Návod k použití PHILIPS 56394-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56394-17-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56394-17-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56394-17-13.


PHILIPS 56394-17-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56394-17-13 BROCHURE (1405 ko)
   PHILIPS 56394-17-13 QUICK START GUIDE (1219 ko)
   PHILIPS 56394-17-13 BROCHURE (1373 ko)
   PHILIPS 56394-17-13 QUICK START GUIDE (1219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56394-17-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ Vaöe automatick· myËka n·dobÌ je vybavena novm mycÌm systÈmem ÑIMPULZNÕ MYTÕì. Aby se dos·hlo lepöÌho umytÌ n·dobÌ, mÏnÌ se p¯i tomto systÈmu mytÌ bÏhem mycÌho programu ot·Ëky motoru a ost¯ikovacÌ tlak. Proto se mÏnÌ takÈ roveÚ hluËnosti probÌhajÌcÌho mycÌho programu. 2 39 Obsah N·vod k pouûitÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ï P¯i instalaci se nesmÏjÌ pouûÌvat vÌcen·sobnÈ z·suvky na jednom kabelu, rozdvojky a prodluûovacÌ kabely. HrozÌ nebezpeËÌ poû·ru p¯eh¯·tÌm!ï VodiË pro p¯ipojenÌ do sÌtÏ myËky n·dobÌ smÌ vymÏÚovat vhradnÏ servisnÌ pracovnÌk nebo autorizovan odbornÌk. ï P¯ÌvodnÌ hadici s bezpeËnostnÌm ventilem smÌ vymÏÚovat vhradnÏ pracovnÌk servisu. Instalace myËky n·dobÌ ï MyËka n·dobÌ musÌ bt instalov·na na pevnÈ podlaze stabilnÏ, a je nutno ji vyrovnat ve vöech smÏrech do vodorovnÈ polohy. 10 31 Pokyny pro zkuöebny Zkouöku podle EN 60704 je nutno prov·dÏt s pouûitÌm testovacÌho programu (viz tabulku program) p¯i plnÈm naplnÏnÌ myËky n·dobÌ. Zkouöku podle EN 50242 je nutno prov·dÏt s plnm z·sobnÌkem speci·lnÌ soli zmÏkËovaËe vody, s plnm z·sobnÌkem leöticÌho p¯Ìpravku a s pouûitÌm testovacÌho programu (viz tabulka program). /plnÈ naplnÏnÌ myËky: 12 standardnÌch jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ PoloviËnÌ naplnÏnÌ myËky: 6 standardnÌch jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ, mezi jednotl. kusy n·dobÌ se vûdy vynech· jedno volnÈ mÌsto NaplnÏnÌ z·sobnÌku leöticÌho p¯Ìpravku Vzhledem k tomu, ûe vlivem leöticÌho p¯Ìpravku mûe mycÌ voda lÈpe odtÈkat, zÌsk· se blskajÌcÌ se n·dobÌ beze skvrn a zcela ËistÈ sklenice. Pokud nepouûÌv·te mycÌ prost¯edek systÈmu 3 v 1, naplÚte leötÌcÌ p¯Ìpravek: - P¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu. - Jestliûe svÌtÌ na ovl·dacÌm panelu kontrolnÌ ukazatel pro doplnÏnÌ leötÌcÌho p¯Ìpravku. PouûÌvejte pouze speci·lnÌ leöticÌ p¯Ìpravek pro automatickÈ myËky n·dobÌ a û·dnÈ jinÈ tekutÈ mycÌ prost¯edky. Z·sobnÌk pro leöticÌ prost¯edek je na vnit¯nÌ stranÏ dve¯Ì myËky. StisknÏte zajiöùovacÌ knoflÌk z·sobnÌku pro leöticÌ p¯Ìpravek. Multidisplej zobrazuje moment·lnÌ nastavenÌ: P¯id·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku je vypnuto P¯id·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku je zapnuto (p¯ednastavenÌ od vrobce) Technick· data Kapacita: P¯Ìpustn tlak vody: P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti: 12 standardnÌch jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ 1 - 10 bar (= 10 - 100 N/cm2 = 0, 1 - 1, 0 MPa) 230 V, 10 A, viz takÈ typov ötÌtek, kter je umÌstÏn na pravÈm vnit¯nÌm okraji dve¯Ì myËky n·dobÌ. IntegrovatelnÈ a podstavnÈ myËky n·dobÌ RozmÏry: max. hmotnost: 830 - 880 x 596 x 570 (vöka x ö̯ka x hloubka v mm) 50 kg Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EG: - 73/23/EWG z 19. 1973 SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ - 89/336/EWG z 3. 1989 SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ, vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG - 93/68/EWG z 22. 1993 SmÏrnice k oznaËov·nÌ CE 12 29 Jestliûe nenÌ vsledek mytÌ n·dobÌ uspokojiv N·dobÌ se neumyje do ËistÈho stavu. ï N·dobÌ bylo v myËce uloûenÈ tak, ûe se voda nedostala ke vöem kusm. Koöe s n·dobÌm nesmÏjÌ bt p¯eplnÏnÈ. ï SÌta na dnu mycÌ vany nejsou Ëist· nebo nejsou spr·vnÏ nasazena. ï Nebyl pouûit znaËkov mycÌ prost¯edek nebo byla zvolena jeho p¯Ìliö mal· d·vka. ï VznikajÌ-li v·penitÈ skvrny na n·dobÌ: Z·sobnÌk speci·lnÌ soli je pr·zdn nebo je chybnÏ nastaven zmÏkËovaË vody. ï NenÌ spr·vnÏ uloûena odtokov· hadice. [. . . ] Tento mycÌ prost¯edek bude psobit jiû p¯i p¯edoplachu. P¯eruöenÌ nebo zruöenÌ mycÌho programu ProbÌhajÌcÌ mycÌ program p¯eruöujte pouze tehdy, je-li to opravdu nezbytnÏ nutnÈ. P¯eruöenÌ mycÌho programu otev¯enÌm dve¯Ì myËky P¯i otev¯enÌ dve¯Ì myËky se mûe vyvalit ven hork· p·ra. StisknÏte funkËnÌ tlaËÌtka 1 a 2 a drûte je stisknut·. Ukazatel probÌhajÌcÌho mycÌho programu nÏkolik sekund blik· a potom zhasne. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56394-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56394-17-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag