Návod k použití PHILIPS 56392-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56392-17-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56392-17-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56392-17-13.


PHILIPS 56392-17-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56392-17-13 BROCHURE (1543 ko)
   PHILIPS 56392-17-13 QUICK START GUIDE (591 ko)
   PHILIPS 56392-17-13 BROCHURE (1511 ko)
   PHILIPS 56392-17-13 QUICK START GUIDE (591 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56392-17-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] 8 kg KontrolnÌ ukazatel "sÌto" - SIEB upozorÚuje na to, ûe je t¯eba obËas zkontrolovat sÌta a v p¯ÌpadÏ pot¯eby je vyËistit. RozsvÏcuje se v pravidelnch intervalech bez ohledu na skuteËn aktu·lnÌ stav zneËiötÏnÌ sÌt. 10 35 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Pokyny pro zkuöebny P¯ed testy musÌ bt pln z·sobnÌk speci·lnÌ soli do zmÏkËovaËe vody a z·sobnÌk leöticÌho prost¯edku. ZkuöebnÌ norma: Srovn·vacÌ program: Cel· n·plÚ: D·vkov·nÌ mycÌho prost¯edku: PoloviËnÌ n·plÚ: EN 50 242 energeticky sporn 50C pro celou a poloviËnÌ n·plÚ 12 jÌdelnÌch souprav, vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ 30 g (typ B) do z·sobnÌku mycÌho prost¯edku 6 jÌdelnÌch souprav, vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ P¯i poloviËnÌ n·plni se mezi jednotlivmi kusy n·dobÌ vynech·v· vûdy jedno mÌsto. 20 g (typ B) do z·sobnÌku mycÌho prost¯edku 4 (typ III) pro celou i poloviËnÌ n·plÚ P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu odstraÚte vöechny svorky, ktermi jsou zajiötÏny koöe na n·dobÌ p¯i p¯epravÏ. naplÚte z·sobnÌk speci·lnÌ soli do zmÏkËovaËe vody, 3. naplÚte z·sobnÌk leöticÌho prost¯edku. NastavenÌ zmÏkËovaËe vody Aby nedoch·zelo k usazov·nÌ v·pnÌku na n·dobÌ a v samotnÈ myËce, musÌ se n·dobÌ mt v myËce mÏkkou vodou, tj. Proto je myËka n·dobÌ vybavena zmÏkËovaËem vody, ve kterÈm se voda z vodovodu od tvrdosti vyööÌ neû 4d (nÏmeckÈ stupnÏ) pomocÌ speci·lnÌ soli odv·pÚuje. O tvrdosti vody a rozsahu tvrdosti v mÌstÏ bydliötÏ v·s bude informovat p¯Ìsluön vod·rensk podnik. ZmÏkËovaË vody nastavte podle tabulky na stupeÚ, kter odpovÌd· tvrdosti vody v mÌstÏ vaöeho bydliötÏ. ZmÏkËovaË vody m· 10 stupÚ. v d 1) 41-50 35-40 31-34 27-30 23-26 tvrdost vody v mmol/l 2) 7, 3-9, 0 6, 3-7, 2 5, 5-6, 2 4, 8-5, 4 4, 1-4, 7 3, 3-4, 0 2, 6-3, 2 1, 9-2, 5 0, 7-1, 8 pod 0, 7 rozsah nastavenÌ stupnÏ tvrdosti 9 8 7 6 5 4 3* 2 1 0 nenÌ t¯eba sl daj na multidispleji H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 H0 D·vkov·nÌ mycÌho prost¯edku: NastavenÌ d·vkov·nÌ leöticÌho prost¯edku: P¯Ìklad uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: vrchnÌ koö bez p¯ihr·dky na p¯Ìbory vrchnÌ koö s p¯ihr·dkou na p¯Ìbory IV spodnÌ koö s koöÌkem na p¯Ìbory koöÌk na p¯Ìbory 19-22 15-18 11-14 4-10 pod 4 1) 2) III II I/II I (d) nÏmeck stupeÚ, jednotka tvrdosti vody (mmol/l) milimol na litr, mezin·rodnÌ jednotka tvrdosti vody * nastavenÌ z vroby 34 11 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ 1. StisknÏte souËasnÏ tlaËÌtko akustickÈho sign·lu a tlaËÌtko zmÏkËovaËe a drûte je stisknut·. JeötÏ jednou stisknÏte tlaËÌtko zmÏkËovaËe. se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy porucha moûn· p¯ÌËina nespr·vnÏ zav¯enÈ dve¯e myËky z·strËka nenÌ v z·suvce nespustÌ se program nenÌ v po¯·dku jiötÏnÌ dom·cÌ elektroinstalace u myËek s p¯edvolbou Ëasu je odloûeno spuötÏnÌ programu mycÌ vana je z nerezovÈ oceli, rezavÈ skvrny majÌ cizÌ pvod (Ë·steËky rzi z vodovodu, z hrnc, p¯Ìbor atd. ); tyto skvrny se odstranÌ bÏûnmi prost¯edky na ËiötÏnÌ nerezu pisklav zvuk nenÌ nebezpeËn z·strËka nenÌ v z·suvce nesvÌtÌ vnit¯nÌ osvÏtlenÌ myËky vadn· û·rovka vnit¯nÌho osvÏtlenÌ zapojte jistiË nebo vymÏÚte pojistku pokud chcete ihned mt n·dobÌ, nastavte p¯edvolbu Ëasu spuötÏnÌ na "0" myjte jen vhodnÈ p¯Ìbory a n·dobÌ pevnÏ zav¯ete vÌËko z·sobnÌku speci·lnÌ soli odstranÏnÌ zav¯ete dve¯e zasuÚte z·strËku do z·suvky Voda vytlaËen· p¯i prvnÌm plnÏnÌ ze z·sobnÌku vyteËe na dno mycÌ vany, coû nevadÌ, protoûe p¯i spuötÏnÌ prvnÌho mycÌho programu se ihned odËerp·. Z okolÌ otvoru z·sobnÌku odstraÚte zbytky soli. VÌËko ve smÏru hodinovch ruËiËek opÏt zaöroubujte, jinak by se sl dostala do mycÌho roztoku a sklenice by byly po umytÌ matnÈ. Pokud nebudete bezprost¯ednÏ po doplnÏnÌ soli mt n·dobÌ, mÏli byste spustit program pro p¯edbÏûnÈ opl·chnutÌ n·dobÌ VORSP<LEN. P¯i tomto programu se spl·chne slan· voda a zrnka soli. Podle zrnitosti soli mûe trvat i nÏkolik hodin, neû se sl ve vodÏ rozpustÌ a kontrolnÌ ukazatel speci·lnÌ soli SALZ zhasne. NastavenÌ zmÏkËovaËe vody a tÌm i spot¯eba speci·lnÌ soli z·visÌ na tvrdosti mÌstnÌ vody. v mycÌm prostoru jsou vidÏt rezavÈ skvrny p¯i mytÌ se ozv· pisklav zvuk pouûijte jin znaËkov mycÌ prost¯edek zasuÚte z·strËku do z·suvky zavolejte do servisu . . . vsledek mytÌ n·dobÌ nenÌ uspokojiv N·dobÌ nenÌ ËistÈ. - N·dobÌ bylo tak uspo¯·danÈ, ûe se voda nedostala ke vöem kusm. Koöe s n·dobÌm nesmÏjÌ bt p¯eplnÏnÈ. - SÌta na dnÏ mycÌ vany nejsou Ëist·, nebo jsou öpatnÏ nasazena. [. . . ] NadzvednÏte vrchnÌ koö rukojetÌ aû na doraz a svisle jej spusùte dol. Koö zaklapne ve vrchnÌ poloze. varianta 2 1) U program BIO se mycÌ roztok zah¯Ìv· kr·tkodobÏ na 60C, aby mohl psobit aktivnÌ kyslÌk. 2) V rznch etap·ch prbÏhu programu je myËka vÌce Ëi mÈnÏ tich·, protoûe n·dobÌ se p¯i urËitch programovch krocÌch myje v z·jmu kvalitnÏjöÌho umytÌ po kr·tkou dobu intenzivnÏji. 3) Hodnoty spot¯eby byly zÌsk·ny p¯i normovanch podmÌnk·ch. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56392-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56392-17-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag