Návod k použití PHILIPS 56392-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56392-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56392-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56392-11-13.


PHILIPS 56392-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56392-11-13 BROCHURE (1545 ko)
   PHILIPS 56392-11-13 QUICK START GUIDE (591 ko)
   PHILIPS 56392-11-13 BROCHURE (1593 ko)
   PHILIPS 56392-11-13 QUICK START GUIDE (591 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56392-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 3 Tato myèka nádobí je vybavena novým mycím systémem "IMPULZNÍ MYTÍ". K dosazení lepsího výsledku mytí se bìhem mycího programu mìní poèet otáèek motoru a ostøikovací tlak. Tím se mìní i hladina hluku probíhajícího programu. 2 Obsah Návod k pouzití. Vkládání pøíborù a nádobí . [. . . ] Jestlize se rozhodnete, ze uz mycí prostøedek 3 v 1 nebudete pouzívat, postupujte prosím takto: · Naplòte zase zásobník soli a lestidla. · Zmìkèovaè vody nastavte na co nejvyssí mozné nastavení a proveïte az tøi normální mycí cykly bez nádobí. · Pak zmìkèovaè vody nastavte na nastavení vhodné pro tvrdost vody ve vasem bydlisti. 24 Volba programu (programová tabulka) Prùbìh programu Hodnotyspot øeby1) Mycíprogra m Urèeno pro: Druh zneèistìní Pøedmytí Mytí 90 - 110 Doba (minuty) 1, 0 - 1, 5 Energie (kWh) 0, 8 1, 8 - 2, 0 1, 2 - 1, 4 1, 1 - 1, 2 0, 95 - 1, 05 0, 9 < 0, 1 1 az 2x Opláchnutí AUTOMATICK Jídelní nádobí normálnìzaspinìné, Ý a hrnce zaschlé zbytky jídel 2) (50-65°) 30 MINUT3) Nádobí bez hrncù právì pouzité, lehce az normálnì zaspinìné · · · · - · - · - 30 70° INTENZIV4) silnì zaspinìné, zaschlé zbytky jídel, Jídelní nádobí pøedevsím a hrnce bílkovinných a skrobovitých Jídelní nádobí normálnìzaspinìné a hrnce zaschlé zbytky jídel Jídelní nádobí a hrnce, normálnì zaspinìné nádobí citlivé na teplotu Jídelní nádobí normálnìzaspinìné a hrnce Dezertní talíøky, kávový lehce zaspinìné servis, køehké sklenièky Vsechny druhynádobí 120 - 130 · · · · 90 - 100 65° NORMÁLNÍ · · · · · 130 - 160 ÚSPORNÝ (50°)5) · · · · · 85 - 95 50° NORMÁLNÍ · · · · · 2x 73 45° SKLO - · · · - - - - 12 PØEDMYTÍ6) Pouzité nádobí ulozené do myèky, · které se bude mýt az pozdìji. 1)Hodnoty spotøeby byly zjistìny za podmínek odpovídajících normì. Závisí na naplnìní kosù na nádobí. 2)U tohoto programu myèka podle zakalení vody zjistí, jak silnì je nádobí zaspinìné. Délka programu, spotøeba vody a energie se mohou velmi lisit v závislosti na mnozství nádobí a jeho zaspinìní. Podle stupnì zaspinìní se mùze teplota mycí vody automaticky mìnit od 50 °C do 65 °C. 4 15 15 - 17 12 - 14 18 - 20 23 - 25 2x 9 13 - 25 Voda (litry) Lestìní Susení 25 3)U tohoto programu smí být myèka naplnìna jen polovièním mnozstvím nádobí. 4)Pøi pouzití lestícího prostøedku se teplota na 10 minut zvýsí na 68° k dezinfekci napø. 5)Testovací program pro zkusební ústavy 6)Tento program nevyzaduje zádný mycí prostøedek. Spustìní mycího programu 1. Zkontrolujte, zda se ostøikovací ramena mohou volnì otáèet. Pomocí smìrových tlaèítek ( nebo ) zvolte pozadovaný program. Nastavený mycí program zaène. Vypnutí myèky Jakmile se na displeji objeví zpráva KONEC PROGRAMU a PROSÍM VYPNOUT, myèku vypnìte. U nìkterých mycích programù bìzí i po jejich ukonèení dál susicí ventilátor. Je-li zapnutý signální tón, zazní po skonèení mycího programu 15vteøinový zvukový signál. Jestlize dveøe myèky neotevøete, bude se zvukový signál opìt opakovat po 3 minutách a po 6 minutách. Opatrnì otevøete dveøe, protoze mùze unikat horká pára. Horké nádobí je choulostivé na náraz. Bude pak i lépe osusené. 1 Vyjmutí nádobí 3 Vnitøní dveøe a vnitøní prostor jsou vlhké; je to normální jev. · Nejprve vyjmìte nádobí z dolního kose, pak z horního kose. Zabráníte tak, aby zbylá voda z horního kose kapala na nádobí v dolním kosi. · Vnitøní osvìtlení myèky je zapnuté tak dlouho, dokud jsou dveøe otevøené. Doporuèujeme proto kvùli úspoøe energie vzdy dveøe zavøít ihned po vlození nebo vyjmutí nádobí. 28 Péèe a èistìní 1 Nepouzívejte zádné pøípravky k osetøování nábytku ani agresivní èistidla. [. . . ] Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì není-li to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není takový postup mozný, je Kupující oprávnìn zádat pøimìøenou slevu z ceny výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56392-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56392-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag