Návod k použití PHILIPS 56390-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56390-17-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56390-17-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56390-17-13.


PHILIPS 56390-17-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56390-17-13 BROCHURE (1423 ko)
   PHILIPS 56390-17-13 QUICK START GUIDE (2371 ko)
   PHILIPS 56390-17-13 BROCHURE (1391 ko)
   PHILIPS 56390-17-13 QUICK START GUIDE (2371 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56390-17-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento varovn trojhelnÌk nebo specifick· slova (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, DleûitÈ!) jsou zvoleny pro ty pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo bezchybnou funkËnost vaöeho spot¯ebiËe. Je nutnÈ tyto pokyny bezpodmÌneËnÏ dodrûovat. Tento symbol ruky nebo oËÌslovanÈ instrukce v·s budou krok za krokem prov·dÏt obsluhou jednotlivch funkcÌ tohoto spot¯ebiËe. TÌmto symbolem jsou prov·zeny doplÚujÌcÌ informace k obsluze nebo praktickÈ tipy pro pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe. [. . . ] Na vÌceËelovÈm displeji se zobrazÌ aktu·lnÏ nastaven· roveÚ zmÏkËovaËe. TisknutÌm funkËnÌho tlaËÌtka 1 postupnÏ budete zvyöovat roveÚ nastavenÌ zmÏkËovaËe, s vjimkou, kdy budete p¯ech·zet z rovnÏ 10 na roveÚ 1. V okamûiku, kdy dos·hnete poûadovanÈho stupnÏ nastavenÌ zmÏkËovaËe vody, stisknÏte tlaËÌtko hlavnÌho vypÌnaËe. Nastaven· hodnota tÌm bude uloûena do pamÏti. V mycÌm prostoru se vyskytujÌ rezavÈ skvrny. PevnÏ zav¯ete vÌËko z·sobnÌku speci·lnÌ soli. P¯i mytÌ se ozv· hvÌzdav zvuk. SvÌtidlo uvnit¯ myËky nesvÌtÌ. Pouûijte jin typ mycÌho prost¯edku. Kontaktujte z·kaznick servis. Ö vsledek mytÌ je neuspokojiv. N·dobÌ je st·le öpinavÈ. - N·dobÌ nebylo spr·vnÏ v myËce rozloûeno a voda se tak nemohla dostat ke vöem mycÌm mÌstm. Koöe s n·dobÌm nesmÏjÌ bt p¯eplnÏnÈ. - Filtry ve dnÏ mycÌ vany jsou zneËiötÏnÈ nebo nespr·vnÏ nasazenÈ. - Nebyl pouûit û·dn mycÌ prost¯edek nebo d·vka byla p¯Ìliö mal·. - Kdyû se na n·dobÌ vyskytujÌ v·penatÈ skvrny: z·sobnÌk speci·lnÌ soli je pr·zdn nebo zmÏkËovaË vody je nespr·vnÏ nastaven. Pokud zavol·te do servisu a budete poûadovat odstranÏnÌ nÏkterÈ z nÌûe uvedench poruch nebo odstranÏnÌ poruchy, kter· byla zavinÏna nespr·vnou obsluhou, tak v·m bude n·vötÏva servisnÌho technika Ëtov·na i v p¯ÌpadÏ, ûe myËka n·dobÌ je st·le v z·ruce. Jestliûe je zmÏkËovaË elektronicky nastaven na hodnotu Ñ1ì z dvodu pouûÌv·nÌ mycÌho prost¯edku s obsahem speci·lnÌ soli, tak bude indik·tor speci·lnÌ soli deaktivov·n. DoplÚov·nÌ speci·lnÌ soli Jestliûe pouûÌv·te speci·lnÌ sl a mycÌ prost¯edek oddÏlenÏ, tak speci·lnÌ sl doplÚujte v n·sledujÌcÌch p¯Ìpadech: - P¯ed prvnÌm pouûitÌm myËky n·dobÌ. - Kdyû se indik·tor speci·lnÌ soli na ovl·dacÌm panelu rozsvÌtÌ. Otev¯ete dve¯e myËky a vyt·hnÏte spodnÌ koö. Vyöroubujte vÌËko ve smÏru doleva (proti smÏru chodu hodinovch ruËiËek). Jen p¯i prvnÌm pouûitÌ: NaplÚte cel z·sobnÌk vodou. Na otvor z·sobnÌku nasaÔte n·sypku dodanou spolu s myËkou. PomocÌ n·sypky nasypte do z·sobnÌku speci·lnÌ sl. Kapacita z·sobnÌku je p¯ibliûnÏ 1 aû 1, 5 kg a z·visÌ na zrnitosti soli. Z·sobnÌk soli nep¯eplÚujte! LE SA ALT Z S AL S YL S Ö se objevÌ hl·öenÌ o poruöe. Jestliûe blik· nebo trvale svÌtÌ nÏkter· z nÌûe uvedench kontrolek v tabulce dole, tak poruchu s nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ mûete odstranit sami: Porucha Moûn· p¯ÌËina P¯Ìvod vody je blokovan nebo zanesen vodnÌm kamenem. ZanesenÈ sÌtko v hadicovÈm öroubenÌ u vodovodnÌho kohoutu (je-li p¯Ìtomno). OdstranÏnÌ poruchy VyËistÏte p¯Ìvod vody. Otev¯ete p¯Ìvod vody. Je slyöet opakujÌcÌ se varovn tÛn. [. . . ] JeötÏ p¯ed pouûitÌm tohoto druhu prost¯edku se ujistÏte, ûe tvrdost vody odpovÌd· instrukcÌm v n·vodu tÏchto p¯Ìpravk. Tyto druhy prost¯edk pouûÌvejte p¯esnÏ dle n·vodu jejich vrobce. V û·dnÈm p¯ÌpadÏ tablety Ñ3 v1ì ned·vejte volnÏ do vany myËky nebo do koöÌku na p¯Ìbory, protoûe by se tak snÌûil mycÌ Ëinek. Tableta musÌ bt vloûena do z·sobnÌku mycÌho prost¯edku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56390-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56390-17-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag