Návod k použití PHILIPS 57993-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57993-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57993-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57993-31-16.


PHILIPS 57993-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57993-31-16 BROCHURE (1522 ko)
   PHILIPS 57993-31-16 QUICK START GUIDE (2923 ko)
   PHILIPS 57993-31-16 BROCHURE (1493 ko)
   PHILIPS 57993-31-16 QUICK START GUIDE (2923 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57993-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Displeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvûtlení pozadí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integrovaná anténa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 10 10 13 17 17 Zaãínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VloÏení/vyjmutí SIM karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] - UÏivatel: zadejte platné pfiihlaovací jméno pro vstup do sítû GPRS. - Heslo: zadejte platné heslo pro vstup do sítû GPRS. · Doruãení: zvolte typ pfiipojení pfii vstupu do sítû. - Jen GSM: pracuje pouze v síti GSM. Stav pamûti (Menu 1. 7) MÛÏete sledovat stav pamûti pro zprávy. Krátká zpráva (Menu 1. 7. 1) MÛÏete zkontrolovat, kolik zpráv je uloÏeno v pamûti telefonu a SIM karty. Po dokonãení stisknûte kontextové tlaãítko nebo tlaãítko pro návrat do základního reÏimu. Multimediální zprávy (Menu 1. 7. 2) MMS zprávy, fotoaparát, zvuky a obrázky sdílejí urãit objem pamûti vaeho telefonu. Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplnûné pamûti. Sisknutím levého nebo pravého navigaãního tlaãítka mÛÏete zjistit, kolik místa zabírají MMS zprávy, fotografie, zvuky a obrázky. 88 89 Downloads Downloads Odeslat: umoÏÀuje odeslat melodii ve zprávû. Menu Stahování umoÏÀuje získat informace o moÏnostech, které nabízí t-zones. t-zones je multimediální sluÏba spoleãnosti T-Mobile. K dispozici je ve moÏné od hudby pfies nejnovûjí zprávy aÏ k vyzvánûcím melodiím, hrám a obrázkÛm. Menu Stahování obsahuje následující poloÏky: · Zvuky, obrázky a fota · Hry · Internet Pfiejmenovat: umoÏÀuje vám melodii pfiejmenovat. Pfiístup ke staÏenm hrám a aplikacím máte pfies menu Mé hry & více viz níÏe. Aplikace ke staÏení (Menu 2. 4. 2) Z portálu t-zones si mÛÏete stáhnout rÛzné MIDlety (Java aplikace, které lze spoutût v mobilních telefonech) a uloÏit je do vaeho telefonu. Pfiístup ke staÏenm hrám a aplikacím máte pfies menu Mé hry & více viz níÏe. t-games (Menu 2. 4. 3) Tato poloÏka v menu vám umoÏÀuje získat na portálu t-tones rÛzné informace ze svûta her jako jsou napfiíklad horké novinky nebo návody. Mé hry & více (Menu 2. 4. 4) Tato poloÏka v menu vám umoÏÀuje radovat se z her a aplikací pfiednastavench pfii vrobû nebo staÏench z portálu t-zones. Je-li seznam her prázn, zobrazí se hláka, která vás vyzve ke staÏení novch her a aplikací. 92 93 Downloads Downloads Chcete-li. . . vybrat hru spustit hru zobrazit dalí informace smazat hru Stisknûte. . . kontextové tlaãítko Smazat na informaãním displeji. Pravidla hry Pomocí navigaãních tlaãítek pohybujte postavou po ulici. Máte-li dostatek zlatch mincí, které mÛÏete získáte v boji, mÛÏete si koupit v lékárnû obranné pfiedmûty nebo v obchodû útoãné pfiedmûty. Postavu posuÀte k tmu aktuální úrovnû hry a stisknûte tlaãítko . Jakmile koulovaná zaãne, snaÏte se zasáhnout soupefiovy postaviãky a vyhbejte se jejich koulím. Bûhem boje mÛÏete pouÏívat získané pfiedmûty. Získáte-li dostateãné mnoÏství síly mana, mÛÏete pouÏít jeden ze speciálních úderÛ. K tomu, abyste mohli vyzvat pfieborníky v koulované, musíte vyhrát boj ve vech úrovních hry. [. . . ] PUK (kód pro odblokování PIN) Bezpeãnostní kód pouÏit pro odblokování telefonu v pfiípadû, Ïe byl kód PIN zadán tfiikrát za sebou chybnû. Osmimístné ãíslo je dodáváno poskytovatelem sluÏeb spoleãnû se SIM kartou. Roaming PouÏití vaeho telefonu mimo domácí oblast (napfiíklad pfii cestování). SDN (Vytáãení servisních ãísel) Jedná se o telefonní ãísla, které poskytuje vá operátor a pfiístup ke sluÏbám jako je hlasová pota, informace o ãíslech, zákaznická podpora a tísÀová volání. SIM (modul identifikace úãastníka) Karta s ãipem obsahujícím vekeré údaje potfiebné pro provoz telefonu (informace o síti, pamûti a osobní data uÏivatele). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57993-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57993-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag