Návod k použití PHILIPS 57960-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57960-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57960-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57960-48-16.


PHILIPS 57960-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57960-48-16 BROCHURE (1539 ko)
   PHILIPS 57960-48-16 QUICK START GUIDE (1177 ko)
   PHILIPS 57960-48-16 BROCHURE (1510 ko)
   PHILIPS 57960-48-16 QUICK START GUIDE (1177 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57960-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DÙLEZITÁ UPOZORNÌNÍ Je velice dùlezité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vzdy dostupný uzivateli tohoto spotøebièe. V pøípadì, ze praèka bude prodána, ujistìte se, ze tento návod je k ní pøilozen, aby se i nový uzivatel praèky mohl seznámit s obsluhou a bezpeènostními pøedpisy. Tyto bezpeènostní pøedpisy byly vypracovány v zájmu vasí bezpeènosti a i k zajistìní bezpeènosti pro okolí. Je nutné, aby jste se s tìmito bezpeènostními pøedpisy seznámili jestì pøed vlastní instalací a pouzíváním. [. . . ] Pøipojte pøevleènou matici pøívodní hadice na vodovodní kohoutek (20x27mm). Nezapomeòte vlozit pøilozené tìsnìní. V pøípadì nutnosti kupte hadici novou. Ujistìte se, ze jste z praèky odstranili vsechny tyto díly a ulozili je pro pøípadný pøístí transport. 3. 6. Odpad Konec odpadní hadice musí být vlozen do odpadní trubky nebo do umyvadla. Výska konce odpadní hadice musí být mezi 70 a 100 cm nad dnem praèky. Dùlezité: odpadní hadice nesmí být prodluzována. Jestlize je pøílis krátká , volejte servis. Budete-li praèku zabudovávat do linky, mùzete odøíznout páskový drzák hadice na zadní stranì praèky. Dvì zavírací pásky ponechejte na místì. 3. 7. Umístìní Praèku umístìte v dobøe vìtrané místnosti na rovnou pevnou podlahu. Ujistìte se, ze se praèka nedotýká zádného jiného kusu nábytku nebo stìny. Vase praèka mùze být pøipojena pouze k jednofázovému rozvodu o napìtí 230V. Ukonèení programu: - odstøedìním (u programù pro bavlnu) - zastavením máchání (pro programy syntetika, jemné prádlo a bavlnu). Tyto programy ukonèit zvolením programu odstøedìní nebo vypoustìní. Pøed jejich zvolením uvolnìte tlaèítko Zap/Vyp. Na konci pracího cyklu vypnìte praèku vymáèknutím 3 4. 2. 3. Volba teploty praní Zvolte pozadovanou teplotu praní odpovídající zvolenému programu ( viz. informace v programové tabulce) a doporuèeným hodnotám výrobce prádla, které jsou vyznacené na informaèní násivce kazdého kusu prádla. tlaèítka hlavního vypínaèe. Vymáèknìte také jakékoliv jiné tlaèítko. Odpojte praèku od elektrické sítì a zavøete pøívod vody. Poznámka: Po praní doporuèujeme ponechat víko a buben otevøené a umoznit tak dobré vyvìtrání. 4 5. PROGRAMOVÁ TABULKA Následující informace neukazují vsechny moznosti, ale pouze ty nejpouzívanìjsí. Program Druh prádla Náplò praèky Mozné volby Teplota °C Pøiblizná spotøeba A B Bílé + pøedpírka Bílé* Krátký program 5 kg 2, 5 kg 5 kg Polovièní náplò Zrusení odstøeïování 60 - 90 30 - 90 â - 40 80 66 47 56 0 2, 60 2, 20 0, 45 0, 20 0, 03 145-155 130-140 50-60 45-55 0-10 C D Máchání Odstøeïování Polovièní náplò Zrusení odstøeïování - H J Syntetika + pøedpírka Syntetika Krátký program 40 - 60 30 - 60 2, 5 kg â - 40 â - 40 58 47 47 53 36 0 1, 10 0, 90 0, 45 0, 45 0, 01 0, 002 80-90 70-80 50-60 40-50 15-25 0-10 L M N Vlna Máchání Vypoustìní 5 kg - *Referenèní program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu : 66 l / 1, 15 kWh / 135 min) 5 Údaje o spotøebì jsou závislé na aktuálních podmínkách. litrù kWh min. 6. Tøídìní prádla a jeho pøíprava na praní · Prádlo tøiïte dle typu a informaèních násivek (viz kapitola 5. 4:Mezinárodní znaèení pro osetøování prádla):normální prádlo pro intenzivní zpùsob praní, které vydrzí energický zpùsob praní a odstøeïování a dále jemné prádlo u kterého zpùsob praní vyzaduje zvýsenou péèi. [. . . ] Je-li voda mìkká, lze dávku pracího prostøedku mírnì snízit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silnì zaspinìné, je dobré mírnì zvýsit mnozství pracího prostøedku (doporuèujeme pouzít zmìkèovaè vody). Vase vodárna nebo distribuèní firma , která vám vodu dodává, vám sdìlí stupeò tvrdosti vody. 6. 4. Mezinárodní znaèení pro osetøování prádla 6. 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57960-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57960-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag