Návod k použití PHILIPS 57976-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57976-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57976-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57976-31-16.


PHILIPS 57976-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57976-31-16 BROCHURE (1649 ko)
   PHILIPS 57976-31-16 QUICK START GUIDE (1384 ko)
   PHILIPS 57976-31-16 BROCHURE (1532 ko)
   PHILIPS 57976-31-16 QUICK START GUIDE (1384 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57976-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzívání a bezpecnosti. Opravy provádné nezkusenými osobami mají za následek zranní nebo vázné poskození spotebice. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace · Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. Dodrzujte bezpecnostní pokyny výrobce mycího prostedku do mycky. [. . . ] Cím je obsah tchto minerál a soli vyssí, tím je voda tvrdsí. Tvrdost vody se oznacuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, nmeckých stupTvrdost vody °dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 °TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 ních (°dH), francouzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody). Zmkcovac by ml být nastaven podle tvrdosti vody v míst vaseho bydlist. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku. Nastavení zmkcovace rucn 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 elektronicky stupe 10 stupe 9 stupe 8 stupe 7 stupe 6 stupe 5 stupe 4 stupe 3 stupe 2 stupe 1 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne Pouzití soli Zmkcovac vody mze být nastaven dvma zpsoby: rucn, pomocí stupnice tvrdosti vody a elektronicky. 8 Rucní nastavení zmkcovace vody (viz tabulka) Zmkcovac vody byl ve výrob nastaven do polohy 2. Nastavte pepínac do polohy 1 nebo 2. Elektronické nastavení zmkcovace vody (viz tabulka) Zmkcovac vody byl ve výrob nastaven do polohy 5. Pocet blikání odpovídá práv nastavenému stupni. Po kazdém stisknutí tlacítka se stupe zvýsí. Stisknte a podrzte tlacítko Start/zrusit a otocte pro- Kontrolka Konec programu signalizuje nové nastavení. K ulození nastavení otocte programovým volicem do Drzte tlacítko stisknuté, dokud nezacnou kontrolky polohy vypnuto. programového volice a Start/zrusit blikat. Pouzití soli do mycky POZOR Pouzívejte jen speciální sl vhodnou pro mycky. 9 Odsroubujte uzávr. Pomocí pilozené Ped prvním plnním zásobníku na sl do nj násypky doplte sl, az se nalijte vodu. DLEZITÉ Pi plnní zásobníku solí z nj bude vytékat voda. Odstrate veskerou rozsy- Uzávr vrate zpt a panou sl. utáhnte ho doprava, az se s cvaknutím zastaví. DLEZITÉ Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládacím panelu, doplte hladinu lestidla. 10 Pouzití lesticího prostedku Otevete vícko. Doplte lestidlo. 31 cm 27 cm dolní kos Vysute pední zarázky (A) horního kose ven a vyjmte kos. Zasute kos do vyssí polohy a zarázky (A) vrate do pvodní polohy. 14 Pouzití mycího prostedku DLEZITÉ Pouzívejte jen mycí prostedky vhodné pro mycky. Dodrzujte doporucení výrobce k dávkování a ulození. Otevete vícko. Do pihrádky A nasypte mycí prostedek. Dodrzujte dávkování. U program s pedmytím Pi pouzití mycích tablet: pidejte mycí prostedek i mycí tablety vlozte do do pihrádky B . Mycku pi doprav pílis nenaklánjte. Vztah k zivotnímu prostedí Obalový materiál Obalový materiál neskodí zivotnímu prostedí a je recyklovatelný. Zlikvidujte prosím veskerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbrném dvoe v míst svého bydlist. POZOR Pokud uz spotebic nechcete pouzívat: · Vytáhnte pívodní kabel ze zásuvky. Zabráníte tak tomu, aby se dti ve spotebici uvznily, coz by mohlo ohrozit jejich zivot. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u píslusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. 17 Nco nefunguje Mycka nezacne mýt nebo se zastavuje bhem mytí. Nkteré problémy jsou zpsobeny pouze zanedbáním údrzby nebo pehlédnutím a mzete Poruchový kód a porucha · trvalé blikání kontrolky Start/zrusit · 1 bliknutí kontrolky Konec programu Mycka se neplní vodou. je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokyn bez volání do servisu. [. . . ] minimální - maximální (MPa) jídelní soupravy kg 0, 05 - 0, 8 9 36 Údaje o spoteb Údaje o spoteb jsou pouze orientacní, závisí na tlaku a teplot vody a také na kolísání v dodávce proudu a na mnozství nádobí. Údaje o spoteb Program Intenzivní 70° Normální 65° 65° za 30' Eco 50° 1) Oplach a pozdrzení 1) Testovací program pro zkusebny Délka programu (v minutách) 65 - 75 100 - 110 30 120 - 130 11 Spoteba energie (v kWh) 1, 5 - 1, 7 1, 3 - 1, 5 0, 8 0, 8 - 0, 9 <0, 1 Voda (litry) 18 - 20 18 - 20 8 12 - 13 5 Poznámky pro zkusebny Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myckou plnou nádobí a s pouzitím testovacího programu (viz "Údaje o spoteb"). Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným zásobníkem soli a lesticího prostedku a za pouzití testovacího programu (viz "Údaje o spoteb"). Plná nápl: 9 standardních jídelních souprav Mnozství mycího prostedku: 5 g + 20 g (typ B) 20 Plná nápl: 9 standardních jídelních souprav Nastavení lestidla poloha 4 (typ III) Horní kos bez mensí misky a salátové misky Horní kos s mensí miskou a saláto- Kosícek na píbory vou miskou Drzáky na sálky: poloha A Dolní kos Instalace UPOZORNNÍ Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této mycky, smí provádt pouze kvalifikovaný elektriká a/nebo instalatér nebo osoba s píslusným oprávnním. UPOZORNNÍ Pipojení k vodovodní síti provete výhradn pomocí nové soupravy hadic: neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu. POZOR Pipojíte-li mycku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho pouzívané, nechte vodu na nkolik minut ped pipojením pívodní hadice odtéct. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57976-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57976-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag