Návod k použití PHILIPS 57937-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57937-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57937-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57937-31-16.


PHILIPS 57937-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57937-31-16 BROCHURE (1339 ko)
   PHILIPS 57937-31-16 QUICK START GUIDE (1468 ko)
   PHILIPS 57937-31-16 BROCHURE (1387 ko)
   PHILIPS 57937-31-16 QUICK START GUIDE (1468 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57937-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] pro peËenÌ, smaûenÌ nebo pro ËiötÏnÌ a drûbu. Na poslednÌch str·nk·ch jsme shrom·ûdili rady pro odstranÏnÌ p¯Ìpadnch poruch, kterÈ mûete provÈst sami. Pokud byste s tÏmito radami nevystaËili, je v·m vûdy k dispozici n·ö servis. Z·vÏrem p¯ejeme mnoho spÏch p¯i va¯enÌ, smaûenÌ a peËenÌ. 2 39 Servis ElektrickÈ spot¯ebiËe AEG odpovÌdajÌ p¯Ìsluönm bezpeËnostnÌm p¯edpism. [. . . ] Tukov filtr uchopte za drû·tko a oba chyty zavÏste shora dol do otvor v zadnÌ stÏnÏ trouby (otvoru pro ventil·tor). 32 9 P¯ed prvnÌm pouûitÌm P¯ednÌ stÏnu spot¯ebiËe jen ot¯ete vlhkou utÏrkou. NepouûÌvejte û·dnÈ ostrÈ abrazÌvnÌ ËisticÌ prost¯edky (poökozenÌ povrchu!). U nerezovch ploch pouûÌvejte bÏûnÏ prod·vanÈ prost¯edky na nerez, kterÈ souËasnÏ vytvo¯Ì ochrann film proti otiskm prst. PouûitÌ PloönÈ grilov·nÌ Postupujte takto: 1. Regul·tor teploty B nastavte na symbol NastavenÌ hodin Po elektrickÈm p¯ipojenÌ blik· ukazatel elektronickch hodin. Pokyny k tabulce pro grilov·nÌ Doby grilov·nÌ jsou pouze orientaËnÌ a jsou z·vislÈ na druhu a kvalitÏ grilovanÈho pokrmu. Grilov·nÌ se hodÌ zvl·ötÏ pro plochÈ kusy masa a ryb. Troubu p¯ed grilov·nÌm asi 5 minut p¯edeh¯ejte. Grilujte vûdy se zav¯enmi dv̯ky trouby, tÌm se spot¯eba energie sniûuje. Pro grilov·nÌ zasuÚte pek·Ëek a roöt dospoleËnÏ do 2. nebo dol , tÌm mûete Roöt mûete pouûÌvat vypouknutÌm nahoru regulovat vzd·lenost potravin od grilovacÌch tÏles. D·vejte pozor na to, aby roöt s potravinami nebyl zasunut p¯Ìliö dozadu. N·dobÌ Pro peËenÌ mûete pouûÌt kaûdÈ teplotnÏ odolnÈ n·dobÌ nebo formu. U n·dobÌ s drûadly z umÏlÈ hmoty dbejte na to, aby drûadla byla teplotnÏ odoln·. VÏtöÌ peËenÏ mûete pÈci p¯Ìmo na hlubokÈm plechu nebo na roötu s podloûenm hlubokm plechem. Jestliûe peËete v n·dobÏ (zvl·ötÏ menöÌ mnoûstvÌ), trouba se mÈnÏ zaöpinÌ!Pokrmy n·doba nebo pek·Ë na peËenÌ bez vÌka vep¯ov· peËenÏ jehnÏËÌ peËenÏ skopov· peËenÏ telecÌ peËenÏ svÌËkov· peËenÏ hovÏzÌ peËenÏ sekanÈ maso kachna, velk· husa vep¯ovÈ noûiËky 1-2 kusy 3-4 kusy ku¯ata 1-2 kusy 3-4 kusy krta, krocan mal· drbeû rostbÌf pl·tek zvϯina ryba hluboko zmrazenÈ maso 28 Ovl·dacÌ knoflÌk plotnky hlubok plech bez roötu s roötem Ovl·dacÌm knoflÌkem se nastavuje vkon oh¯evu ve 14 stupnÌch (s mezipolohami): 1 = nejmenöÌ vkon 9 = nejvyööÌ vkon A = automatika Od stupnÏ 2 aû 7 mûete nastavit mezipolohy. Ty jsou oznaËeny Ëervenou teËkou vlevo naho¯e (jen u digit·lnÌch ukazatel). s vÌkem × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 13 Plotnky Va¯enÌ na plotnce Plotnky lze pouûÌvat jako norm·lnÌ (bez automatiky) i jako automatickÈ. PouûitÌ Rady pro peËenÌ Jak zjistÌte, propeËen. zda je mouËnÌk ZapÌchnÏte d¯evÏnou tyËinku do nejvyööÌho mÌsta mouËnÌku. NelepÌ-li se na tyËinku tÏsto, mûete troubu vypnout a vyuûÌt zbytkovÈ teplo. Pouûijte p¯ÌötÏ mÈnÏ tekutiny. Dodrûujte dobu mÌch·nÌ, p¯edevöÌm p¯i pouûitÌ kuchyÚskch strojk. Pouûijte p¯ÌötÏ tmavou peËÌcÌ formu nebo vloûte mouËnÌk o jedno patro nÌû. [. . . ] PloönÈ grilov·nÌ se zvl·ötÏ hodÌ pro grilov·nÌ plochch kus masa, nap¯. Dvouokruhov gril pouûijte pro grilov·nÌ nebo pro toasty ve velkÈm mnoûstvÌ. Pro mal· Velk gril mnoûstvÌ grilovacÌch pokrm (nap¯. RozmrazovacÌ stupeÚ V tomto druhu Ëinnosti je v provozu jen ventil·tor bez oh¯evu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57937-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57937-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag