Návod k použití PHILIPS 57976-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57976-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57976-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57976-48-16.


PHILIPS 57976-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57976-48-16 BROCHURE (1578 ko)
   PHILIPS 57976-48-16 QUICK START GUIDE (1384 ko)
   PHILIPS 57976-48-16 BROCHURE (1549 ko)
   PHILIPS 57976-48-16 QUICK START GUIDE (1384 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57976-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K ochran ped nezádoucími omyly a nehodami je dlezité, aby se vsechny osoby, které budou pouzívat tento spotebic, seznámily s jeho provozem a bezpecnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzívání a bezpecnosti. Opravy provádné nezkusenými osobami mají za následek zranní nebo vázné poskození spotebice. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace · Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. [. . . ] Stisknte a podrzte tlacítko Volba programu/Zrusit, az kontrolka programu A bliká a kontrolka programu B zacne svítit. Za nkolik vtein: ­ kontrolka programu B zhasne ­ kontrolka programu A stále bliká ­ zacne blikat kontrolka Konec programu: pocet blikání odpovídá práv nastavenému stupni. Píklady: 5 bliknutí, pestávka, 5 bliknutí, pestávka apod. . . Stupe zmníte stisknutím tlacítka Volba programu/Zrusit. Po kazdém stisknutí tlacítka se stupe zvysuje (po stupni 1 následuje stupe 10). Chcete-li nastavení ulozit, vypnte mycku. 10 Pouzití soli do mycky POZOR Pouzívejte jen speciální sl vhodnou pro mycky. Odsroubujte uzávr. Pomocí pilozené Ped prvním plnním zásobníku na sl do nj násypky doplte sl, az se nalijte vodu. DLEZITÉ Pi plnní zásobníku solí z nj bude vytékat voda. Odstrate veskerou rozsy- Uzávr vrate zpt a panou sl. utáhnte ho doprava, az se s cvaknutím zastaví. DLEZITÉ Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládacím panelu, doplte hladinu lestidla. 11 Pouzití lesticího prostedku Otevete vícko. Rozlité lestidlo pecliv Doplte lestidlo. Zavete vícko a Maximální stupe doplnní je oznacen znac- stisknte, az zapadne. kou "max" POZOR Nikdy do dávkovace lestidla nelijte jiné tekutiny (nap. cisticí prostedky pro mycky, tekuté mycí prostedky). Vycistte vnitek mycky. Opatení proti vlivu mrazu Mycku neumísujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné umístní, vyklite mycku, zavete dvee, odpojte pívodní hadici a vylijte z ní vodu. Dlouhodobjsí vyazení mycky z provozu Nebudete-li mycku pouzívat po delsí dobu, doporucujeme postupovat takto: 1. Vytáhnte pívodní kabel mycky ze zásuvky a pak zavete pívod vody. Nechte dvee pootevené, abyste zabránili vzniku nepíjemných pach. Pemístní mycky Musíte-li mycku pemístit (sthování apod. . . . ): 1. Mycku pi doprav pílis nenaklánjte. Vztah k zivotnímu prostedí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u píslusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Zlikvidujte prosím veskerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbrném dvoe v míst svého bydlist. POZOR Pokud uz spotebic nechcete pouzívat: · Vytáhnte pívodní kabel ze zásuvky. Zabráníte tak tomu, aby se dti ve spotebici uvznily, coz by mohlo ohrozit jejich zivot. Obalový materiál Obalový materiál neskodí zivotnímu prostedí a je recyklovatelný. [. . . ] Mycku je mozné pipojit k horké (max. 22 Pívod vody vybavený bezpecnostním ventilem Pívodní hadici pipojte k vodovodnímu kohoutu s vnjsím závitem 3/4". Po pipojení dvoustnné pívodní hadice je bezpecnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu. Pokud pívodní hadice zacne bhem provozu prosakovat, bezpecnostní ventil perusí pítok vody. UPOZORNNÍ Elektrický kabel pro bezpecnostní ventil je ve dvoustnné pívodní hadici a je pod naptím. Pívodní hadici ani bezpecnostní ventil proto neponoujte vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57976-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57976-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag