Návod k použití PHILIPS 57988-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57988-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57988-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57988-31-16.


PHILIPS 57988-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57988-31-16 BROCHURE (1513 ko)
   PHILIPS 57988-31-16 QUICK START GUIDE (1580 ko)
   PHILIPS 57988-31-16 BROCHURE (1483 ko)
   PHILIPS 57988-31-16 QUICK START GUIDE (1580 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57988-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servisní svûtlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 10 10 13 16 Zaãínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalace SIM karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapnutí a vypnutí telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 19 21 Funkce volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pro dalí podrobnosti kontaktujte laskavû vaeho poskytovatele sluÏeb. Pokud chcete vymazat vechny zpárvy, zvolte Vechny objekty. Vysílání (Nabídka 1. 9) Hlasová pota (Nabídka 1. 8) Toto menu umoÏÀuje pfiístup k vaí hlasové schránce (pokud ta je ve vaí síti k dispozici). Pfiipojit na hlasovou potu: neÏ tuto funkci pouÏijete, musíte nejprve zadat ãíslo serveru hlasové poty, které získáte od svého poskytovatele sluÏeb (viz menu, poloÏka 1. 8. 2). Pokud pak zvolíte tuto moÏnost, staãí vám k poslechu záznamÛ stisknout kontextové tlaãítko OK. Pokud se chcete rychle pfiipojit na hlasovou potu, v základním reÏimu stisknûte a drÏte stisknuté tlaãítko . 70 Tato síÈová sluÏba umoÏÀuje pfiijímat textové zprávy na rÛzná témata, jako jsou poãasí nebo dopravní situace. Zprávy jsou zobrazeny ihned po doruãení, za pfiedpokladu, Ïe: · Telefon je v základním reÏimu · Volba Pfiíjem je nastavena na Aktivovat · Na seznamu kanálÛ je v danou dobu kanál zpráv aktivní K dispozici jsou následující volby. Doãasn zobrazí zprávu sítû, ale její obsah se vymaÏe ihned po vypnutí telefonu. Seznamem ablon mÛÏete procházet pomocí tlaãítek a . Pfii ãtení zprávy mÛÏete stisknout kontextové tlaãítko UloÏit a zpráva se uloÏí do schránky Archív a pozdûji si ji mÛÏete znovu pfieãíst. 71 Textové zprávy Obrazové zprávy Pfiíjem: umoÏÀuje zapnout nebo vypnout pfiíjem zpráv o buÀce. Seznam kanálÛ: umoÏÀuje oznaãit kanály, ze kterch chcete získávat zprávy. Vybrat: pouÏívá se pro aktivaci, ãi deaktivaci kanálÛ na seznamu jejich oznaãení, resp. U kaÏdého vybraného kanálu se zobrazí zakrtnutí. Zvolte poÏadovanou zprávu a kontextové tlaãítko Vybrat pro prohlíÏení zprávy. Pokud chcete procházet zprávou, stisknûte tlaãítko nebo . Pfii prvním prohlíÏení zprávy, mÛÏete stisknout kontextové tlaãítko Volby, pro pfiístup do moÏností Vybrat, Smazat a Vice informací, které jsou popsané ve. Pfii opûtovném prohlíÏení zprávy máte následující moÏnosti: Smazat: vymaÏe zprávu. Odpovûdût: umoÏÀuje odpovûdût odesílateli zasláním textové, nebo obrázkové zprávy. PouÏít ãíslo: umoÏÀuje z textu zprávy vyjmout ãíslo, abyste mohli toto ãíslo volat nebo uloÏit v telefonním seznamu. Odeslané (Nabídka 2. 2) Jakmile vstoupíte do této moÏnosti menu, zobrazí se vám seznam obrázkovch zpráv, které jste odeslali. Zvolte poÏadovanou zprávu a po stisknutí kontextového tlaãítka Vybrat se zobrazí obsah zprávy. Pokud chcete procházet zprávou, stisknûte tlaãítko nebo . Bûhem ãtení zprávy si po stisknutí kontextového tlaãítka Volby mÛÏete zvolit tyto moÏnosti. PouÏít ãíslo: umoÏÀuje z textu zprávy vyjmout ãíslo, abyste mohli toto ãíslo volat nebo uloÏit v telefonním seznamu. Zmûnit zprávu: umoÏÀuje vám zmûnit obsah zprávy, obrázek, ãi text. 74 75 Obrazové zprávy Obrazové zprávy Napsat novou (Nabídka 2. 3) Toto menu vám umoÏní vytvofiit novou obrázkovou zprávu a poté ji odeslat více uÏivatelÛm. 4. [. . . ] Roaming PouÏití telefony pokud jste mimo domácí oblast (napfiíklad, pokud jste na cestách). · Se mûní podle funkce, kterou právû pouÏíváte · Je naznaãen na spodním fiádku displeje tûsnû nad odpovídajícím tlaãítkem MMS (SluÏba obrazovch zpráv) SluÏba zpráv pro mobilní prostfiedí, standardizovaná fórem WAP a Partnerskm programem tfietí generace (3GPP). Pro telefonní uÏivatele pfiedstavuje sluÏba MMS podobnou sluÏbu jako krátké textové zprávy (SMS) - poskytujte automatické doruãení uÏivatelem vytvofieného obsahu z telefonu na telefon. Zprávy jsou primární adresovány na ãíslo mobilního telefonu, provoz tedy probíhá od telefonu k telefonu. MMS rovnûÏ podporuje odesílání zpráv na e-mailové adresy, takÏe zprávy zprávy je moÏné zasílat i e-mailem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57988-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57988-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag