Návod k použití PHILIPS 56400-31-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56400-31-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56400-31-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56400-31-13.


PHILIPS 56400-31-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56400-31-13 BROCHURE (1370 ko)
   PHILIPS 56400-31-13 QUICK START GUIDE (878 ko)
   PHILIPS 56400-31-13 BROCHURE (1340 ko)
   PHILIPS 56400-31-13 QUICK START GUIDE (878 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56400-31-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol nebo oËÌslovanÈ pokyny pro manipulaci v·s provedou krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelovm lÌstkem jsou oznaËeny rady a pokyny, zajiöùujÌcÌ hospod·rn a ekologick provoz spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ, viz kapitola "Co dÏlat, kdyûÖ". [. . . ] Zkouöky podle EN 50242 je nutno prov·dÏt s plnm z·sobnÌkem speci·lnÌ soli zmÏkËovaËe vody, s plnm z·sobnÌkem leöticÌho p¯Ìpravku a s pouûitÌm testovacÌho programu (viz tabulka program). /plnÈ naplnÏnÌ myËky: 12 standardnÌch jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ PoloviËnÌ naplnÏnÌ myËky: 6 standardnÌch jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ, mezi jednotlivmi kusy n·dobÌ se vûdy vynech· jedno volnÈ mÌsto 20 g (typ B) 4 (typ III) D·vkov·nÌ mycÌho prost¯edku: NastavenÌ leöticÌho p¯Ìpravku: 5 g + 25 g (typ B) 4 (typ III) P¯Ìklady uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: HornÌ koö bez odkladaËe na p¯Ìbory HornÌ koö s odkladaËem na p¯Ìbory IV 1 III II mÈnÏ neû 4 mÈnÏ neû 0, 7 SpodnÌ koö s koöÌkem na p¯Ìbory KoöÌk na p¯Ìbory 1) (d) nÏmeck stupeÚ, jednotka pro tvrdost vody 2) (mmol/l) milimol na litr, mezin·rodnÌ jednotka tvrdosti vody * nastavenÌ od vrobce 12 37 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ - Nebyl pouûit znaËkov mycÌ prost¯edek nebo byla zvolena jeho p¯Ìliö mal· d·vka. - VznikajÌ-li v·penitÈ skvrny na n·dobÌ: z·sobnÌk speci·lnÌ soli je pr·zdn nebo je öpatnÏ nastaven zmÏkËovaË vody. - NenÌ spr·vnÏ uloûena odtokov· hadice. - Nebyl pouûit znaËkov leöticÌ p¯Ìpravek. - Z·sobnÌk leöticÌho p¯Ìpravku je pr·zdn. Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ ömouhy, matn· mÌsta, pruhy, mlÈËnÈ skvrny nebo mod¯e t¯pytiv povlak. - Zmenöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku. Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ zaschlÈ kapky vody. - Zvöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku. Informujte se v z·kaznickÈm servisu vrobce mycÌch prost¯edk. TechnickÈ daje Kapacita: P¯Ìpustn tlak vody: Elektrick· p¯Ìpojka: 12 standardnÌch jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ 1 - 10 bar (= 10 - 100 N/cm2 = 0, 1 - 1, 0 Mpa) /daje o p¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ jsou uvedeny na typovÈm ötÌtku, kter je umÌstÏn na pravÈm vnit¯nÌm okraji dve¯Ì myËky n·dobÌ. Nastavit zmÏkËovaË vody podle tabulky na tvrdost vody v mÌstÏ instalace automatickÈ myËky: 1. MechanickÈ nastavenÌ: Otev¯Ìt dve¯e myËky n·dobÌ. Z·sobnÌk speci·lnÌ solÌ nep¯eplÚujte. Voda, vypuzovan· p¯i plnÏnÌ speci·lnÌ soli, vytÈk· ze z·sobnÌku soli na podlahu mycÌho prostoru. To je zcela bezvznamnÈ, neboù tato voda bude p¯i spuötÏnÌ dalöÌho mycÌho programu vyËerp·na. Zaöroubujte uzavÌracÌ klobouËek ot·ËenÌm ve smÏru hodinovch ruËiËek aû k dorazu, neboù jinak se dostane speci·lnÌ sl do vody pro mytÌ n·dobÌ. To by mohlo mÌt za n·sledek zakalen povrch umytch sklenic. Proto byste mÏli nechat po naplnÏnÌ speci·lnÌ soli do z·sobnÌku probÏhnout jeden mycÌ program. Tak se vypl·chne vytekl· slan· voda a zrnka soli. Vûdy podle granulace soli mûe trvat nÏkolik hodin, neû se speci·lnÌ sl ve vodÏ rozpustÌ a kontrolka SALZ (sl) znovu zhasne. NastavenÌ zmÏkËovaËe vody a tÌm i spot¯eba speci·lnÌ soli jsou z·vislÈ na tvrdosti vody v mÌstÏ instalace myËky n·dobÌ. 14 Ö se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy. Porucha Moûn· p¯ÌËina Dve¯e myËky nejsou spr·vnÏ zav¯enÈ. Z·strËka elektrickÈho p¯Ìvodu nenÌ zasunuta v z·suvce. NenÌ v po¯·dku jiötÏnÌ dom·cÌ elektroinstalace. [. . . ] NadzvednÏte hornÌ koö vpravo vzadu, a spusùte jej dol. NadzvednÏte hornÌ koö vpravo vzadu, lehce jej pot·hnÏte smÏrem dop¯edu a nechte jej aretovat v hornÌ poloze. Vhodn mycÌ program PrbÏh programu 1) AUTOMATIC (automatika) p¯edoplach mytÌ mezioplach leöticÌ oplach suöenÌ 30 MINUT 3) mytÌ leöticÌ oplach - INTENSIV 70C (intenzivnÌ) p¯edoplach mytÌ 2x mezioplach leöticÌ oplach suöenÌ NORMAL 65C (norm·lnÌ) p¯edoplach mytÌ mezioplach leöticÌ oplach suöenÌ Hodnoty spot¯eby: 2) Doba trv·nÌ Energie Voda 95 - 115 minut 1, 10 - 1, 35 kWh 11, 5 - 19 litr 30 minut 0, 8 kWh 8 litr 110 - 120 minut 1, 75 -1, 95 kWh 19 - 21 litr 89 - 99 minut 1, 05 - 1, 25 kWh 14 - 16 litr 1) V rznch etap·ch prbÏhu programu je myËka rozdÌlnÏ tich·, neboù n·dobÌ se p¯i urËitch programovch krocÌch myje pro zajiötÏnÌ kvalitnÏjöÌho vsledku po kr·tkou dobu intenzivnÏji. 2) Hodnoty spot¯eby byly zÌsk·ny p¯i normalizovanch podmÌnk·ch. Tyto hodnoty jsou z·vislÈ na mnoûstvÌ n·dobÌ v myËce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56400-31-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56400-31-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag