Návod k použití PHILIPS 56404-48-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56404-48-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56404-48-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56404-48-13.


PHILIPS 56404-48-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56404-48-13 BROCHURE (1391 ko)
   PHILIPS 56404-48-13 QUICK START GUIDE (1153 ko)
   PHILIPS 56404-48-13 BROCHURE (1360 ko)
   PHILIPS 56404-48-13 QUICK START GUIDE (1153 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56404-48-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SpojovacÌ hrdlo upevnÏte p¯iloûenm öroubem, jak je vidÏt na obr·zku 1. Druh, nevyuûit otvor uzav¯ete vÌkem s bajonetovm uz·vÏrem D. Filtr s aktivnÌm uhlÌm ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm je t¯eba pouûÌt v p¯ÌpadÏ, jestliûe m· odsavaË par pracovat v reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu. ï K tomu pot¯ebujete origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm AEG (viz zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ). ï Tento filtr se nesmÌ ani mt, ani znovu pouûÌvat. [. . . ] b) Potom se filtr p¯iklopÌ a z·padky C zapadnou do hornÌch otvor. ï VyjmutÌ StlaËenÌm z·padek C se filtr uvolnÌ. ï Pozor!P¯i pouûitÌ zadnÌho odtahovÈho otvoru B je t¯eba z hornÌho otvoru odstranit p¯ep·ûku F - obr·zek 2. ï P¯i objedn·v·nÌ n·hradnÌho filtru uv·dÏjte oznaËenÌ modelu a ËÌslo vrobku. Tyto daje najdete na vrobnÌm ötÌtku na vnit¯nÌ stÏnÏ p¯Ìstroje. ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm si mûete objednat u odbornÈho prodejce. 14 3 ï P·Ëku L nastavte do polohy A - obr·zek 3. /drûba a ËiötÏnÌ ï P¯ed jakoukoliv drûbou musÌ bt odsavaË par odpojen ze sÌtÏ. Otev¯enÌ m¯Ìûky ï P¯esuÚte z·padku L do polohy "otev¯eno" (OPEN) a m¯Ìûku smÏrem dol odklopte - obr·zek 6. ï Chcete-li m¯Ìûku vyjmout, vysuÚte ji vpravo dop¯edu a vyh·knÏte. ï Pokud se odsavaË par p¯ipojuje k p¯edem p¯ipravenÈ sk¯ÌÚce do zdi (MKZ), pouûijte nejlÈpe spojovacÌ neho¯lavou odtahovou hadici ABS 120 ( 120 mm), E-Nr. 942 118 611, dod·vanou jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ. Vnit¯nÌ obÏh vzduchu ï P¯i reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu spot¯ebiË nas·v· a filtruje vzduch a ËelnÌ m¯Ìûkou ho vyfukuje zpÏt do mÌstnosti. P¯i vnit¯nÌm obÏhu vzduchu musÌ bt p¯Ìstroj osazen origin·lnÌm filtrem AEG s aktivnÌm uhlÌm KFF (viz zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ). Tukov filtr ï /kolem tukovÈho filtru je zachyt·vat Ë·steËky tuku vzniklÈ p¯i va¯enÌ. jak v reûimu ods·v·nÌ, tak v reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu. Syntetick filtr je tenk (cca 1 mm) a je p¯ipevnÏn na vnit¯nÌ stranÏ plechu tukovÈho filtru. ï P¯i jakÈkoliv manipulaci s odsavaËem par, i p¯i vmÏnÏ û·rovky, odpojte p¯Ìstroj ze sÌtÏ (vyöroubujte pojistky, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË). ï Je dleûitÈ dodrûovat intervaly vmÏny, p¯ÌpadnÏ ËiötÏnÌ filtru. P¯i nedodrûenÌ tohoto pokynu hrozÌ nebezpeËÌ vznÌcenÌ n·nos tuku. 12 5 TechnickÈ daje MÌry (230 D): vöka x ö̯ka x hloubka (v cm) MÌry (239 D): vöka x ö̯ka x hloubka (v cm) v·ha (230 D): netto: brutto: v·ha (239 D): netto: brutto: celkov p¯Ìkon: motor ventil·toru: osvÏtlenÌ: Ovl·d·nÌ odsavaËe par 13 x 59, 9 x 51 13 x 89, 9 x 51 ï OdsavaË par je vybaven dvÏma motory s nastavitelnm poËtem ot·Ëek. Je vhodnÈ zapnout odsavaË nÏkolik minut p¯ed zaË·tkem va¯enÌ a nechat ho bÏûet jeötÏ asi 15 minut po jeho skonËenÌ, aby byly odvÏtr·ny skuteËnÏ vöechny pachy. Na ËelnÌ stÏnÏ p¯Ìstroje jsou vypÌnaËe: ï vypÌnaË osvÏtlenÌ: slouûÌ k zapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ û·rovky, kterou je odsavaË vybaven, ï vypÌnaË motoru: slouûÌ k zapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ motoru a takÈ k volbÏ t¯Ì rychlostÌ ods·v·nÌ. 8 kg 8, 9 kg 9 kg 10, 1 kg 320 W 2 x 120 W 2 x 40 W vypÌnaË osvÏtlenÌ zapnuto/vypnuto dÈlka p¯ÌvodnÌho kabelu: 110 cm vkon ventil·toru (podle stupÚ danch normou DIN 44 971) (ods·v·nÌ) stupeÚ: 1 2 3 (vnit¯nÌ obÏh vzduchu) stupeÚ: 1 2 3 odtahovÈ vedenÌ 120 mm t¯ÌstupÚov nastaviteln vkon ods·v·nÌ 170 m3/h 233 m3/h 320 m3/h 120 m3/h 145 m3/h 165 m3/h 6 11 UpevnÏnÌ na stÏnu ï P¯iloûenou öablonu upevnÏte na stÏnu. ï Do stÏny vyvrtejte 3 otvory o 8 mm, 2 otvory v bodech I, 1 otvor v jednom z bod L. ï V bodech I zaöroubujte dva vruty 5 x 45 mm (nep¯itahujte je na doraz) a odsavaË par na nÏ zavÏste. ï Ot·ËenÌm obou opÏrnch öroub G vyrovnejte odsavaË par tak, aby jeho hornÌ plocha svÌrala se zdÌ prav hel. ï Do otvoru L zaöroubujte t¯etÌ vrut 5 x 45 mm a ut·hnÏte jej - obr·zek 5. Mont·û BezpeËnostnÌ pokyny pro montÈra kuchyÚskch linek ï OdtahovÈ potrubÌ musÌ mÌt pro reûim ods·v·nÌ prmÏr 120 mm. ï Pokud jsou kuchyÚskÈ vpary odv·dÏny prduchem ve stÏnÏ do vnÏjöÌho ovzduöÌ, je t¯eba zabudovat do zdi teleskopickou sk¯ÌÚku MKZ (s odvodem a p¯Ìvodem vzduchu), E-Nr. 610899004, dod·vanou jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ. ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ vzd·lenosti mezi hornÌ hranou kuchyÚskÈho spor·ku a spodnÌ hranou odsavaËe: elektrickÈ spor·ky 650 mm plynovÈ spor·ky 650 mm uhelnÈ a naftovÈ spor·ky min. [. . . ] 700 mm ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par nastavenÈho na ods·v·nÌ a topeniötÏ nesmÌ bt v manipulaËnÌm prostoru nad topeniötÏm podtlak vyööÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). ï Odtah z odsavaËe par nesmÌ bt zaveden do komÌna urËenÈho pro spaliny a zplodiny. ZavedenÌ odtahu do öachty, kter· slouûÌ k odvÏtr·nÌ manipulaËnÌch prostor nad topeniötÏm, nenÌ p¯ÌpustnÈ. ï P¯i zavedenÌ odtahu odsavaËe par do komÌna urËenÈho pro spaliny a zplodiny, kter neslouûÌ pvodnÌmu urËenÌ, je vhodnÈ vyû·dat si souhlas p¯ÌsluönÈho kominÌka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56404-48-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56404-48-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag