Návod k použití PHILIPS 57987-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57987-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57987-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57987-48-16.


PHILIPS 57987-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57987-48-16 BROCHURE (1547 ko)
   PHILIPS 57987-48-16 QUICK START GUIDE (1401 ko)
   PHILIPS 57987-48-16 BROCHURE (1627 ko)
   PHILIPS 57987-48-16 QUICK START GUIDE (1401 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57987-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 10 Rozmístûní tlaãítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Servisní kontrolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zaãínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Název nastav. : umoÏÀuje pfiifiadit název skupinû nastavení, kterou právû vytváfiíte. adresa: umoÏÀuje aby vám pfiíjemce vaí SMS zprávy odeslal odpovûì pfies vae centrum zpráv, pokud síÈ takovou sluÏbu umoÏÀuje. Vpis o doruã. : umoÏÀuje aktivovat a deaktivovat funkci oznámení. Pokud máte tato funkce aktivovánu, síÈ vás informuje o tom, zda zpráva byla ãi nebyla jiÏ doruãena. Volba doruãení: umoÏÀuje vybrat mezi GSM a GPRS. Doruãení WAP: umoÏÀuje si vybrat, zda ze serveru obdrÏíte Webovské zprávy. Zvolte Nikdy pokud si nepfiejete dostávat Ïádné zprávy, VÏdy pro pfiíjem vech zpráv a Podle SMS-C pro pfiíjem zpráv z urãitého SMS centra. Nastavení (Nabídka 1. 4) Pomocí tohoto menu mÛÏete nastavit vchozí parametry SMS. Skupina nastavení je soubor parametrÛ potfiebnch pro odeslání zpráv. Poãet dostupnch skupin nastavení závisí na kapacitû vaí SIM karty. Nastavení x (kde x je ãíslo skupiny nastavení): kaÏdá skupina má vlastní dílãí menu. Servisní stfied. : umoÏÀuje ukládat nebo mûnit ãíslo vaeho stfiediska SMS, které je nutné pro odeslání zpráv. Objekty mÛÏete pfiifiadit ke zprávû a poslat je jinm lidem a/nebo je mÛÏete pouÏít jako vyzvánûcí tón nebo obrázek pozadí vaeho displeje. Existují tfii kategorie objektÛ: · Moje melodie · MÛj obrázek · Moje animace Pomocí tohoto menu si mÛÏete zobrazit telefonní hovory: · Promekané · Pfiijaté · Vytoãené Poznámka: MÛÏete si zobrazit vechna ãísla ve tfiech typech záznamÛ hovorÛ stisknutím tlaãítka v základním reÏimu. Zmekané hovory (Nabídka 2. 1) Tato moÏnost zobrazí posledních 20 promekanch hovorÛ. Zobrazí se ãíslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a ãasem, kdy byl hovor pfiijat. Stisknutím kontextového tlaãítka Volby mÛÏete: · Upravit a vytoãit ãíslo, pokud je k dispozici nebo ãíslo uloÏit do telefonního seznamu · Odstranit hovor ze seznamu Stav pamûti (Nabídka 1. 8) Toto menu ukazuje poãet zpráv uloÏench v souãasné dobû v pamûtech na SIM kartû, v telefonu a CB. Pfiijaté hovory (Nabídka 2. 2) Tato moÏnost zobrazí posledních 20 pfiijatch telefonních hovorÛ. Zobrazí se ãíslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a ãasem, kdy byl hovor pfiijat. Stisknutím kontextového tlaãítka Volby mÛÏete: · Upravit ãíslo, pokud je k dispozici a vytoãit je nebo uloÏit do telefonního seznamu · Odstranit hovor ze seznamu 68 69 Záznamy hovorÛ Záznamy hovorÛ Odchozí hovory (Nabídka 2. 3) Cena hovoru* (Nabídka 2. 5) Tato moÏnost ukáÏe posledních 20 vytoãench ãísel. Zobrazí se ãíslo a jméno (pokud jsou k dispozici), spolu s datem a ãasem, kdy byl hovor pfiijat. Stisknutím kontextového tlaãítka Volby mÛÏete: · Odstranit ãíslo · Upravit ãíslo a uloÏit jej do telefonního seznamu Tato síÈová funkce umoÏÀuje zobrazit cenu hovorÛ. Celkem cena: celková cena vech hovorÛ uskuteãnûnch od posledního vynulování poãítadla ceny. Pokud celková cena pfiesahuje maximální cenu nastavenou pomocí moÏnosti Nastavit max. cenu, nemÛÏete dále volat, dokud poãítadlo nevynulujete. [. . . ] PodrÏení hovoru MoÏnost doãasného pfieruení hovoru, pokud chcete pfiijmout nebo uskuteãnit jin hovor; mÛÏete pak mezi obûma hovory pfiepínat, jak je tfieba. Pfiesmûrování hovorÛ MoÏnost pfiesmûrovat hovory na jiné telefonní ãíslo. PUK (PIN Unblocking Key) Bezpeãnostní kód pouÏívan k odemknutí telefonu, pokud byl tfiikrát za sebou zadán nesprávn PIN. Osmimístné ãíslo obdrÏíte od poskytovatele sluÏeb spolu se SIM kartou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57987-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57987-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag