Návod k použití PHILIPS 57979-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57979-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57979-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57979-31-16.


PHILIPS 57979-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57979-31-16 BROCHURE (1402 ko)
   PHILIPS 57979-31-16 QUICK START GUIDE (1219 ko)
   PHILIPS 57979-31-16 BROCHURE (1376 ko)
   PHILIPS 57979-31-16 QUICK START GUIDE (1219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57979-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V pfiípadû, Ïe máte pochybnosti, spojte se se servisním stfiediskem. Symboly, které jsou uvedeny u nûkterch odstavcÛ tohoto návodu mají následující vznam: Varovn trojúhelník, a/anebo klíãová slova (Pozor!Opatrnû!) dodávají dÛraz informaci, která je zvlátû dÛleÏitá pro vai bezpeãnost nebo pro správné fungování spotfiebiãe. Informace oznaãená tímto symbolem podává doplÀující informace a praktické rady pro pouÏití spotfiebiãe. Rady a informace o úsporném a ekologicky nezávadném pouÏití spotfiebiãe jsou oznaãeny tímto symbolem. Ná pfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí: pouÏíváme recyklovan papír. 42 Obsah Upozornûní Likvidace Rady pro ochranu Ïivotního prostfiedí Technické vlastnosti Instalace Vybalení Hydraulické pfiipojení Vyrovnání Pfiipojení k elektrické síti 44-45 45 45 46 47-48 47 47 48 48 ÚdrÏba Úkony ãitûní Zásuvka na ãistící prostfiedky âitûní drenáÏní oblasti Vodní filtr v pfiítokové hadici Ochrana pfied zamrznutím Nouzové vyputûní vody 58 58 58 58 59 59 59 Nûco nefunguje? [. . . ] · Kontrolní systém rovnováhy zajiÈuje stabilitu praãky v prÛbûhu odstfieìování. 1 Zásuvka na prací prostfiedek 2 Tabulka s programy 3 Ovládací panel 4 Dvefiní ruãka 5 Dvífika drenáÏní sekce 6 Nastavitelné noÏiãky 60°-90° B BLANCOS 40°-60° B COLORES RESISTENTES 30°-40° C COLORES DELICADOS 60°-90° A BLANCOS CON PRELAV. ACLARADOS D SUAVIZANTES F CENTRIFUGADO G SINTETICOS 30°-60° J DELICADOS 30°-40° K LANA 30°-40° L SINTETICOS CON PRELAV. 30°-60° H ACLARADOS M SUAVIZANTES N DESCARGA P 2 3 P BA N C 30° D 1 4 5 6 Zásuvka na prací prostfiedek Pfiedpírka Hlavní paraní AviváÏ, krobení R0001 3D 49 CESKY M Popis spotfiebiãe LK 90° 80 ° JH G F 70° 60° 50° 40 ° PouÏití Kontrolní panel P BA N M C LK 30° D 90° 8 0° 1 1. Knoflík pro volbu teploty Tento voliã umoÏÀuje zvolit teplotu pracího cyklu v závislosti na typu prádla, které budete prát. Otáãejte knoflíkem, dokud se hodnota poÏadované teploty neobjeví u rysky. Na tabulce programÛ najdete nevhodnûjí teploty pro kaÏd druh praní. Po nastavení symbolu bude jakkoliv program pracovat se studenou vodou. Tato volba zaruãí úsporu elektrické energie. PomÛÏe vám pfii volbû nejvhodnjího pracího programu pro vae prádlo. 2. Pfiepínaã rychlostí Tento pfiepínaã mÛÏe bt nastaven do následujících pozic: · 0 = bez odstfieìování pro bavlnu · 300 = minimální odstfieìování pro bavlnu · 1000 = maximální odstfieìování pro bavlnu U syntetického, jemného a vlnûného prádla odpovídá maximální pozice 750 ot. /min. Stfiední pozice se vztahuje k hodnotám rychlosti odstfieìování pro bavlnu. 7. Voliã programÛ Pro volbu poÏadovaného programu otáãejte knoflíkem ve smûru pohybu hodin, dokud se u rysky neobjeví písmeno oznaãující poÏadovan program (údaje jsou uvedeny na ovládacím panelu). V praãce mohou bt pouÏívány vechny prací prostfiedky urãené pro praní v praãce: ­ prákové prací prostfiedky pro vechny typy prádla, ­ prákové prací prostfiedky pro jemné prádlo (60° C max) a vlnu, ­­tekuté prací prostfiedky pro praní pfii nízkch teplotách (60° C max) pro vechny typy prádla, nebo speciální prací prostfiedky pouze pro vlnu. Prací prostfiedek a jakkoliv pfiídavn prostfiedek musí bt umístûn do odpovídající pfiihrádky v zásuvce pro prací prostfiedky pfied zapnutím pracího programu. JestliÏe pouÏíváte koncentrované prací práky nebo tekuté prací prostfiedky, je tfieba navolit programy bez pfiedpírky. Praãka je vybavena obûhovm systémem, kter umoÏÀuje lepí pouÏití koncentrovanch pracích prostfiedkÛ. Nalijte tekut prací prostfiedek do pfiihrádky zásuvky na prací prostfiedky znaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Jakékoliv aviváÏní a krobící prostfiedky musí bt nasypány do zásuvky oznaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Bûlící prostfiedky (chlór) mohou bt pouÏívány pouze pro bílé a barevné nepoutûjící bavlnûné a lnûné prádlo. 52 Stupnû tvrdosti vody Stupnû StupeÀ Vlastnosti Nûmecké °dH Francouzské °T. H. 1 2 3 4 mûkká stfiední tvrdá velmi tvrdá 0- 7 8-14 15-21 více neÏ 21 0-15 16-25 26-37 více neÏ 37 i MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA ÚSPORNÉ PRANÍ Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepsí zpsob osetení vaseho prádla. 95 Max. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neprat JEMNÉ PRANÍ 60 40 40 30 BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Horká zehlicka max. 200°C Teplá zehlicka max. 150°C Vlahá zehlicka max. 110°C Nezehlit A SUCHÉ CISTNÍ Cistní za sucha ve vsech prostedcích P Cistní za sucha v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111 a R113 F Cistní za sucha v benzinu, cistém alkoholu a R113 Necistit za sucha pi vysoké teplot pi nízké teplot SUSENÍ Rozlozené na plocho Na se Na vsáku V bubnové susicce Nesusit v bubnové susicce 53 CESKY 4. Volba teploty Pracovní postup Pfied prvním praním prádla ve vaí nové praãce doporuãujeme spustit jednou prací program pro bavlnu pfii 60°C s prázdnou praãkou, aby se tak odstranily jakékoliv zbytky z vroby v bubnu a trubkách. Do hlavní prací pfiihrádky dejte poloviãní dávku pracího prostfiedku a uveìte praãku do provozu. Otáãejte knoflíkem na poÏadované hodnoty. 80 R0032S 1. [. . . ] Nouzové vyputûní vody JestliÏe voda nevytéká, (odpadové ãerpadlo je zablokované, filtr nebo drenáÏní hadice jsou ucpané), pfiistupte k vyprázdnûní spotfiebiãe podle tohoto postupu: · Vytáhnûte zásuvku ze zástrãky el. · V pfiípadû potfieby poãkejte, dokud horká voda nezchladne. · Otevfiete dvífika drenáÏního prostoru. · Umístûte vaniãku na sbûr vody · Vyjmûte nouzovou odpadovou hadici, umístûte do vaniãky a odstraÀte klobouãek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57979-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57979-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag