standardn pouzívat. Sít' mze pevádt zprávy do zvoleného formátu. Výchozí platnost: nastavit dobu, po kterou mají být zprávy ulozeny na serveru SMS. Název nastavení: zadat libovolný název pro vasi konfiguraci. · MMS (Menu 5. 5. 2) Parametry pro odesílání a píjem MMS si mzete nastavit. · Nastavit odesílání: umozuje nastavit následující parametry pro zprávy MMS: Výpis o dorucení: nastavit automatické zasílání informace o dorucení vasí zprávy píjemci. Skrýt adresu: zamezit zobrazení vaseho telefonního císla (adresy) na displeji píjemce. · · · 58 · Odpov po pectení: odeslat spolecn se zprávou zádost o potvrzení, ze píjemce vasi zprávu pecetl. Datum vyprsení platnosti: nastavit dobu, po kterou mají být zprávy ulozeny na serveru MMS. Cas dorucení: nastavit dobu, o kterou bude odeslání zprávy odlozeno. Velikost odchozí zprávy: nastavit maximální objem polozek vlozených do zprávy. Nastavení pijímání: umozuje nastavit následující parametry pro pijímání MMS: Odmítnout neznámé odesílatele: telefon nebude pijímat zprávy od neznámých odesílatel. [. . . ] Pravideln kontrolujte, zda je veskeré vybavení mobilního telefonu ve vozidle správn nainstalováno a funguje. Neukládejte nebo nepevázejte holavé kapaliny, plyny nebo výbusné materiály ve stejné cásti vozu jako mobilní telefon, jeho cásti nebo píslusenství. Péce a údrzba Mobilní telefon je produkt spickové technologie a zaslouzí si, aby se s ním zacházelo opatrn. Následující rady vám pomohou zacházet s telefonem v souladu se zárucními podmínkami a zachovat funkcnost pístroje po dlouhou dobu. · Udrzujte telefon a veskeré jeho píslusenství mimo dosah malých dtí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57993-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57993-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag