Návod k použití PHILIPS 57932-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57932-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57932-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57932-31-16.


PHILIPS 57932-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3129 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57932-31-16 BROCHURE (352 ko)
   PHILIPS 57932-31-16 BROCHURE (330 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57932-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozor: Pokyny, jejichû dodrûenÌm zamezÌte poökozenÌ spot¯ebiËe. DoplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈ rady Informace, tkajÌcÌ se hospod·rnÈho a ekologickÈho provozu spot¯ebiËe. Tyto ËÌslice v·s budou vÈst krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Pokud by se projevily p¯i provozu spot¯ebiËe technickÈ problÈmy, je v·m kdykoliv k dispozici n·ö znaËkov servis, volejte telefon 02 / 6112 6112. [. . . ] M¯Ìûku vysaÔte (2). 62 15 GRILL GROSS (velk gril) Navrhovan· teplota: 300C Tento zpsob je urËen pro grilov·nÌ potravin plochÈho tvaru ve vÏtöÌm mnoûstvÌ, jako nap¯. V provozu jsou hornÌ oh¯ev a grilovacÌ topnÈ tÏleso. GRILL KLEIN (mal gril) Navrhovan· teplota: 300C Tento zpsob je urËen pro grilov·nÌ potravin plochÈho tvaru, jeû jsou uloûeny uprost¯ed roötu, jako nap¯. WARMHALTEN (udrûov·nÌ v teplÈm stavu) Navrhovan· teplota: 80C Tento zpsob je urËen pro udrûov·nÌ pokrm v teplÈm stavu. AUFTAUEN (rozmrazov·nÌ) Navrhovan· teplota: 30C Tento zpsob je urËen pro rozmrazov·nÌ nebo rozeh¯·tÌ nap¯. dort, m·sla, chleba, ovoce nebo jinch zmraûench potravin. P¯i tÈto funkci je v provozu ventil·tor bez oh¯evu. UNTERHITZE (spodnÌ oh¯ev) Navrhovan· teplota: 150C Tento zpsob je urËen pro dopÈk·nÌ peËiva s ch¯upavou spodnÌ Ë·stÌ. LICHT (svÏtlo) Pro zapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ osvÏtlenÌ peËicÌ trouby. Po dobu provozu peËicÌ trouby je osvÏtlenÌ automaticky rozsvÌceno. ProvedenÌ zkr·cenÈ pyrolzy Postupujte stejnÏ, jak bylo uvedeno v odstavci "ProvedenÌ pyrolzy". Pokud blik· funkce DAUER (doba trv·nÌ), stisknÏte tlaËÌtko volby Ëasu . ZapnÏte troubu s pouûitÌm hlavnÌho tlaËÌtka . StisknÏte jednou tlaËÌtko volby funkcÌ peËicÌ trouby . RozsvÌtÌ se ukazatel "LICHT" (svÏtlo) a osvÏtlenÌ peËicÌ trouby je zapnuto. StisknÏte jednou tlaËÌtko volby funkcÌ peËicÌ trouby . OsvÏtlenÌ trouby se tÌm vypne. 18 59 »iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ Varov·nÌ: »iötÏnÌ spot¯ebiËe parnÌmi nebo vysokotlakovmi ËisticÌmi p¯Ìstroji je z bezpeËnostnÌch dvod zak·z·no! Nasazov·nÌ roötu a univerz·lnÌho plechu Pojistka proti sklopenÌ Vöechny z·suvnÈ Ë·sti jsou opat¯eny vpravo a vlevo malm vyboulenÌm. Toto vyboulenÌ slouûÌ jako pojistka proti sklopenÌ a musÌ vûdy bt vzadu. NasazenÌ plechu, p¯ÌpadnÏ univerz·lnÌho plechu: Pojistka proti sklopenÌ musÌ bt vzadu. VnÏjöÌ povrch spot¯ebiËe P¯ednÌ stÏnu spot¯ebiËe omyjte vlhkm hadrem a teplm roztokem ËistÌcÌho prost¯edku. ï NepouûÌvejte k mytÌ prost¯edky na drhnutÌ, agresivnÌ ËisticÌ prost¯edky nebo ostrÈ p¯edmÏty. ï Je-li spot¯ebiË vybaven nerezovou p¯ednÌ stÏnou, pouûijte k ËiötÏnÌ obvyklÈ oöet¯ovacÌ prost¯edky. Vnit¯nÌ prostor peËicÌ trouby Pozor: P¯i ËiötÏnÌ musÌ bt peËicÌ trouba vypnuta a vychladnut·. Spot¯ebiË vyËistÏte po kaûdÈm pouûitÌ. Takto je moûno neËistoty nejsnadnÏji odstranit, a neËistota nem· p¯Ìleûitost se pevnÏ p¯ip·lit. [. . . ] z·suvn· roveÚ 3 1 peËicÌ forma: nap¯. z·suvn· roveÚ 1 Rady k peËenÌ peËiva Vsledek peËenÌ PeËivo je zespodu p¯Ìliö svÏtlÈ PeËivo se sr·ûÌ (je mazlavÈ, vodnatÈ, je v nÏm brousek) Moûn· p¯ÌËina Nespr·vn· z·suvn· roveÚ OdstranÏnÌ Zasunout peËivo do niûöÌ rovnÏ Nastavit ponÏkud niûöÌ teplotu peËenÌ P¯Ìliö vysok· teplota peËenÌ P¯Ìliö kr·tk· doba peËenÌ Prodlouûit dobu peËenÌ Doby peËenÌ nenÌ moûno zkr·tit pouûitÌm vyööÌ teploty peËenÌ. P¯i p¯ÌötÌm peËenÌ pouûijte mÈnÏ tekutiny. Dodrûujte doby mÌch·nÌ, p¯edevöÌm p¯i pouûitÌ kuchyÚskch robot. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57932-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57932-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag