Návod k použití PHILIPS 56390-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56390-12-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56390-12-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56390-12-13.


PHILIPS 56390-12-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56390-12-13 BROCHURE (1425 ko)
   PHILIPS 56390-12-13 QUICK START GUIDE (2371 ko)
   PHILIPS 56390-12-13 BROCHURE (1508 ko)
   PHILIPS 56390-12-13 QUICK START GUIDE (2371 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56390-12-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] ï KromÏ toho musÌ bt myËka n·dobÌ pevnÏ seöroubovan· s prbÏûnou kuchyÚskou pracovnÌ deskou nebo se sousednÌmi sk¯ÌÚkami. Toto opat¯enÌ je nezbytnÏ nutnÈ, aby byla zajiötÏna p¯edepsan· bezpeËnost proti p¯evrûenÌ. ovl·dacÌ pole vyfukovacÌ otvor pro suöenÌ pomocÌ ventil·toru ukazatele jednotlivch programovch krok Ovl·dacÌ pole se skl·d· z vypÌnaËe EIN/AUS a tlaËÌtek pro volbu program s kontrolkami LED. TlaËÌtko akustickÈho sign·lu: tÌmto tlaËÌtkem lze kromÏ vyznaËenÈho mycÌho programu zvolit, zda m· nebo nem· ukonËenÌ programu ohlaöovat akustick sign·l. TlaËÌtko zmÏkËovaËe: tÌmto tlaËÌtkem lze kromÏ vyznaËenÈho mycÌho programu nastavit v kombinaci s vypÌnaËen EIN/AUS zmÏkËovaË vody integrovan v myËce n·dobÌ. Na multidispleji se mohou objevit tyto daje: - na jak stupeÚ tvrdosti vody je nastaven zmÏkËovaË, - zda je zapnut nebo vypnut akustick sign·l, - jak Ëas spuötÏnÌ myËky je nastaven, - jak dlouho bude jeötÏ trvat probÌhajÌcÌ mycÌ program, - jakÈ m· myËka poruchy KontrolnÌ ukazatele majÌ tento vznam: SALZ KLARSP<LER WASSER SIEB T<R SPR<HARM doplnit speci·lnÌ sl doplnit leöticÌ prost¯edek otev¯Ìt vodovodnÌ kohout vyËistit systÈm sÌt jsou otev¯enÈ dve¯e myËky je zablokovanÈ ost¯ikovacÌ rameno Mont·û dve¯Ì kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky (viz p¯iloûen· mont·ûnÌ öablona) Na dve¯e myËky n·dobÌ lze p¯ipevnit d¯evÏnou dekoraËnÌ desku / dve¯e kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky n·sledujÌcÌch rozmÏr: ö̯ka: tlouöùka: vöka: hmotnost: 591-594 mm 16-24 mm max 715 mm max. 10 kg P¯iloûen mont·ûnÌ plech slouûÌ ke zjednoduöenÌ mont·ûe a ke stabilnÌmu upevnÏnÌ dÏlench dve¯Ì kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky. KontrolnÌ ukazatel "sÌto" - SIEB upozorÚuje na to, ûe je t¯eba obËas zkontrolovat sÌta a v p¯ÌpadÏ pot¯eby je vyËistit. RozsvÏcuje se v pravidelnch intervalech bez ohledu na skuteËn aktu·lnÌ stav zneËiötÏnÌ sÌt. 10 35 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ Pokyny pro zkuöebny P¯ed testy musÌ bt pln z·sobnÌk speci·lnÌ soli do zmÏkËovaËe vody a z·sobnÌk leöticÌho prost¯edku. ZkuöebnÌ norma: Srovn·vacÌ program: Cel· n·plÚ: D·vkov·nÌ mycÌho prost¯edku: PoloviËnÌ n·plÚ: EN 50 242 energeticky sporn 50C pro celou a poloviËnÌ n·plÚ 12 jÌdelnÌch souprav, vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ 30 g (typ B) do z·sobnÌku mycÌho prost¯edku 6 jÌdelnÌch souprav, vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ P¯i poloviËnÌ n·plni se mezi jednotlivmi kusy n·dobÌ vynech·v· vûdy jedno mÌsto. 20 g (typ B) do z·sobnÌku mycÌho prost¯edku 4 (typ III) pro celou i poloviËnÌ n·plÚ P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu odstraÚte vöechny svorky, ktermi jsou zajiötÏny koöe na n·dobÌ p¯i p¯epravÏ. naplÚte z·sobnÌk speci·lnÌ soli do zmÏkËovaËe vody, 3. naplÚte z·sobnÌk leöticÌho prost¯edku. NastavenÌ zmÏkËovaËe vody Aby nedoch·zelo k usazov·nÌ v·pnÌku na n·dobÌ a v samotnÈ myËce, musÌ se n·dobÌ mt v myËce mÏkkou vodou, tj. Proto je myËka n·dobÌ vybavena zmÏkËovaËem vody, ve kterÈm se voda z vodovodu od tvrdosti vyööÌ neû 4d (nÏmeckÈ stupnÏ) pomocÌ speci·lnÌ soli odv·pÚuje. Kapacita z·sobnÌku se podle velikosti zrn pohybuje od 1 do 1, 5 kg. Voda vytlaËen· p¯i prvnÌm plnÏnÌ ze z·sobnÌku vyteËe na dno mycÌ vany, coû nevadÌ, protoûe p¯i spuötÏnÌ prvnÌho mycÌho programu se ihned odËerp·. 12 TechnickÈ daje Kapacita: P¯Ìpustn tlak vody: P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ: 12 jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ 1-10 bar (= 10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) /daje o p¯ipojenÌ do sÌtÏ jsou uvedeny na vrobnÌm ötÌtku, kter se nach·zÌ na pravÈ vnit¯nÌ stranÏ dve¯Ì. VolnÏ stojÌcÌ myËky n·dobÌ RozmÏry: Max. hmotnost: 850 x 600 x 600 (v x ö x h v mm) 54 kg PlnÏ integrovatelnÈ, integrovatelnÈ a dekorovatelnÈ vestavnÈ myËky n·dobÌ RozmÏry: Max. hmotnost: 820-880 x 595 x 570 (v x ö x h v mm) 50 kg Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm ES a »SN: - 73/23/EWG z 19. 1973 - NÌzkonapÏùov· smÏrnice - 89/336/EWG z 3. 1989 (vËetnÏ smÏrnice o zmÏn·ch 92/31/EWG) smÏrnice EMV a »SN. 33 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ . . . se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy porucha moûn· p¯ÌËina nespr·vnÏ zav¯enÈ dve¯e myËky z·strËka nenÌ v z·suvce nespustÌ se program nenÌ v po¯·dku jiötÏnÌ dom·cÌ elektroinstalace u myËek s p¯edvolbou Ëasu je odloûeno spuötÏnÌ programu mycÌ vana je z nerezovÈ oceli, rezavÈ skvrny majÌ cizÌ pvod (Ë·steËky rzi z vodovodu, z hrnc, p¯Ìbor atd. ); tyto skvrny se odstranÌ bÏûnmi prost¯edky na ËiötÏnÌ nerezu pisklav zvuk nenÌ nebezpeËn z·strËka nenÌ v z·suvce nesvÌtÌ vnit¯nÌ osvÏtlenÌ myËky vadn· û·rovka vnit¯nÌho osvÏtlenÌ zapojte jistiË nebo vymÏÚte pojistku pokud chcete ihned mt n·dobÌ, nastavte p¯edvolbu Ëasu spuötÏnÌ na "0" myjte jen vhodnÈ p¯Ìbory a n·dobÌ pevnÏ zav¯ete vÌËko z·sobnÌku speci·lnÌ soli odstranÏnÌ zav¯ete dve¯e zasuÚte z·strËku do z·suvky Voda vytlaËen· p¯i prvnÌm plnÏnÌ ze z·sobnÌku vyteËe na dno mycÌ vany, coû nevadÌ, protoûe p¯i spuötÏnÌ prvnÌho mycÌho programu se ihned odËerp·. Z okolÌ otvoru z·sobnÌku odstraÚte zbytky soli. VÌËko ve smÏru hodinovch ruËiËek opÏt zaöroubujte, jinak by se sl dostala do mycÌho roztoku a sklenice by byly po umytÌ matnÈ. Pokud nebudete bezprost¯ednÏ po doplnÏnÌ soli mt n·dobÌ, mÏli byste spustit program pro p¯edbÏûnÈ opl·chnutÌ n·dobÌ VORSP<LEN. P¯i tomto programu se spl·chne slan· voda a zrnka soli. [. . . ] vejce, brambory, tÏstoviny, rûe, polÈvky, om·Ëky Vöku koö lze mÏnit, i kdyû jsou naplnÏny n·dobÌm. Vpravo vzadu jej nadzvednÏte, povyt·hnÏte dop¯edu a zaklapnÏte opÏt v hornÌ poloze. zvl·ötÏ vhodnÈ p¯i pouûitÌ kompaktnÌch mycÌch prost¯edk Vhodn mycÌ program: AUTOMATICK> 65C (p¯edopl·chnutÌ), mytÌ, (2x) opl·chnutÌ, leöticÌ opl·chnutÌ, suöenÌ AUTOMATICK> BIO 50C 1) (p¯edopl·chnutÌ), mytÌ, (2x) opl·chnutÌ, leöticÌ opl·chnutÌ, suöenÌ INTENZIVNÕ 70C p¯edopl·chnutÌ, mytÌ, 2x opl·chnutÌ, leöticÌ opl·chnutÌ, suöenÌ NORM¡LNÕ 65C PrbÏh programu 2) p¯edopl·chnutÌ, mytÌ, opl·chnutÌ, leöticÌ opl·chnutÌ, suöenÌ Hodnoty spot¯eby: Trv·nÌ Energie Voda 3) 88-120 min 4) 0, 9-1, 4 kWh 4) 10-18 litr 4) 86-115 min 4) 0, 85-1, 25 kWh 10-18 litr 4) 4) 120-130 min 1, 4-1, 6 kWh 16-18 litr 105-115 min 1, 1-1, 3 kWh 12-14 litr 1) U program BIO se mycÌ roztok zah¯Ìv· kr·tkodobÏ na 60C, aby mohl psobit aktivnÌ kyslÌk. 2) V rznch etap·ch prbÏhu programu je myËka vÌce Ëi mÈnÏ tich·, protoûe n·dobÌ se p¯i urËitch programovch krocÌch myje v z·jmu kvalitnÏjöÌho umytÌ po kr·tkou dobu intenzivnÏji. 3) Hodnoty spot¯eby byly zÌsk·ny p¯i normovanch podmÌnk·ch. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56390-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56390-12-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag