Návod k použití PHILIPS 57983-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57983-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57983-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57983-48-16.


PHILIPS 57983-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57983-48-16 BROCHURE (1499 ko)
   PHILIPS 57983-48-16 QUICK START GUIDE (1641 ko)
   PHILIPS 57983-48-16 BROCHURE (1470 ko)
   PHILIPS 57983-48-16 QUICK START GUIDE (1641 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57983-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 12 PouÏití menu prohlíÏeãe WAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PouÏití a vbûr poloÏek menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Obnovit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DomÛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Stisknûte jednou nebo vícekrát tlaãítko nebo , dokud se neobjeví nabídka menu Funbox a potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. MÛÏete také rovnou stisknout tlaãítko . Organizátor SíÈové sluÏby Funbox Vybrat 7 4 5 Nastavení WAP prohlíÏeãe Nastavení WAP prohlíÏeãe 3. Stisknûte tlaãítko nebo jednou nebo vícekrát a zvraznûte ProhlíÏeã WAP, potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. MÛÏete také rovnou stisknout tlaãítko . Funbox Hry ProhlíÏeã WAP Stahování http:// Nastavení Vymazat pamûÈ K dispozici jsou tfii dílãí menu. Vyberte si Jdi na URL pro rychl pfiístup na stránku, Editovat pro úpravu zvolené adresy a Vymazat pro odstranûní zvolené adresy. UmoÏÀuje Vám zadat ruãnû adresu URL, kterou si pfiejete zobrazit. UmoÏÀuje nastavit aÏ pût proxy serverÛ pro prohlíÏeã WAP. VymaÏe informaci uloÏenou v cache (doãasná pamûÈ telefonu, ve které se ukládají naposledy prohlédnuté internetové stránky). UmoÏÀuje nastavit, jestli chcete pfiijímat webové zprávy ze serveru a jestli chcete pfiijaté zprávy ãíst nebo smazat. Vybrat 7. 2 4. Stisknûte tlaãítko nebo jednou nebo vícekrát a zvraznûte poÏadovanou moÏnost a potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. ProhlíÏet WAP DomÛ Oblíbené Pfiíjem zpráv Konfigurace prohlíÏeãe WAP Pokud chcete konfigurovat prohlíÏeã WAP, postupujte následovnû. V menu prohlíÏeãe WAP zvraznûte Nastavení s pouÏitím tlaãítek a , potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. Dalí informace o menu prohlíÏeãe WAP naleznete na stranû 13. PouÏívání WAP prohlíÏeãe Kontextová tlaãítka Ve spodní ãásti displeje prohlíÏeãe WAP je panel s pfiíkazy prohlíÏeãe. Tyto pfiíkazy lze spustit pomocí kontextovch tlaãítek , která jsou umístûna pod panelem. Tato dvû tlaãítka se nazvají kontextová, protoÏe jejich funkce se mûní podle právû probíhající aplikace prohlíÏeãe WAP. Ovládání prohlíÏeãe WAP Pro. . . pohyb mezi poloÏkami a vbûr zvolené poloÏky Je tfieba. . . stisknout tlaãítko nebo dokud symbol neukazuje na zvolenou poloÏku a potom stisknûte kontextové tlaãítko OK a vbûr potvrìte. stisknout odpovídající ãíselné tlaãítko. Ukonãení prohlíÏeãe WAP âinnost prohlíÏeãe mÛÏete kdykoliv ukonãit, staãí jen stisknout tlaãítko nebo stisknout a drÏet stisknuté tlaãítko . vbûr oãíslované poloÏky návrat na pfiedchozí stisknout kontextové tlaãítko Zpût nebo tlaãítko . stránku návrat na vchozí domácí stránku vyberte poloÏku menu DomÛ; dalí podrobnosti o této moÏnosti naleznete na stranû 13. 10 11 PouÏívání WAP prohlíÏeãe PouÏití menu prohlíÏeãe WAP Zadání textu, ãísel nebo symbolÛ KdyÏ jste vyzváni k zadání textu, na obrazovce se objeví aktuální reÏim zadávání textu. Stisknûte odpovídající tlaãítko tolikrát, dokud se nezobrazí poÏadované písmeno. Poznámka: Pokud chcete zadávat symboly, stisknûte opakovanû tlaãítko , dokud se poÏadovan symbol nezobrazí. zmûnu reÏimu zadání mezery úpravy textu Je tfieba. . . [. . . ] Zvraznûte poÏadovanou moÏnost menu pomocí tlaãítek a . MoÏnost vyberte pomocí kontextového tlaãítka Vybrat. Pokud je tfieba zvolit dalí moÏnost, pouÏijte tlaãítka a a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat pro potvrzení. Poznámka: Menu se mohou mûnit v závislosti na vaí verzi prohlíÏeãe WAP. · nastavit kurzor napravo od znaku, kter chcete pozmûnit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57983-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57983-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag