Návod k použití PHILIPS 57989-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57989-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57989-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57989-17-16.


PHILIPS 57989-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57989-17-16 BROCHURE (1578 ko)
   PHILIPS 57989-17-16 QUICK START GUIDE (1336 ko)
   PHILIPS 57989-17-16 BROCHURE (1548 ko)
   PHILIPS 57989-17-16 QUICK START GUIDE (1336 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57989-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rusení Vsechny mobilní telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. Informace o autorských právech · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013184 · JavaTM je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. Zvlástní pedpisy Dodrzujte vsechny zvlástní pedpisy platné v kterémkoliv míst a vzdy vypnte telefon, kdykoliv je jeho pouzití zakázáno, nebo v pípad, ze jeho pouzití mze zpsobit rusení nebo nebezpecí. Vhodné pouzívání Pouzívejte telefon pouze v normální poloze (drzený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhnte se zbytecnému kontaktu s anténou. [. . . ] Potvrte píjem stisknutím <Ano>. 23 Funkce menu Uvedeny vsechny funkce menu Menu Popis Pidat polozku Seznam rychlého vytácení Vlastní císlo V této cásti jsou krátce vysvtleny funkce menu v telefonu. Pidání nového kontaktu do cásti Kontakty. Piazení císla rychlé volby nejcastji volaným císlm. Zobrazení vlastních telefonních císel nebo piazení jména kazdému císlu. Nastavení seznamu skupiny volajících pro organizaci kontakt. Zkopírování vsech kontakt na kart SIM do pamti telefonu nebo odstranní vsech kontakt. Mzete také zkontrolovat informace o pamti pro cást Kontakty. Kontakty Menu Popis Najít jméno Tísová císla Hledání kontakt v cásti Kontakty. Pokud SIM karta podporuje tuto funkci, mzete vytvoit seznam kontakt pouzívaných v rezimu FDN (Fixed Dialling Number), ve kterém telefon umozuje odchozí hovory pouze na urcitá telefonní císla. Skupiny Správa 24 Menu Popis Menu Popis Servisní adresá Zobrazení seznamu SDN (Service Dialling Number) piazeného poskytovatelem sluzeb, pokud SIM karta funkci podporuje. Ceny hovoru Zobrazení ceny za hovory, pokud SIM karta funkci podporuje. Síové sluzby Záznamy hovor Menu Popis Menu Popis Pesmrování hovoru Zákaz hovoru Cekající hovor Zmeskané hovory, Pijaté hovory, Odchozí hovory Odstranit vse Doba hovoru Zobrazení posledních volaných, pijatých a zmeskaných hovor. Zobrazení záznamu doby odchozích a pijatých hovor. Nastavení pesmrování píchozích hovor na zadané telefonní císlo. Nastavení telefonu, aby vás informoval, ze se vám nkdo snazí dovolat, kdyz práv hovoíte. 25 Funkce menu Menu Popis Menu Popis Výbr sít Výbr sít, která bude pouzívána pi roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výbr sít. Nastavení skrytí vaseho telefonního císla ped volanou osobou. Zobrazení pouzívané linky, pokud SIM karta funkci podporuje. FM rádio Bluetooth SIM application toolkit Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu. Provádní pevod, napíklad délkových a teplotních. Budík Plánovac Menu Popis Kalkulacka Pevodník Nová poznámka Vytváení poznámek o dlezitých vcech. 29 Funkce menu Menu Popis Menu Popis Odpocítávání Stopky Nastavení doby, kterou bude telefon odpocítávat. Mení uplynulého casu. Stav pamti Kontrola informací o aktuáln vyuzité pamti. Nastavení telefonu Fotoaparát Menu Popis Menu Popis Displej Pozadí Displej Délka podsvícení Vyfotit Moje fota Odstranit vse Nastavení Fotografování v rzných rezimech. Nastavení rzných mozností pro pouzívání fotoaparátu. Nastavení základní obrazovky pro displej. Výbr doby, po kterou má podsvícení a displej zstat zapnutý, kdyz se telefon nepouzívá. Nastavení jasu displeje pro rzné svtelné podmínky. Nastavte kontrast displeje. Displej Jas Displej Kontrast 30 Menu Popis Menu Popis Displej Barva písma vytácení Pivítací zpráva Vyberte barvu písma pro zadávaná císla pi vytácení. Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí pi zapnutí telefonu. Výbr jazyka, který se bude pouzívat k zobrazení textu nebo pro rezim zadávání textu. Pepnutí telefonu do rezimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyzadují pipojení k síti. Aktivace kódu PIN, který chrání SIM kartu ped neoprávnným pouzitím. Zabezpecení Zmna PIN Zabezpecení Zámek tel. Zabezpecení Zmnit heslo Zabezpecení Soukromí Zabezpecení Zámek SIM Zmna kódu PIN. [. . . ] Je-li bezdrátové zaízení nesprávn nainstalováno a nafoukne se airbag, mze dojít k tzkému zranní. Pouzití mobilního telefonu v letadle mze být nebezpecné pro provoz letadla a navíc je nezákonné. Nedodrzování tchto pokyn mze vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních sluzeb, popípad k právnímu postihu píslusné osoby. Péce a údrzba Vás telefon je výrobek spickové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrn. Následující doporucení vám pomohou splnit vsechny zárucní podmínky a umozní uzívat tento výrobek mnoho let. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57989-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57989-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag