Návod k použití PHILIPS 57933-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57933-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57933-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57933-31-16.


PHILIPS 57933-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3137 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57933-31-16 BROCHURE (333 ko)
   PHILIPS 57933-31-16 BROCHURE (358 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57933-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Musíte si je ped instalací nebo pouzíváním spotebice ádn prostudovat. Instalace s s s s s s Tento spotebic je tzký. Je nebezpecné mnit nebo se pokouset o jakoukoli zmnu technických vlastností spotebice. Vnujte pozornost tomu, aby spotebic nestál na pívodním kabelu. Jakékoli elektroinstalacní práce, nutné pro instalaci spotebice, by ml provádt pouze kvalifikovaný elektriká, nebo oprávnná osoba. [. . . ] Jestlize drzadla ze dna kose vycnívají a vadí spodnímu sprchovacímu rameni, natocte drzadla vzhru. Aby se lzíce nepilepily k sob, prokládejte je ostatními píbory. Stíbrné píbory smíchané s ocelovými píbory mají sklon ke zcernání. Proto je vkládejte do kosíku pro píbory oddlen od jiných. Uspoádejte lzíce, dezertní lzicky, noze a ostatní malé kusy píbor na rost po obou stranách kose na píbory. UI32 UI08 33 PBA20CS Horní kos Horní kos je urcen pro talíe (dezertní talíe, podsálky, talíe hluboké a mlké o prmru az 25 cm), salátové misky, sálky a sklenice; sklenice s dlouhou stopkou je mozné ulozit dnem vzhru na vyvýsené drzáky sálk. Vtsí talíe (hluboké a mlké az do prmru 24 cm) je nutné ulozit v pední cásti horního kose. Lehké pedmty (misky z plastických hmot apod. ) je teba ulozit na horní kos a rozmístit tak, aby se nemohly pohybovat. Pi ukládání talí dbejte na to, abyste nezakryli vyústní pívodu vody ve stedu horního kose. Ped uzavením dveí se pesvdcte, ze se rozstikovací ramena mohou voln pohybovat. US20 US21 IEC 436 / DIN 44990 Nastavení výsky horního kose Velmi velké talíe (o prmru vtsím nez 27 cm, az do 31 cm) mzete mýt v dolním kosi po pemístní kose horního. Vysute pední zarázky (A) horního kose do stran a kos vytáhnte. Zasute kos do vyssí polohy a zarázky (A) vra e na pvodní místo. US16 US16 A Je-li horní kos ve vyssí poloze, vejdou se na nj pouze talíe o prmru do 20 cm a vyvýsené drzáky sálk nelze pouzívat. Filtr se nasazuje podle výse uvedených pokyn opacným postupem. Nesprávná poloha a usazení filtr bude mít za následek slabé výsledky mytí. Cistní filtr je zivotn dlezité pro zajistní správné funkce mycky. MA08 E A F MA03 38 PMC03CS Vnjsí cistní Vnjsí povrch mycky a ovládacího panelu cistte mkkým vlhkým hadrem. Jestlize je to nutné, pouzijte njaký neutrální saponát. Nikdy nepouzívejte abrasivní výrobky, cisticí houbicky nebo edidla (aceton, trichloretylén, apod. ). Prodlouzené období necinnosti Jestlize mycku nebudete njakou dobu pouzívat, doporucujeme: 1. Odpojit spotebic ze zásuvky a pak zavít vodovodní ventil. Nechat dvee mycky mírn pootevené, aby nedoslo k vytvoení nepíjemného zápachu. Vnitek mycky zanechejte v cistém stavu. Ochrana ped mrazem Vyhýbejte se umístní spotebice do míst, kde je teplota pod 0°C. Jestlize je to nevyhnutelné, tak mycku vyprázdnte, zavete dvee mycky, odpojte pívod vody do mycky a nechte z nj vytéci vodu. Sthování spotebice Jestlize musíte mycku pemístit, (napíklad se pesthujete, atd. ): 1. Dávejte pozor, aby se mycka bhem pepravy nepeklopila. 39 PMC02CS Kdyz nco nefunguje správn Urcité problémy vznikají v dsledku nedostatku bzné údrzby nebo prohlídek. Ped kontaktováním vaseho místního servisního stediska, prosím, prove te kontrolu podle níze uvedeného seznamu. Píznak Spotebic nelze spustit esení s s s s Dvee nejsou ádn zaveny. [. . . ] Ped kazdým zásahem do vnitních soucástí mycky musí být mycka bezpodmínecn odpojena od pívodu elektrického proudu. Pi zasunování mycky se pesvdcte, zda pívod vody a odpadní hadice nejsou zkroucené nebo stlacené. Výska výezu mze být jakákoli mezi 820 az 880 mm od povrchu podlahy, protoze mycka má na sob nastavitelné nozky (max. Mezi vrchní stranou mycky a kuchyskou deskou je teba dodrzet vzdálenost asi 2 mm. 450 58a0 . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57933-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57933-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag