Návod k použití PHILIPS 57975-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57975-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57975-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57975-48-16.


PHILIPS 57975-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57975-48-16 BROCHURE (1803 ko)
   PHILIPS 57975-48-16 QUICK START GUIDE (1302 ko)
   PHILIPS 57975-48-16 BROCHURE (1620 ko)
   PHILIPS 57975-48-16 QUICK START GUIDE (1302 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57975-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VÏdycky trvejte na originálních náhradních dílech. VSEOBECNA BEZPECNOST s s Je nebezpeãné provádût jakékoliv úpravy spotfiebiãe nebo jeho vlastností. Tento pfiístroj mohou obsluhovat pouze dospûlé osoby. Je nebezpeãné nechat dûti, aby se dotkaly ovládacích prvkÛ spotfiebiãe, nebo si se spotfiebiãem hrály. Mohlo by se stát, Ïe se do suiãky dostane nûjaké domácí zvífie, nebo malé dítû. [. . . ] Zbvající ãást domu musí bt schopna tuto vlhkost snadno pohltit. Normálnû je pohlcení této vlhkosti moÏné v domech, kde je malá vlhkost. Jinak se místnost se spotfiebiãem musí vûtrat do venkovního ovzduí; obecnû platí, Ïe otevfiené dvefie nebo okno je postaãující. Vkon okruhu odvûtrání musí bt minimálnû 3 150 m /hod. Nejlepím zpÛsobem odvádûní vlhkosti je pomocí odvûtrávací hadice ven z budovy. Pouzijte k tomu speciální ohebnou hadici o prmTMru 100 mm, která je k dispozici prostrednictvím Vaseho prodejce, pfiipojenou na jeden v odvûtrávacích otvorÛ s dodanou pfiírubou. Doporucení: JestliÏe je hadice dlouhá a teplota v místnosti nízká, vlhkost by mohla uvnitfi hadice zkondenzovat. Aby zkondenzovaná voda neleÏela v hadici, nebo netekla zpût do bubnové suiãky, doporuãuje se v nejniÏím místû hadice do ní vyvrtat mal otvor (o prÛmûru asi 3 mm) a pod nûj poloÏit nádobu. V místnostech, kde je velice úãinn centrální odsávací ventilátor, mohou vzniknout problémy. JestliÏe doba suení bude pfiíli dlouhá, tento ventilátor pfii pouÏívání bubnové suiãky vypnûte, nebo zavfiete jeho Ïaluzie. Velice úãinnm fieením je jednodue vyvést odvûtrávací hadici oknem nebo svûtlíkem ven. - Vyrovnání Vyrovnejte bubnovou suiãku na místû zaroubováním nebo vyroubováním pfiedních noÏek podle potfieby. Presné vyrovnání snízí vibrace a hluk pri provozu bubnové susicky na minimum. 2 3 1 4 P0046 P0283 A Elektrické pripojení Tento spotfiebiã je navrÏen pro jednofázov provoz s napûtím 220-230V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda se na Vai domovní elektrickou instalaci mÛÏe pfiipojit maximální potfiebné zatíÏení (2, 2 kW) a berte pfiitom v úvahu jiné pouÏívané spotfiebiãe. P0748 2 4 1 3 B Pfiipojte spotfiebiã do zásuvky s ochranou proti nebezpeãnému dotykovému napûtí v souladu s platnmi elektrotechnickmi pfiedpisy. Vyrobce odmítá jakoukoli zodpovTMdnost za skody, nebo zranTMní, zpsobená nedodrzením vyse zmínTMného bezpecnostního opatrení. 14 POUZITÍ Ovládací panel 650 1200 5 kg 1000 800 1200 2, 5kg 1000 800 70 - 85 75 - 90 80 - 95 35 - 45 40 - 50 45 - 55 min. min. 0, 5 kg TDS min. 362T AUTOREVERSE 1 23 4 5 OVLÁDACÍ PRVKY 1 Tabulka program Tato tabulka Vám pomÛÏe zvolit si správnou dobu suení. 5 Knoflík volice doby susení Knoflík voliãe obsahuje dva cykly suení, jeden aÏ 120 minut pfii vysoké teplotû (modrá sekce) pro bavlnu a len a jeden do 80 minut pfii nízké teplotû (zelená sekce) pro syntetické tkaniny. KdyÏ chcete nastavit dobu suení, otáãejte knoflíkem ve smTMru otácení hodinovych rucicek aÏ poÏadovaná doba stojí pfiesnû proti ukazateli. NIKDY se nepokouejte otáãet knoflíkem proti smûru otáãení hodinovch ruãiãek. KdyÏ volíte dobu suení, mûli byste si uvûdomit, Ïe tato doba zahrnuje 8 minut fáze ochlazování (poloha na knoflíku voliãe). Tato fáze by se nemûla zkracovat, zastavovat nebo vynechávat, protoÏe by mohlo docházet k popálení pokoÏky nebo pokození prádla. Dodatecné susení JestliÏe je na konci suení prádlo stále pfiíli vlhké, nastavte knoflík voliãe na dalí periodu suení (nezapomeÀte vzít v úvahu dobu fáze ochlazování). 2 Tlacítko nízké teploty Toto tlaãítko pouÏijte, kdyÏ chcete sníÏit teplotu pfii suení obzvlátû choulostivch bavlnûnch a lnûnch kusÛ prádla. V takovém pfiípadû byste mûli zvolit delí dobu suení. [. . . ] Vyhbejte se suení tmavch odûvÛ se svûtlmi, chlupatmi kusy jako jsou ruãníky, protoÏe by se na nû nachytaly chlupy. s 17 CZSKY ÚDRZBA Dlezité: Pfied ãitûním a pfied jakoukoli údrÏbou musíte spotfiebiã odpojit ze zásuvky. CistTMní filtru Vae bubnová suiãka bude správnû fungovat jen tehdy, kdyÏ bude filtr ãist. Filtr zachycuje vechno textilní chmfií a prach, které se nashromáÏdí ve filtru bûhem suení a P0767 musí se proto na konci kaÏdého programu vyãistit vlhkm kusem látky. Je naprosto normální, Ïe se bûhem suení ve filtru shromaÏìuje textilní prach. Ve skuteãnosti i tkaniny suené ve volném ovzduí poutí vlas, ale neuvûdomujeme si to. VnTMjsí cistTMní PouÏívejte pouze mdlo a vodu a pak ve fiádnû vytfiete do sucha. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57975-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57975-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag