Návod k použití PHILIPS 57929-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57929-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57929-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57929-31-16.


PHILIPS 57929-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57929-31-16 BROCHURE (1406 ko)
   PHILIPS 57929-31-16 QUICK START GUIDE (1704 ko)
   PHILIPS 57929-31-16 BROCHURE (1376 ko)
   PHILIPS 57929-31-16 QUICK START GUIDE (1704 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57929-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Musíte si je ped instalací nebo pouzíváním spotebice ádn prostudovat. Instalace q q Tento spotebic je tzký. Je nebezpecné mnit nebo se pokouset o jakoukoli zmnu technických vlastností spotebice. Vnujte pozornost tomu, aby spotebic nestál na pívodním kabelu. Jakékoli elektroinstalacní práce, nutné pro instalaci spotebice, by ml provádt pouze kvalifikovaný elektriká, nebo oprávnná osoba. [. . . ] Kosík na píbory se skládá ze dvou cástí, které se dají oddlit, aby se usnadnilo vkládání a vyjímání píbor. Pro rozdlení kosíku posunujte jeho cásti vodorovn, oddalujte jednu od druhé a nakonec je od sebe odtrhnte. Abyste kosík dali dohromady, postupujte opacným zpsobem. UI62 8 Horní kos Horní kos je navrzen pro talíe (dezertní talíe, talíky, jídelní talíe do prmru az 24 cm, salátové mísy, poháry a sklenice; sklenice s dlouhou nozkou se mohou stavt dnem vzhru do zvednutých rost na poháry. V pípad, ze vlozíte talíe do horního kose, naklote je dopedu. Lehké kusy (mísy z umlé hmoty, a jiné) by se mly ukládat do horního kose a uspoádat tak, aby se nepohybovaly. Ped zavením dveí se ujistte, ze se ob sprchovací ramena mohou voln otácet. US64 Nastavení výsky horního kose Jestlize se myjí velmi velké talíe (s prmrem nad 27 cm az do 31 cm), mzete je ulozit do spodního kose, kdyz naped horní kos pemístíte do vyssí polohy. Kdyz je teba horní kos pemístit do vyssí polohy, postupujte takto: 1. Vytocte pední zarázky (A) horního kose smrem ven a kos vysute ven. Kos pemístte do vyssí polohy a zarázky (A) dejte zpt do pvodní polohy. Kdyz je horní kos ve vyssí poloze, pojme talíe jen do prmru 20 cm a nebudete moci pouzít zvednuté rosty na poháry. RC01 US71 Po naplnní spotebice vzdy zavete dvee, protoze otevené dvee jsou nebezpecné. 9 Pouzití mycích prostedk Pouzívejte jen mycí prostedky speciáln urcené pro pouzití v myckách nádobí. Jestlize pouzíváte mycí prostedky v prásku, postupujte následovn: 1. Zatazením za západku (D) otevete vícko dávkovace. Zavete vícko dávkovace mycího prostedku 5. 6. Nastavte si program Otácejte kotoucem volice program ve smru hodinových rucicek tak, aby písmeno programu, který chcete zvolit, ukazovalo na znacku pro nastavení programu na ovládacím panelu. Kdyz mycí program skoncí, doporucuje se zavít vodovodní ventil. Vseobecn se nedoporucuje otevírat dvee kdyz mycka bzí; kdyz se totiz otevou, bezpecnostní zaízení mycku zastaví. Varování Neotevírejte dvee bhem fáze topení. Kdyz se bhem fáze topení nebo ihned po skoncení programu otevou dvee mycky, je teba nejvyssí opatrnosti, protoze mze unikat horká pára. 7. Zavete dvee mycky 13 Údrzba a cistní Vnitní cistní Ujistte se, ze tsnní kolem dveí, dávkovace lesticího oplachovace a mycích prostedk jsou pravideln cistny vlhkým hadrem. Doporucujeme kazdé 3 msíce nechat probhnout mycí program pi 65°C bez nádobí a s pouzitím mycího prostedku. Cistní centrálního filtru (po kazdém mytí) V odtokovém filtru (A) se casem mohou nashromázdit zbytky jídla a je teba je odstranit propláchnutím filtru pod tekoucí vodou. Kdyz chcete vyjmout odtokový filtr: - prost ho vytáhnte za drzadlo ven. Jakmile je filtr vycistn, nasa te ho zpt zatlacením do jeho pvodní polohy, az zapadne. B MA04 A MA19 90° C MA05 MA20 Cistní velkého filtru (kazdý týden) Jestlize je to nutné, vycistte velký filtr (B) na obou stranách pod tekoucí vodou s pouzitím kartáce. Natocte válec (C) proti smru otácení hodinových rucicek o 90° a pak filtr vysute ven. Jakmile je filtr vycistn, vlozte ho zpt do jeho pvodní polohy s pouzitím stejných krok jako pi vyjímání, ale v opacném poadí. Drzadlo odtokového filtru by mlo smovat smrem k pední stran spotebice. MA21 MA18 Mycka se nesmí pouzívat bez filtr. Nesprávná poloha a usazení filtr bude mít za následek slabé výsledky mytí. Cistní filtr je zivotn dlezité pro zajistní správné funkce mycky. Vnjsí cistní Vnjsí povrch mycky a ovládacího panelu cistte mkkým vlhkým hadrem. [. . . ] Tím se zabrání vniknutí usazenin písku nebo rzi do filtru pívodní hadice a jeho ucpání. Pro vlastní pipojení je hadice opatena spojovací maticí se závitem bu pro nasroubování na závit 3/4", nebo pro pipojení na vodovodní ventil s rychlospojkou, jako je nap. Pro usnadnní je mozné hadicí otácet vlevo nebo vpravo. 16 Pipojení odtoku vody Konec vypoustcí hadice se mze pipojit nkolika zpsoby: min 4 cm min 30 cm max 100 cm min 30 cm max 100 cm max 100 cm 1. Ke dezovému sifonu, s pípadným zajistním sponou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57929-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57929-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag