Návod k použití PHILIPS 57926-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57926-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57926-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57926-31-16.


PHILIPS 57926-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57926-31-16 BROCHURE (1347 ko)
   PHILIPS 57926-31-16 QUICK START GUIDE (1767 ko)
   PHILIPS 57926-31-16 BROCHURE (1317 ko)
   PHILIPS 57926-31-16 QUICK START GUIDE (1767 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57926-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ 2 47 Obsah BezpeËnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uspo¯·d·nÌ spot¯ebiËe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Celkov pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] NadzvednÏte dve¯e aû se projevÌ odpor nahoru a potom je zcela otev¯ete. P¯eklopte mosaznÏ zbarvenÈ upÌnacÌ p·Ëky na obou dve¯nÌch z·vÏsech do pvodnÌ polohy. Zav¯ete dve¯e peËicÌ trouby. 10 39 Strop peËicÌ trouby Pro snazöÌ vyËiötÏnÌ stropu peËicÌ trouby je moûno hornÌ topnÈ tÏleso sklopit. SklopenÌ topnÈho tÏlesa Varov·nÌ: TopnÈ tÏleso sklopte pouze tehdy, je-li peËicÌ trouba vypnut· a nehrozÌ jiû û·dnÈ nebezpeËÌ pop·lenÌm!VyjmÏte boËnÌ zasouvacÌ m¯Ìûky. Uchopte topnÈ tÏleso vp¯edu a t·hnÏte je p¯es vstupek na vnit¯nÌ stÏnÏ peËicÌ trouby smÏrem dop¯edu. Pozor: NetlaËte topnÈ tÏleso n·silnÏ smÏrem dol!VyËistÏte strop peËicÌ trouby UpevnÏnÌ topnÈho tÏlesa 1. Znovu zvednÏte topnÈ tÏleso aû ke stropu peËicÌ trouby. Pot·hnÏte topnÈ tÏleso proti sÌle pruûiny dop¯edu a zasuÚte je p¯es vstupek peËÌcÌ trouby. Pozor: TopnÈ tÏleso musÌ leûet na obou stran·ch nad vstupkem ve vnit¯nÌ stÏnÏ peËÌcÌ trouby a musÌ spr·vnÏ zapadnout. Obsluha plotnek varnÈ desky Respektujte takÈ n·vod k pouûitÌ pro vaöi vestavnou varnou desku. Pro vypnutÌ peËicÌ trouby natoËte spÌnaË funkcÌ trouby a volby teploty do polohy pro vypnutÌ. ChladicÌ ventil·tor Jakmile je uvedena peËicÌ trouba do provozu, zapne se automaticky ventil·tor, aby udrûoval povrchy spot¯ebiËe v chladnÈm stavu. Po vypnutÌ peËicÌ trouby bÏûÌ ventil·tor jeötÏ po urËitou dobu d·le, aby spot¯ebiË ochladil a potom se samoËinnÏ vypne. 36 13 Funkce peËicÌ trouby Pro peËicÌ troubu m·te k dispozici n·sledujÌcÌ funkce: Funkce peËicÌ trouby OsvÏtlenÌ PouûitÌ S touto funkcÌ mûete zapnout osvÏtlenÌ vnit¯nÌho prostoru peËÌcÌ trouby, nap¯. UrËeno pro peËenÌ peËiva aû na dvou z·suvnch rovnÌch souËasnÏ. Teploty peËicÌ trouby je nutno nastavit o 20 - 40 C niûöÌ, neû p¯i dolnÌm / hornÌm oh¯evu. UrËeno pro peËenÌ peËiva a masa na jednÈ z·suvnÈ rovni. UrËeno pro dopÈk·nÌ peËiva s ch¯upavou spodnÌ Ë·stÌ. Pro rozmrazov·nÌ a rozpouötÏnÌ nap¯. dort, m·sla, chleba, ovoce nebo jinch zmraûench potravin. Pro grilov·nÌ potravin plochÈho tvaru, kterÈ se uloûÌ uprost¯ed roötu a pro toastov·nÌ. Je urËeno pro grilov·nÌ potravin plochÈho tvaru ve vÏtöÌm mnoûstvÌ a pro toastov·nÌ. [. . . ] 0:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 DoporuËujeme nastavit p¯i uv·dÏnÌ do varu nebo p¯i rozpalov·nÌ p·nve plotnku na nejvyööÌ stupeÚ, a pokrmy s delöÌ dobou p¯Ìpravy ponechat n·slednÏ hotovÏ dokonËit p¯i poûadovanÈm niûöÌm stupni vkonu. Jestliûe p¯ipravujete pokrmy v tuku nebo v oleji (nap¯. bramborovÈ hranolky), mÏli byste st·le mÌt p¯Ìpravu pod dohledem. PeËenÌ peËiva hork vzduch hork vzduch hork vzduch hork vzduch hork vzduch hork vzduch hork vzduch hork vzduch hornÌ a dolnÌ oh¯ev 3 3 3 3 3 3 3 3 3 150-160 140-150 150-160 80-100 100-120 150-160 170-180 170-190 170-190 1) 1) 1) 0:06-0:20 0:10-0:40 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:30 BÌlkovÈ peËivo, bezÈ MakrÛnky KynutÈ drobnÈ peËivo DrobnÈ peËivo z listovÈho tÏsta éemle MalÈ placiËky (20 kus/plech) Funkce peËicÌ trouby: hork vzduch nebo hornÌ / dolnÌ oh¯ev Formy pro peËenÌ ï Pro hornÌ / dolnÌ oh¯ev jsou vhodnÈ formy z tmavÈho kovu a formy s povlakem. ï Pro hork vzduch jsou vhodnÈ takÈ vöechny svÏtlÈ kovovÈ formy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57926-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57926-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag