Návod k použití PHILIPS 57981-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57981-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57981-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57981-48-16.


PHILIPS 57981-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57981-48-16 BROCHURE (1740 ko)
   PHILIPS 57981-48-16 QUICK START GUIDE (1813 ko)
   PHILIPS 57981-48-16 BROCHURE (1578 ko)
   PHILIPS 57981-48-16 QUICK START GUIDE (1813 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57981-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zjistte si moznosti u úad místní správy nebo u orgán ochrany zivotního prostedí. >PE<= polyethylene >PS<= polystyrene >PP<= polypropylene s Vyazení bubnové susicky do srotu V pípad, ze spotebic vyhazujete do sbru, odstihnte sí ový kabel, aby se spotebic nemohl pouzít a uzavírací mechanismus dvíek ucite nefunkcním, aby se uvnit nemohly zavít dti. Svoje staré spotebice vyhazujte do sbru jen na autorizovaná, k tomu urcená místa. Symboly, které mzete vidt v nkterých odstavcích této pírucky, mají následující význam: Dlezitá informace, týkající se bezpecnosti pi pouzívání vaseho spotebice. Nedbání takové informace mze zpsobit skody. i Informace pro správné pouzívání vaseho spotebice a získání nejlepsího výkonu. [. . . ] Mohlo by se stát, ze se do susicky dostane njaké domácí zvíe nebo malé dít. Ped kazdým pouzitím se pesvdcte, ze je vse v poádku. 16 POPIS SPOTEBICE 1 34 5 6 78 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Pracovní deska Tabulka program Tlacítko pro otevírání dvíek Tlacítko nízké teploty Tlacítko start Kontrolka "Sbrná nádoba plná" Knoflík volice doby susení Provozní kontrolka Prachový filtr Zámek Typový stítek Ventilacní mízka Sbrná nádoba Kondenzátor Nastavitelné nozky CONDEN SER DRY ER 2 kg 5 kg 2, 5 800 / 900 85' - 105' 45' - 60' 1000 / 1200 75' - 100' 40' - 55' 110' - 130' 1000 / 1200 100' 125' 60' - 75' 55' - 70' 800 / 900 kg 2, 5 kg 1 650 65' - 75' 30' - 40' AU TO RE VE RS E TCS 603LT 9 10 15 11 12 13 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Rozmry Výska Síka Hloubka 85 cm 60 cm 60 cm Elektrické pipojení Naptí a frekvence 220-230 V/50 Hz Celkový instalovaný výkon, jistní 2200 W (10A) Bavlna, len Syntetika Bavlna, len Bavlna, len 5 kg 2, 5 kg 3. 64 kWh (5 kg suché k 3. 0 kWh (5 kg suché k zehlení) Susicí výkon Spoteba energie uskladnní) Tento spotebic odpovídá následujícím direktivám EEC: - 73/23/EEC z 19. 2. 73 - Direktiva ohledn nízkého naptí ve znní pozdjsích pedpis; - 89/336/EEC ze 3. 5. 89 - Direktiva o elektromagnetické kompatibilit ve znní pozdjsích pedpis. 17 CESKY INSTALACE Postavení na místo Tento spotebic se mze postavit na jakýkoli pevný povrch. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda spotebic stojí absolutn rovn. Kolem spotebice musí být volné proudní vzduchu. Nezakrývejte pední ventilacní mízku ani mízky nasávání vzduchu na zadní stran stroje. Svtlý prostor pod spotebicem se nesmí zakrývat vysokým kobercem, prouzky deva ani jinak. Vedlo by to ke zvýsení tepla uvnit spotebice a narusila by se jeho funkce. Sestava pípravk pro montáz nad pracku Bubnovou susicku je mozné postavit na automatické pracky, které mají horní pracovní plochu o síce 60 cm a pední plnní. Pro tento úcel je k dispozici speciální sestava pípravk pro montáz susicky nad pracku, kterou si opatíte prostednictvím vaseho prodejce. Dlezité upozornní Horký vzduch, vypoustný z bubnové susicky, mze dosáhnout teploty az 60°C. Spotebic se proto nesmí instalovat na podlahách, které by vyssí teploty nevydrzely. Kdyz je bubnová susicka v provozu, teplota v místnosti nesmí pekrocit 35°C, protoze by se mohla ovlivnit funkce spotebice. s Obzvlást jemné tkaniny: buben nenaplujte více jak do 1/3. U smísené nápln (napíklad bavlna a syntetika), si zvolte dobu susení vhodnou podle nejjemnjsí tkaniny a pak ji prodluzte piblizn asi o 10 minut. 20 i s Uzitecné rady Snazte se buben plnit na maximální kapacitu spotebice, protoze malé nápln jsou neekonomické. Pro informaci, zde je seznam prmrných hmotností nkterých bzných polozek prádla. prostradlo ubrus utrka ubrousek rucník koupelový plás pánská kosile polstáový povlak pánské pyzamo dámská nocní kosile 700 - 1000 g 400 - 500 g 70 - 120 g 50 - 100 g 150 - 250 g 1000 - 1500 g 200 - 300 g 100 - 200 g 400 - 500 g 200 - 250 g s s s s s s s Nikdy nesuste v bubnové susicce dále uvedené prádlo: obzvlást choulostivé kusy jako záclony, vlnu, hedvábí, tkaniny s kovovým dekorem, nylonové puncocháce, objemné materiály, jako jsou vtrovky, prostradla, prosívané pikrývky, spací pytle, péové pikrývky a jakékoli kusy, které obsahují molitan nebo materiál podobný pnové gum. Dlezité upozornní: nedoporucuje se otevírat dvíka v prbhu susení a kontrolovat tak stupe vysusení. Protoze je prádlo horké, pi dotyku máte dojem, ze je stále vlhké, i kdyz je suché. Jestlize se program musí perusit, doporucuje se nechat probhnout fázi ochlazování, aby se zabránilo akumulaci tepla uvnit susicky. P0918 Po susení s s Vypnte spotebic. Vycistte filtr a vyprázdnte sbrnou nádobu (viz stránky 23 a 24). 22 ÚDRZBA Ped cistním a ped jakoukoli údrzbou musíte spotebic odpojit ze zásuvky. Vnjsí cistní Pouzívejte pouze mýdlo a vodu a pak vse ádn vytete do sucha. éas od casu naneste mkkým hadrem trochu voskového pípravku na nábytek. Dlezité: nepouzívejte metylalkohol, edidla a podobné výrobky. Cistní filtru Vase bubnová susicka bude správn fungovat jen tehdy, kdyz bude filtr cistý. Filtr zachycuje vsechen textilní prach a chmýí, které se nashromázdí ve filtru bhem susení a musí se proto na konci kazdého programu vycistit vlhkým kusem látky. Nejde o dsledky nadmrného opotebení, zpsobeného susickou. [. . . ] Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných stedisek servisu Zanussi. VÝJIMKY - tato záruka se nevztahuje na: s Poskození nebo pozadavky vzniklé v dsledku pepravy, nesprávného pouzití nebo nedbalosti, výmny zárovek a snímatelných cástí ze skla nebo plastických hmot. s Náklady spojené s pozadavky na odstranní závad spotebice, který je nesprávn instalován. s Spotebice, které jsou pouzívány v komercním prostedí vcetn pronajímaných. Lze pouzít standardní záruku, ale zajistní, ze spotebic spluje normy platné v píslusné zemi, kam byl spotebic dopraven, je na zodpovdnosti a na náklady vlastníka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57981-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57981-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag