Návod k použití PHILIPS 57950-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57950-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57950-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57950-31-16.


PHILIPS 57950-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2930 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57950-31-16 BROCHURE (524 ko)
   PHILIPS 57950-31-16 BROCHURE (391 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57950-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozor: Pokyny, jejichû dodrûenÌm zamezÌte poökozenÌ spot¯ebiËe. DoplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈ rady Informace, tkajÌcÌ se hospod·rnÈho a ekologickÈho provozu spot¯ebiËe. Tyto ËÌslice v·s budou vÈst krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Pokud by se projevily p¯i provozu spot¯ebiËe technickÈ problÈmy, je v·m kdykoliv k dispozici n·ö znaËkov servis, volejte telefon 02 / 6112 6112. [. . . ] (Viz instrukce vrobce spreje!) Po cca 5 minut·ch zhasne osvÏtlenÌ trouby. V ukazateli se objevÌ aktu·lnÌ dennÌ Ëas. PeËicÌ troubu vymyjte podle instrukcÌ vrobce. volba Ëasu tlaËÌtko volby hlavnÌ tlaËÌtko tlaËÌtka voleb volba teploty tlaËÌtko volby P¯ÌsluöenstvÌ Vöechny zasouvacÌ souË·sti (roöt, plech na peËenÌ, zavÏöovacÌ m¯Ìûky atd. ) je nutno po kaûdÈm pouûitÌ umt a dob¯e osuöit. Pro snadnÏjöÌ vyËiötÏnÌ je vhodnÈ souË·sti kr·tce namoËit. VöeobecnÈ pokyny ï Troubu vûdy nejprve zapnÏte s pouûitÌm hlavnÌho tlaËÌtka . ï Kdyû svÌtÌ zvolen· funkce, zaËne se peËicÌ trouba oh¯Ìvat, p¯ÌpadnÏ zaËne probÌhat nastaven Ëas. ï Jakmile je zvolena funkce trouby, je zapnuto osvÏtlenÌ peËicÌ trouby. ï Troubu vypnete s pouûitÌm hlavnÌho tlaËÌtka . Tukov filtr 1. Tukov filtr je nutno umt v horkÈm mycÌm roztoku nebo v automatickÈ myËce n·dobÌ. SilnÏ p¯ip·lenÈ neËistoty vyva¯te v malÈm mnoûstvÌ vody s p¯id·nÌm 2 - 3 lûÌc mycÌho prost¯edku pro automatickÈ myËky n·dobÌ. 14 59 »iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ Varov·nÌ: »iötÏnÌ trouby parnÌmi nebo vysokotlakovmi ËisticÌmi p¯Ìstroji je z bezpeËnostnÌch dvod zak·z·no! Funkce peËicÌ trouby Pro peËicÌ troubu m·te k dispozici n·sledujÌcÌ funkce: SouË·stÌ funkcÌ SOLOHEISSLUFT (sÛlo - hork vzduch), OBER + UNTERHITZE (hornÌ + spodnÌ oh¯ev) a INFRABRATEN (infrapeËenÌ) je automatick rychlooh¯ev. Tento oh¯ev zajiöùuje, ûe se dos·hne zvolenÈ teploty s nejvyööÌ moûnou rychlostÌ. SOLOHEISSLUFT (sÛlo - hork vzduch) Navrhovan· teplota: 150C Tento zpsob je urËen pro peËenÌ peËiva v jednÈ rovni a pro peËivo, kterÈ vyûaduje intenzivnÏjöÌ zhnÏdnutÌ a ch¯upavost spodnÌ Ë·sti. AUFTAUEN (rozmrazov·nÌ) Navrhovan· teplota: 30C Tento zpsob je urËen pro rozmrazov·nÌ nebo rozeh¯·tÌ nap¯. dort, m·sla, chleba, ovoce nebo jinch zmraûench potravin. P¯i tÈto funkci je v provozu ventil·tor bez oh¯evu. UNTERHITZE (spodnÌ oh¯ev) Navrhovan· teplota: 150C Tento zpsob je urËen pro dopÈk·nÌ peËiva s ch¯upavou spodnÌ Ë·stÌ. LICHT (svÏtlo) Pro zapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ osvÏtlenÌ peËicÌ trouby. Po dobu provozu peËicÌ trouby je osvÏtlenÌ automaticky rozsvÌceno. Tabulka zava¯ov·nÌ Teplota v Zava¯ovan· potravina C BobulovitÈ ovoce Jahody, borvky, maliny, zral angreöt Nezral angreöt PeckovÈ ovoce Hruöky, kdoule, övestky Zelenina Karotka Houby Okurky Nakl·dan· pestr· zelenina Kedlubny, hr·ch, ch¯est Fazole ävestkov· povidla 160-170 160-170 160-170 160-170 50-60 40-60 50-60 50-60 5-10 10-15 15 60 60 160-170 35-45 10-15 160-170 160-170 35-45 35-45 10-15 Zava¯ov·nÌ do zaË·tku stoup·nÌ bublinek min. Nechat st·t ve vypnutÈ peËicÌ troubÏ 160-170 160-170 160-170 50 50-60 50-60 45 - 15-20 - - 6-8 hod. 16 57 Zava¯ov·nÌ Pro zava¯ov·nÌ potravin pouûijte funkci peËicÌ trouby UNTERHITZE (spodnÌ oh¯ev) N·doby pro zava¯ov·nÌ ï Pro zava¯ov·nÌ pouûÌvejte vhradnÏ obvyklÈ zava¯ovacÌ sklenice stejnÈ velikosti. Sklenice s uz·vÏrem Twist-Off nebo s bajonetovm uz·vÏrem a kovovÈ plechovky nejsou pro zava¯ov·nÌ v peËicÌ troubÏ vhodnÈ. Z·suvn· roveÚ ï Pro zava¯ov·nÌ potravin pouûijte 1. Pokyny k zava¯ov·nÌ ï K zava¯ov·nÌ pouûÌvejte univerz·lnÌ plech. Na tomto plechu umÌstÌte aû öest zava¯ovacÌch sklenic o objemu jednoho litru. [. . . ] TuËnÏ vytiötÏnÈ daje upozorÚujÌ vûdy na funkci peËicÌ trouby, kter· je pro p¯Ìsluön pokrm nejvhodnÏjöÌ. 34 39 Tabulka peËenÌ peËiva PeËenÌ peËiva na jednÈ z·suvnÈ rovni Druh peËiva S"LO-HORK> VZDUCH Z·suvn· roveÚ zdola PeËivo ve form·ch B·bovky nebo t¯enÈ buchty LineckÈ / t¯enÈ kol·Ëe PiökotovÈ dorty Dortov korpus k¯ehk Dortov korpus t¯en JableËn kol·Ë zakryt PikantnÌ dort (nap¯. s n·plnÌ nebo lotrinsk) Srov dort PeËivo na plechu Kynut pletenec/v·noËka V·noËnÌ ötola ChlÈb (ûitn) na zaË·tku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . potom VÏtrnÌky / p·lenÈ peËivo Piökotov· rol·da Kol·Ë s drobenkou such M·slov/cukrov kol·Ë OvocnÈ kol·Ëe (kynutÈ / t¯enÈ tÏsto)2 3 3 1 3 3 3 3 3 160-170 150-1701 180-2001 140-160 160-1701 150-1701 150-160 160-1701 150 -170 3 3 2 3 3 3 3 3 170-190 160-1801 2501 160-180 190-210 180-2001 160-180 190-2101 170-190 0:30-0:40 0:40-1:00 0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:25-0:50 1 1 1 3 3 1 1 1 150-160 140-160 150-160 170-180 150-170 150-170 160-180 140-160 1 1 1 2 2 1 1 1 160-180 150-170 160-180 190-2101 170-190 170-190 190-210 170-190 0:50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20 -0:25 0:50-1:00 0:30-1:10 1:00-1:30 Teplota C HORNÕ + SPODNÕ TEPLO Z·suvn· roveÚ zdola Teplota C Doba peËenÌ Pro obÏ funkce hod. : min. BezpeËnostnÌ vypnutÌ peËicÌ trouby Jestliûe se peËicÌ trouba po urËitÈ dobÏ nevypne nebo se nezmÏnÌ jejÌ teplota, vypne se spot¯ebiË automaticky s·m. V ukazateli Ëasu blik· "0. 00" a zaznÌ akustick sign·l. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57950-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57950-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag