Návod k použití PHILIPS 47PFL6907T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 47PFL6907T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 47PFL6907T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 47PFL6907T.


PHILIPS 47PFL6907T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T (7832 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 47PFL6907T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78991', 0%, '1:*50 /1;<=1>? !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, @ABC;789D @DBC;789D Obsah 1 Prohlídka 3 1. 1 Smart TV 3 1. 2 Galerie aplikací 3 1. 3 Videa k zap!j"ení 3 1. 4 Online TV 3 1. 5 Sociální sít# 4 1. 6 Slu$ba Skype 4 1. 7 Chytré telefony a tablety 4 1. 8 Pozastavení televize a nahrávání 4 1. 9 Hry 4 1. 10 EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video za%ízeními) 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 2 Instalace 6 Podstavec televizoru a montá$ na ze& 6 Tipy pro umíst#ní 6 Napájecí kabel 6 Anténa 6 Sí' 7 P%ipojení za%ízení 9 Nabídka Nastavení 18 Bezpe"nost a pé"e 19 Televize 21 Zapnutí 21 Dálkov( ovlada" 21 Sledování televize 23 televizní pr!vodce 31 P%epnutí na za%ízení 32 Titulky a jazyky 33 )asova"e a hodiny 34 Nastavení obrazu 34 Nastavení zvuku 36 Nastavení re$imu Ambilight 37 Univerzální p%ístup 38 3D 40 Co je pot%eba 40 Va*e 3D br(le 40 Sledování v re$imu 3D 40 Optimální sledování 3D 40 Varování t(kající se ochrany zdraví 41 Pé"e o 3D br(le 41 Smart TV 42 Hlavní nabídka 42 Aplikace Smart TV 42 Videa, fotografie a hudba 45 Pozastavení televizního vysílání 47 Nahrávání 47 Aplikace MyRemote 48 Slu!ba Skype 54 Co je to Skype?54 Spu*t#ní slu$by Skype 54 Kontakty 55 Volání ve slu$b# Skype 56 Kredit Skype 57 Nastavení slu$by Skype 57 Odhlá*ení 58 Podmínky pou$ívání 58 Obsah 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Hry 59 Hraní hry 59 Hry pro dva hrá"e 59 Technická data televizoru 60 Ochrana $ivotního prost%edí 60 Spot%eba 60 P%íjem 61 Displej 61 Zvuk 61 Multimédia 61 Mo$nosti p%ipojení 62 Rozm#ry a hmotnost 62 Software televizoru Verze softwaru 63 Aktualizace softwaru Software s otev%en(m Licence open source 63 63 zdrojov(m kódem 63 64 Podpora 65 Zaregistrujte 65 Pou$ívání nabídek Nápov#da a Vyhledat 65 Nápov#da online 65 St%edisko pé"e o zákazníky 65 Autorská práva a licence 66 Rozhraní HDMI 66 Dolby 66 Slu$ba Skype 66 DivX 66 Microsoft 66 Jiné ochranné známky 66 Rejst"ík 67 1 Prohlídka 1. 1 V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Galerie aplikací, kde získáte dal'í informace. 1. 3 Smart TV P!ipojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nov" televizní sv#t. M$%ete vytvo!it kabelové p!ipojení k routeru nebo se p!ipojit bezdrátov# prost!ednictvím Wi-Fi. Videa k zap"j#ení Chcete-li sledovat p"j#ené video, nemusíte odcházet z domu. Jednodu'e si p$j&íte nejnov#j'í film z regionálního online video obchodu. Kdy% je televizor p!ipojen k domácí síti, je mo%né na televizoru zobrazit fotografie z chytrého telefonu, p!ehrávat videa ulo%ená v po&íta&i nebo ovládat televizor pomocí tabletu. [. . . ] Vyberte mo%nost Letní &as a zvolte p#íslu'né nastavení. Chcete-li "as a datum nastavit ru"n!, vyberte mo%nost Ru&n". Pokud nahráváte po#ady pomocí slu%by Smart TV, Nahrávání, doporu"ujeme, abyste "as a datum ru"n!nem!nili. P!vodní jazyk Jestli%e digitální kanál obsahuje p&vodní jazyk po#adu nebo filmu, m&%ete televizor nastavit na automatické p#epínání na tento jazyk zvuku. Pokud chcete dabovan$ film sledovat v p&vodním jazyce (je-li p&vodní jazyk k dispozici), nastavte mo%nost P&vodní jazyk na hodnotu Zapnuto. 1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo%nost Nastavení a stiskn!te tla"ítko OK. Jazyky zvuku pro sluchov" a zrakov" posti#ené N!které digitální televizní kanály vysílají zvlá'tní zvuk a titulky p#izp&sobené pro sluchov!V nabídce Nápov"da stiskn!te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Univerzální p$ístup, kde získáte dal'í informace. %asova& vypnutí Pokud b!hem 4 hodin nestisknete %ádné tla"ítko na dálkovém ovlada"i nebo pokud televizor nep#ijímá %ádn$ vstupní signál a po dobu 10 minut nep#ijme %ádn$ p#íkaz z dálkového ovlada"e, automaticky se vypne kv&li úspo#e energie. Pou%íváte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize pou%íváte digitální p#ijíma" (set top box – STB) a nepou%íváte dálkov$ ovlada" televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí. Deaktivaci provedete stisknutím tla"ítka h, v$b!rem mo%nosti S Nastavení a poté stisknutím OK. Vyberte mo%nost Nastavení TV > Obecná nastavení > %asova& vypnutí a p#esu(te posuvník na hodnotu 0. V nabídce Nápov"da stiskn!te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Úspora energie, kde získáte dal'í informace o ekologick$ch nastaveních televizoru. Jazyk nabídky Zm!na jazyka nabídek a zpráv televizoru . 1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo%nost S Nastavení a stiskn!te OK. 2 – Vyberte mo%nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Jazyk menu a stiskn!te OK. pot#eby opakovan!) ukon"ete nabídku. 3. 7 %asova&e a hodiny %asova& vypnutí Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor po ur"ité dob!automaticky p#epnul do pohotovostního re%imu. 34 Televize / Nastavení obrazu Nastavení obrazu V nabídce Obraz lze jednotliv!Chcete-li otev#ít Nastavení obrazu, stiskn!te tla$ítko h, vyberte mo%nost S Nastavení a stiskn!te OK. • Styl obrazu V nabídce Nápov!da stiskn!te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Styl obrazu, kde zjistíte, jak upravit nastavení stylu obrazu. • (3D) Podsvícení Slou%í k nastavení úrovn!• Sní#ení v$skytu artefakt% MPEG Vyhladí digitální p#echody v obrazu. • Pixel Precise HD Ovládá pokro$ilé nastavení funkce Perfect Pixel HD Engine. – Perfect Natural Motion odstraní chv!ní p#i pohybu a reprodukuje hladk& pohyb, zejména ve filmech. [. . . ] Toto za$ízení vyu&ívá technologii PlayReady pro p$ístup k obsahu chrán#nému pomocí technologie PlayReady nebo technologie WMDRM. Pokud se za$ízení nepoda$í správn# uplatnit omezení pou&ívání obsahu, mohou vlastníci obsahu po&adovat od spole!nosti Microsoft, aby zru"ila schopnost za$ízení vyu&ívat obsah chrán#n% technologií PlayReady. Zru"ení by nem#lo ovlivnit nechrán#n% obsah ani obsah chrán#n% pomocí jin%ch technologií p$ístupu. Vlastníci obsahu od vás mohou po&adovat upgrade technologie PlayReady pro p$ístup k jejich obsahu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 47PFL6907T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 47PFL6907T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag