Návod k použití PHILIPS 57929-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57929-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57929-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57929-48-16.


PHILIPS 57929-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57929-48-16 BROCHURE (1403 ko)
   PHILIPS 57929-48-16 QUICK START GUIDE (1704 ko)
   PHILIPS 57929-48-16 BROCHURE (1373 ko)
   PHILIPS 57929-48-16 QUICK START GUIDE (1704 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57929-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V pfiípadû, Ïe máte pochybnosti, spojte se se servisním stfiediskem. Symboly, které jsou uvedeny u nûkterch odstavcÛ tohoto návodu mají následující vznam: Varovn trojúhelník, a/anebo klíãová slova (Pozor!Opatrnû!) dodávají dÛraz informaci, která je zvlátû dÛleÏitá pro vai bezpeãnost nebo pro správné fungování spotfiebiãe. Informace oznaãená tímto symbolem podává doplÀující informace a praktické rady pro pouÏití spotfiebiãe. Rady a informace o úsporném a ekologicky nezávadném pouÏití spotfiebiãe jsou oznaãeny tímto symbolem. Ná pfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí: pouÏíváme recyklovan papír. 2 Obsah Upozornûní Likvidace Rady pro ochranu Ïivotního prostfiedí Technické vlastnosti Instalace Vybalení Hydraulické pfiipojení Vyrovnání Pfiipojení k elektrické síti 4-5 5 5 6 7-8 7 7 8 8 ÚdrÏba Úkony ãitûní Zásuvka na ãistící prostfiedky âitûní drenáÏní oblasti Vodní filtr v pfiítokové hadici Ochrana pfied zamrznutím Nouzové vyputûní vody 18 18 18 18 19 19 19 Nûco nefunguje? 20-21 Vae nová praãka Popis spotfiebiãe Zásuvka na prací prostfiedek 9 9 9 PouÏití Kontrolní panel Kontrolky Pokyny pro praní Rozdûlení prádla Teploty Pfied uloÏením prádla Maximální náplÀ Hmotnost prádla OdstraÀování skvrn Prací a pfiídavné prostfiedky Mezinárodní symboly pro praní Pracovní postup Prací programy 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14-15 16-17 3 CESKY Upozornûní Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu obecné bezpeãnosti. [. . . ] Pokud je to moÏné, umístûte spotfiebiã na pevnou podlahu. P0254 8 90 cm. Min. Vae nová praãka Tato nová praãka uspokojuje vechny moderní poÏadavky na vkoné praní pfii spotfiebû malého mnoÏství vody, energie a pracího prostfiedku. · Voliã teploty vám umoÏní zvolit nejpfiíhodnûjí teplotu pro praní prádla. Popis spotfiebiãe 1 Zásuvka na prací prostfiedek 2 Tabulka s programy 3 Ovládací panel 4 Dvefiní ruãka 5 Dvífika drenáÏní sekce 6 Nastavitelné noÏiãky 60°-90° B BLANCOS 40°-60° B COLORES RESISTENTES 30°-40° C COLORES DELICADOS 60°-90° A BLANCOS CON PRELAV. ACLARADOS D SUAVIZANTES F CENTRIFUGADO G SINTETICOS 30°-60° J DELICADOS 30°-40° K LANA 30°-40° L SINTETICOS CON PRELAV. 30°-60° H ACLARADOS M SUAVIZANTES N DESCARGA P 2 3 P BA N C 30° D 1 4 5 6 Zásuvka na prací prostfiedek Pfiedpírka Hlavní paraní AviváÏ, krobení R0001 3D 9 CESKY M LK 90° 80 ° JH G F 70° 60° 50° 40 ° PouÏití Kontrolní panel P BA N M C LK 30° D 90° 8 0° 1 1. Tabulka s programy PomÛÏe vám pfii volbû nejvhodnjího pracího programu pro vae prádlo. 2 34 5 6 6. Knoflík pro volbu teploty Tento voliã umoÏÀuje zvolit teplotu pracího cyklu v závislosti na typu prádla, které budete prát. Otáãejte knoflíkem, dokud se hodnota poÏadované teploty neobjeví u rysky. Na tabulce programÛ najdete nevhodnûjí teploty pro kaÏd druh praní. Po nastavení symbolu bude jakkoliv program pracovat se studenou vodou. Tato volba zaruãí úsporu elektrické energie. 2. I biologicky rozpustné prací prostfiedky obsahují v hojném mnoÏství zneãisÈující látky, které mohou naruit kfiehkou pfiírodní rovnováhu. Volba pracího prostfiedku závisí na typu prádla (jemné, vlnûné, bavlnûné atd. ), na barvû, prací teplotû a stupni zneãitûní. V praãce mohou bt pouÏívány vechny prací prostfiedky urãené pro praní v praãce: ­ prákové prací prostfiedky pro vechny typy prádla, ­ prákové prací prostfiedky pro jemné prádlo (60° C max) a vlnu, ­­tekuté prací prostfiedky pro praní pfii nízkch teplotách (60° C max) pro vechny typy prádla, nebo speciální prací prostfiedky pouze pro vlnu. Prací prostfiedek a jakkoliv pfiídavn prostfiedek musí bt umístûn do odpovídající pfiihrádky v zásuvce pro prací prostfiedky pfied zapnutím pracího programu. JestliÏe pouÏíváte koncentrované prací práky nebo tekuté prací prostfiedky, je tfieba navolit programy bez pfiedpírky. Praãka je vybavena obûhovm systémem, kter umoÏÀuje lepí pouÏití koncentrovanch pracích prostfiedkÛ. Nalijte tekut prací prostfiedek do pfiihrádky zásuvky na prací prostfiedky znaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Jakékoliv aviváÏní a krobící prostfiedky musí bt nasypány do zásuvky oznaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Bûlící prostfiedky (chlór) mohou bt pouÏívány pouze pro bílé a barevné nepoutûjící bavlnûné a lnûné prádlo. 12 Stupnû tvrdosti vody Stupnû StupeÀ Vlastnosti Nûmecké °dH Francouzské °T. H. 1 2 3 4 mûkká stfiední tvrdá velmi tvrdá 0- 7 8-14 15-21 více neÏ 21 0-15 16-25 26-37 více neÏ 37 MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA ÚSPORNÉ PRANÍ Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepsí zpsob osetení vaseho prádla. 95 Max. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neprat JEMNÉ PRANÍ 60 40 40 30 BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Horká zehlicka max. 200°C Teplá zehlicka max. 150°C Vlahá zehlicka max. 110°C Nezehlit A SUCHÉ CISTNÍ Cistní za sucha ve vsech prostedcích P Cistní za sucha v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111 a R113 F Cistní za sucha v benzinu, cistém alkoholu a R113 Necistit za sucha pi vysoké teplot pi nízké teplot SUSENÍ Rozlozené na plocho Na se Na vsáku V bubnové susicce Nesusit v bubnové susicce 13 CESKY i 4. [. . . ] · KdyÏ voda pfiestane vytékat, vraÈte zpátky klobouãek na nouzovou odpadovou hadici, vraÈte nouzovou odpadovou hadici zpût do pÛvodní pozice a uzavfiete dvífika drenáÏního prostoru. P0090 P0021 Díky tûmto úkonÛm budou odstranûny vechny zbytky vody ze spotfiebiãe, nedojde proto uvnitfi ke tvorbû ledu a pokození zasaÏench ãástí. AÏ budete spotfiebiã znovu pouÏívat, pfiesvûdãte se, zda okolní teplota je nad 0°C. 5. Nouzové vyputûní vody JestliÏe voda nevytéká, (odpadové ãerpadlo je zablokované, filtr nebo drenáÏní hadice jsou ucpané), pfiistupte k vyprázdnûní spotfiebiãe podle tohoto postupu: · Vytáhnûte zásuvku ze zástrãky el. · V pfiípadû potfieby poãkejte, dokud horká voda nezchladne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57929-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57929-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag