Návod k použití PHILIPS 57917-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57917-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57917-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57917-31-16.


PHILIPS 57917-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4087 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57917-31-16 BROCHURE (1680 ko)
   PHILIPS 57917-31-16 BROCHURE (1651 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57917-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko AEG. [. . . ] SejmÏte sklenÏn kryt jeho ot·ËenÌm smÏrem doleva a vyËistÏte jej. Pokud je to zapot¯ebÌ: VymÏÚte û·rovku peËicÌ trouby, kter· m· hodnoty 40 watt, 230 V, odoln· proti horku 300 C. Znovu sklenÏn kryt namontujte. P¯ÌsluöenstvÌ peËicÌ trouby Kombinovan roöt Roöt je urËen pro n·dobÌ, kuchyÚskÈ formy, peËenÌ a grilovanÈ kusy pokrm Plech pro peËenÌ Plech je urËen pro p¯Ìpravu kol·Ë a placek. Univerz·lnÌ plech Pek·Ë je urËen pro peËenÌ öùavnatch kol·Ë, masa nebo jako plech pro peËenÌ, p¯ÌpadnÏ jako z·chytn plech na tuk bÏhem peËenÌ. 44 9 P¯ed prvnÌm pouûitÌm NastavenÌ a zmÏna dennÌho Ëasu PeËicÌ trouba funguje pouze s nastavenm Ëasem. Po p¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti nebo p¯eruöenÌ dod·vky elektrickÈho proudu blik· funkËnÌ kontrolka dennÌho Ëasu automaticky. Pro zmÏnu jiû nastavenÈho dennÌho Ëasu stisknÏte tlaËÌtko pro volbu (AUSWAHL) tolikr·t, aû blik· funkËnÌ kontrolka Ëasu. PomocÌ spÌnaËe aktu·lnÌ dennÌ Ëas. nastavte ZasouvacÌ m¯Ìûky Je-li zapot¯ebÌ vyËistit boËnÌ stÏny, lze vyjmout z peËicÌ trouby zasouvacÌ m¯Ìûky na levÈ i na pravÈ stranÏ. VyjmutÌ zasouvacÌch m¯Ìûek M¯Ìûku nejprve odt·hnÏte vp¯edu od stÏny peËÌcÌ trouby (1) a potom ji vzadu vyvÏste (2). NasazenÌ zasouvacÌch m¯Ìûek DleûitÈ!ZaoblenÈ konce vodÌcÌch tyËek musejÌ smϯovat smÏrem dop¯edu!P¯ibliûnÏ po 5 sekund·ch zhasne blik·nÌ a hodiny ukazujÌ nastaven dennÌ Ëas. DennÌ Ëas je moûno zmÏnit pouze tehdy, kdyû je vypnuta dÏtsk· pojistka, a nenÌ nastavena û·dn· Ëasov· funkce pro minutku, dobu trv·nÌ nebo pro konec a û·dn· funkce peËicÌ trouby. SpÌnaË se potom vysune. vp¯edu vlevo vzadu vlevo vzadu vpravo vp¯edu vpravo Zava¯ov·nÌ Funkce peËicÌ trouby: DolnÌ oh¯ev ï Pro zava¯ov·nÌ pouûÌvejte vhradnÏ zava¯ovacÌ sklenice stejnÈ velikosti, bÏûnÈ v obchodÏ. ï Sklenice s uz·vÏrem twist-off nebo s bajonetovm uz·vÏrem a kovovÈ plechovky jsou nevhodnÈ. Na plechu je mÌsto aû pro öest zava¯ovacÌch sklenic s obsahem po jednom litru. ï Zava¯ovacÌ sklenice by mÏly bt vöechny stejnÏ naplnÏny a zajiötÏny svorkou. ï Postavte zava¯ovacÌ sklenice na plech takovm zpsobem, aby se nedotkaly. ï Nalijte do plechu asi pl litru vody, aby vznikla v peËicÌ troubÏ dostateËn· vlhkost. ï Jakmile zaËnou v kapalinÏ v prvnÌch sklenicÌch stoupat bublinky (u sklenic s obsahem 1 litr je to p¯ibliûnÏ po 35 - 60 minut·ch), vypnÏte peËicÌ troubu nebo sniûte teplotu na 100 C (viz tabulku). Tabulka pro zava¯ov·nÌ UvedenÈ doby pro zava¯ov·nÌ a teploty jsou smÏrnmi hodnotami. Zava¯ovan produkt BobulovitÈ ovoce Jahody, borvky, maliny, zral angreöt Nezral angreöt PeckovÈ ovoce Hruöky, kdoule, övestky Zelenina Karotka1) Houby1) Okurky Zeleninov· smÏs Kedlubny, hr·ch, ch¯est Fazole 160-170 35-45 10-15 160-170 160-170 35-45 35-45 --10-15 Teplota ve C Zava¯ov·nÌ do zaË·tku stoup·nÌ bublinek min. Va¯it d·le p¯i 100 C min. spÌnaËe varnÈ desky 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 50-60 40-60 50-60 50-60 50-60 50-60 5-10 10-15 --15 15-20 --- 1) Nechat st·t ve vypnutÈ peËicÌ troubÏ 12 41 Rozmrazov·nÌ Funkce peËicÌ trouby: Rozmrazov·nÌ (bez nastavenÌ teploty) NastavenÌ stupnÏ vkonu 1. Zvolte stupeÚ vkonu. ï Rozloûte rozbalenÈ pokrmy na tal̯, kter postavÌte na roöt. ï Pro zakrytÌ nepouûÌvejte û·dnÈ tal̯e nebo misky, neboù ty by dobu pro rozmrazenÌ znaËnÏ prodlouûily. z·suvnÈ rovnÏ zdola. Tabulka pro rozmrazov·nÌ Pokrm Doba rozmrazenÌ min. P¯i skonËenÈm va¯enÌ natoËte spÌnaË zpÏt do vypÌnacÌ polohy. [. . . ] Nastavte s pouûitÌm spÌnaËe / poûadovanou dobu peËenÌ (max. 09, 59 hodin). Velmi mÌrnÈ BÌlkov· omeleta, zav·¯ka do polÈvky peËenÌ äetrnÈ duöenÌ Va¯enÌ v p·¯e duöenÌ Va¯enÌ rûovÈ kaöe a mlÈËnch pokrm oh¯Ìv·nÌ hotovch pokrm DuöenÌ zeleniny, ryby duöenÌ masa 10-40 min Va¯it s pokliËkou Pro rûi pouûÌt nejmÈnÏ dvojitÈ mnoûstvÌ tekutiny, mlÈËnÈ pokrmy obËas promÌchat U zeleniny p¯idat menöÌ mnoûstvÌ tekutiny (nÏkolik polÈvkovch lûic) PouûÌvat malÈ mnoûstvÌ tekutiny, nap¯. : max. 1/4 l vody na 750 g brambor Aû 3 l tekutiny plus p¯Ìsady 2-3 25-50 min. SvÌtÌ funkËnÌ kontrolka pro dobu trv·nÌ a peËÌcÌ trouba se ihned zapne. 3-4 20-45 min. DuöenÌ brambor 4-5 Va¯enÌ 20-60 min. Va¯enÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ pokrm, pokrmy z jednoho 60-150 min. hrnce a polÈvky Po uplynutÌ nastavenÈho Ëasu blik· "00, 00" a funkËnÌ kontrolka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57917-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57917-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag