Návod k použití PHILIPS 56395-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56395-12-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56395-12-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56395-12-13.


PHILIPS 56395-12-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56395-12-13 BROCHURE (1397 ko)
   PHILIPS 56395-12-13 QUICK START GUIDE (1150 ko)
   PHILIPS 56395-12-13 BROCHURE (1365 ko)
   PHILIPS 56395-12-13 QUICK START GUIDE (1150 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56395-12-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol nebo oËÌslovanÈ pokyny pro manipulaci v·s provedou krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelovm lÌstkem jsou oznaËeny rady a pokyny, zajiöùujÌcÌ hospod·rn a ekologick provoz spot¯ebiËe Pro p¯ÌpadnÏ vzniklÈ poruchy obsahuje tento n·vod k obsluze pokyny k jejich odstranÏnÌ samotnm uûivatelem, viz odstavec "Co dÏlat, kdyûÖ". [. . . ] PomocÌ n·sypky naplÚte do z·sobnÌku speci·lnÌ sl, kapacita je vûdy podle granulace soli cca 1, 0 - 1, 5 kg. Z·sobnÌk speci·lnÌ solÌ nep¯eplÚujte. Voda, vypuzovan· p¯i plnÏnÌ speci·lnÌ soli, vytÈk· ze z·sobnÌku soli na podlahu mycÌho prostoru. To je zcela bezvznamnÈ, neboù tato voda bude p¯i spuötÏnÌ dalöÌho mycÌho programu odËerp·na. VyËistÏte otvor z·sobnÌku od zbytk soli. 14 P¯Ìklady uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: HornÌ koö bez odkladaËe na p¯Ìbory *) HornÌ koö s odkladaËem na p¯Ìbory *) * OdkladaË pro ö·lky p¯emÌstit p¯ÌpadnÏ zprava doleva. P¯itom db·t bezpodmÌneËnÏ na stejnou vöku zavÏöenÌ! DolnÌ koö s koöÌkem na p¯Ìbory KoöÌk na p¯Ìbory 43 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Technick· data Kapacita: P¯Ìpustn tlak vody P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti: 12 standardnÌch jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ 1-10 bar (= 10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) /daje o p¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ jsou uvedeny na typovÈm ötÌtku, kter je umÌstÏn na pravÈm vnit¯nÌm okraji dve¯Ì myËky n·dobÌ. 6. Zaöroubujte uzavÌracÌ klobouËek ot·ËenÌm ve smÏru hodinovch ruËiËek aû k dorazu, neboù jinak se dostane speci·lnÌ sl do vody pro mytÌ n·dobÌ. To by mohlo mÌt za n·sledek zakalen povrch umytch sklenic. Proto byste mÏli nechat po naplnÏnÌ speci·lnÌ soli do z·sobnÌku probÏhnout jeden mycÌ program. Tak se vypl·chne vytekl· slan· voda a zrnka soli. Vûdy podle granulace soli mûe trvat nÏkolik hodin, neû se speci·lnÌ znovu zhasne. - Zvöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku. Informujte se v z·kaznickÈm servisu vrobce mycÌch prost¯edk. ZapnutÌ / vypnutÌ dod·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku NÏkterÈ spot¯ebiËe jsou vybaveny p¯Ìdavnou funkcÌ 3 v 1. PouûÌv·te-li tablety mycÌho prost¯edku systÈmu 3 v 1 a volÌte k mycÌmu programu p¯Ìdavnou funkci 3 v 1, nemusÌ se p¯id·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku vypnout (viz odstavec "P¯Ìdavn· funkce 3 v 1"). SvÌtÌ ukazatele LED vöech nynÌ volitelnch tlaËÌtek ovl·dacÌho panelu. SvÌtÌ-li pouze ukazatel LED jednoho programovÈho tlaËÌtka, je tento mycÌ program aktivov·n. SouËasnÏ stisknÏte po dobu p¯ibliûnÏ 1 sekundy funkËnÌ tlaËÌtka 2 a 3. SvÌtÌ ukazatele LED vöech nynÌ volitelnch tlaËÌtek ovl·dacÌho panelu. SouËasnÏ stisknÏte funkËnÌ tlaËÌtka 2 a 3 a drûte je stisknut·. Ukazatele LED funkËnÌch tlaËÌtek 1 aû 3 blikajÌ. Ukazatel LED funkËnÌho tlaËÌtka 2 blik·. 16 41 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Jestliûe se objevÌ jakÈkoliv jinÈ zobrazenÈ z·vady, vyrozumÏjte servisnÌ sluûbu a sdÏlte jÌ, jak se z·vada projevuje (viz kapitola Servis). Multidisplej zobrazuje moment·lnÌ nastavenÌ: P¯Ìvod leöticÌho p¯Ìpravku je vypnut Ö se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy Porucha Moûn· p¯ÌËina Dve¯e myËky nejsou spr·vnÏ zav¯enÈ. Z·strËka elektrickÈho p¯Ìvodu nenÌ zasunuta v z·suvce. [. . . ] Proto jsou v podmÌnk·ch praxe moûnÈ urËitÈ odchylky. 4) Jestliûe je tvrdost vody nastavena elektronicky na stupeÚ 10, mûe se doba chodu programu nepatrnÏ prodlouûit. 2. NaplÚte mycÌ prost¯edek do z·sobnÌku pro tento prost¯edek. Jako d·vkovacÌ pomcka slouûÌ oznaËovacÌ Ë·ry: "20" odpovÌd· p¯ibliûnÏ 20 ml mycÌho prost¯edku, "30" odpovÌd· p¯ibliûnÏ 30 ml mycÌho prost¯edku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56395-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56395-12-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag