Návod k použití PHILIPS 56395-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56395-17-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56395-17-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56395-17-13.


PHILIPS 56395-17-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56395-17-13 BROCHURE (1396 ko)
   PHILIPS 56395-17-13 QUICK START GUIDE (1150 ko)
   PHILIPS 56395-17-13 BROCHURE (1364 ko)
   PHILIPS 56395-17-13 QUICK START GUIDE (1150 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56395-17-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OËÌslovanÈ pokyny pro manipulaci v·s provedou krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelovm lÌstkem jsou oznaËeny rady a pokyny, zajiöùujÌcÌ hospod·rn a ekologick provoz spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ, viz kapitola ÑCo dÏlat, kdyûÖì Pokud s tÏmito pokyny nevystaËÌte, obraùte se na n·ö nejbliûöÌ smluvnÌ servis. V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe, a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i kritiku. [. . . ] NynÌ mûete opÏt volit programy pro mytÌ n·dobÌ. 12 33 Ö vzniknou problÈmy p¯i provozu myËky n·dobÌ Porucha Moûn· p¯ÌËina Z·strËka nenÌ spr·vnÏ zasunuta do z·suvky. Ö myËka se neuvede do provozu OdstranÏnÌ Z·strËku spr·vnÏ zasunout do z·suvky. Zapnout myËku. PlnÏnÌ speci·lnÌ soli pro zmÏkËovaË vody PouûÌvejte vhradnÏ speci·lnÌ sl pro automatickÈ myËky n·dobÌ. Do z·sobnÌku speci·lnÌ soli neplÚte nikdy jinÈ druhy soli (nap¯. kuchyÚskou sl) nebo prost¯edek pro mytÌ n·dobÌ v myËk·ch. P¯ed kaûdm doplÚov·nÌm speci·lnÌ soli do z·sobnÌku se p¯esvÏdËte, zda m·te skuteËnÏ v ruce balenÌ s touto solÌ. Otev¯ete dve¯e, vyjmÏte spodnÌ koö na n·dobÌ. Vyöroubujte uzavÌracÌ klobouËek z·sobnÌku na speci·lnÌ sl ot·ËenÌm proti smÏru hodinovch ruËiËek. Pouze p¯i prvnÌm uv·dÏnÌ myËky n·dobÌ do provozu: NaplÚte z·sobnÌk speci·lnÌ soli vodou (p¯ibliûnÏ 1 litr). Na otvor z·sobnÌku soli nasaÔte n·sypku, kter· je souË·stÌ dod·vky. PomocÌ n·sypky naplÚte do z·sobnÌku speci·lnÌ sl. Pro automatickou myËku n·dobÌ pouûÌvejte vhradnÏ znaËkovÈ leöticÌ prost¯edky. Do z·sobnÌku pro leöticÌ prost¯edek neplÚte nikdy jinÈ p¯Ìpravky (nap¯. octovou esenci) nebo prost¯edek pro mytÌ n·dobÌ. LeöticÌ prost¯edek naplÚte do z·sobnÌku: - p¯ed uvedenÌm automatickÈ myËky n·dobÌ do provozu; - kdyû svÌtÌ na ovl·dacÌm panelu v displeji u plnÏ integrovanch myËek n·dobÌ kontrolka KLARSP<LER (leöticÌ prost¯edek). Pokuste se menöÌ poruchy myËky n·dobÌ odstranit sami pomocÌ pokyn, kterÈ jsou uvedeny v dalöÌm textu. Pokud zavol·te do servisu p¯i vzniku pouze nÏkterÈ z uvedench poruch nebo kvli vlastnÌ chybÏ p¯i obsluze, nebude n·vötÏva servisnÌho technika ani bÏhem z·ruËnÌ doby bezplatn·. Ö se objevÌ hl·öenÌ o poruöe. Na multidispleji se mohou objevit blikajÌcÌ n·sledujÌcÌ vstraûnÈ sign·ly: AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7, AL8. Blik· ukazatel probÌhajÌcÌho mycÌho cyklu. ï VypnÏte myËku n·dobÌ a zkontrolujte ji podle d·le uvedench bod. Porucha Blik· kontrolka dve¯Ì Moûn· p¯ÌËina Nejsou spr·vnÏ zav¯enÈ dve¯e myËky. Blik· kontrolka vody a / nebo se objevÌ vstraûn sign·l AL5 MyËka nenÌ z·sobov·na vodou. OdstranÏnÌ Zav¯ete dve¯e myËky. N·doba pro leöticÌ prost¯edek je umÌstÏna na vnit¯nÌ stranÏ automatickch myËek n·dobÌ. OtoËit vÌËko z·sobnÌku leöticÌho prost¯edku o 1 ot·Ëku proti smÏru ot·ËenÌ hodinovch ruËiËek a vyjmout. [. . . ] Tyto Ë·sti zatÏûujte jinmi kusy n·dobÌ. 20 g 5g 79 ~ 89 1, 15 13 81 ~ 91 0, 96 13 Po uloûenÌ n·dobÌ do koöe zkontrolujte, zda nenÌ û·dnm zpsobem omezen voln ot·Ëiv pohyb ost¯ikovacÌch ramen. 20 g 5g 119 ~ 129 0, 8 13 25 g / 34 ~ 44 0, 7 10 / / 7 0, 02 12 * Tyto daje platÌ pouze jako informativnÌ hodnota, a jsou z·vislÈ na tlaku a teplotÏ pouûitÈ vody, na mnoûstvÌ mytÈho n·dobÌ v koöÌch a na zmÏn·ch v napÏtÌ elektrickÈho proudu. 20 25 Volba programu (tabulka program) P¯estavov·nÌ vökovÈ polohy hornÌho koöe Program StupeÚ zneËiötÏnÌ a druh n·dobÌ SilnÈ zneËiötÏnÌ. N·dobÌ, p¯Ìbory a hrnce na va¯enÌ. TlaËÌtko, kterÈ je t¯eba stisknout EIN/AUS + INTENSIV 70 Popis programu tepl p¯edoplach hlavnÌ mytÌ 70 2 studenÈ mezioplachy 1 tepl leöticÌ oplach turbosuöenÌ vlaûn p¯edoplach hlavnÌ mytÌ 65 1 studen mezioplach 1 tepl leöticÌ oplach turbosuöenÌ studen p¯edoplach hlavnÌ mytÌ 50 1 studen mezioplach 1 tepl leöticÌ oplach turbosuöenÌ studen p¯edoplach Pokud bÏûnÏ pouûÌv·te velkÈ tal̯e (s prmÏrem 27 aû 31 cm), mûete je ukl·dat do spodnÌho koöe na n·dobÌ, p¯iËemû je vöak nutno hornÌ koö p¯emÌstit do vyööÌ polohy. INTENSIV 70 (intenzivnÌ 70) VökovÈ p¯estavenÌ koöe se prov·dÌ n·sledujÌcÌm zpsobem: 1. OtoËit p¯ednÌ aretaËnÌ prvky (A) hornÌho koöe na n·dobÌ smÏrem ven, a koö vyt·hnout z myËky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56395-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56395-17-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag