Návod k použití PHILIPS 57956-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57956-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57956-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57956-48-16.


PHILIPS 57956-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57956-48-16 BROCHURE (1236 ko)
   PHILIPS 57956-48-16 QUICK START GUIDE (982 ko)
   PHILIPS 57956-48-16 BROCHURE (1211 ko)
   PHILIPS 57956-48-16 QUICK START GUIDE (982 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57956-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpeènostní upozornìní Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouí bezpeènosti vaí osoby a vaeho spotøebièe. Rady, uiteèné informace Informace týkající se ivotního prostøedí Symboly pouívané k oznaèení poznámek U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání. Obsah Dùleité bezpeènostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obecná bezpeènostní opatøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Opatøení pro bezpeènost dìtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpeènostní opatøení pro instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpeènostní opatøení pro isobutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pokyny pro uivatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Popis spotøebièe, hlavní souèásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obsluha spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Regulace teploty, nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jak pouívat chladnièku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uchovávání v chladnièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Doba uchovávání a teplota potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jak pouívat mraznièku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uchovávání v mraznièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jak vyrábìt kostky ledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uiteèné informace a rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Informace a poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jak uetøit energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spotøebiè a ivotní prostøedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Údrba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Odmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kdy se chladnièka nepouívá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Odstraòování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Jak vymìnit árovku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kdy nìco nefunguje správnì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pokyny pro instalatéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instalace spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Doprava, vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Èitìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Postavení na místo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zmìna smìru otevírání dveøí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Elektrické pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tabulka dob uchovávání (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tabulka dob uchovávání (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Záruka a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Záruèní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Servis a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 From the Electrolux Group. Skupina Electrolux je nejvìtím výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní pouití. Více ne 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ vÊcelkové hodnotì a 14 miliard USD je prodáno kadým rokem ve více ne 150 zemích svìta. . 2 Lösungen, Tips Temperaturregler höher einstellen. [. . . ] Vyøazený spotøebiè by se nemìl vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se nepokodila chladicí jednotka, zejména na zadní stranì blízko tepelného výmìníku. Informace o místech shromaïování odpadu mùete získat u úøadù místní samosprávy. Materiály pouité na tomto spotøebièi a oznaèené symbolem jsou recyklovatelné. Jak vyrábìt kostky ledu Kdy chcete vyrábìt kostky ledu, naplòte dodaný výrobník ledu vodou a vlote ho do oddílu pro zmrazené potraviny. Navlhèením dna výrobníku a nastavením knoflíku termostatické regulace na maximální stupeò mùete 6 Údrba Odmrazování Kondenzace èásti vlhkosti ve formì námrazy a ledu je souèástí provozu spotøebièe. Silná vrstva námrazy a ledu má izolaèní úèinek, sniuje úèinnost chlazení, zvyuje spotøebu energie a pøi urèité tlouce vrstvy ledu nedovoluje otevøít dveøe oddílu zmrazených potravin. U tohoto typu spotøebièe je odmrazování chladicí desky chladnièky automatické, bez jakéhokoli vnìjího zásahu. Termostatická regulace v pravidelných intervalech provoz kompresoru na delí nebo kratí dobu pøeruuje - pøitom je chlazení pøerueno - teplota chladicí desky stoupne na 0 °C díky vnitønímu tepelnému zatíení oddílu a dochází k odmrazování. Jakmile povrchová teplota chladicí desky dosáhne +3 - +4 °C, termostatická regulace provoz systému opìt zapne. Odtátá voda stéká vývodem odtáté vody, který je veden zadní stìnou do odpaøovací misky nad kompresorem a jeho teplem se zde odpaøuje. Pravidelnì kontrolujte a èistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká. Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není pokozeno nebo zneèitìno. Nastavte knoflík termostatu do vyí polohy. V mraznièce je pøíli velké Termostat mùe být chybnì nastaven. Dveøe nezavírají tìsnì, nebo nejsou dobøe Zkontrolujte, zda dveøe dobøe zavírají a zda tìsnìní není pokozeno nebo zneèitìno. Dovnitø byly vloeny potraviny ke zmrazování ve velkém mnoství. Zmrazované výrobky byly umístìny pøíli blízko sebe. Pøi automatickém odmrazování teèe voda. Vývod odtáté vody z chladnièky mùe být zanesen. Vloené výrobky mohou vodì bránit ve stékání Na podlahu vytéká voda. Odtátá voda nestéká vývodem do odpaøovací misky nad kompresorem. Tvoøí se pøíli mnoho ledu Potraviny nejsou dobøe zabaleny. Dveøe nejsou dobøe zavøeny nebo nezavírají tìsnì. [. . . ] Vyroubujte rouby (2 kusy) a demontujte dvojitý dveøní závìs a destièky závìsu (2 kusy). Sejmìte dveøe mraznièky mírným tahem dolù. Vyroubujte horní pøídrný èep mraznièky a pak ho zaroubujte na druhou stranu. Vyjmìte záslepky dvojitého závìsu dveøí na levé stranì a pøesaïte je na druhou stranu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57956-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57956-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag