Návod k použití PHILIPS 46PFL9707T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 46PFL9707T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 46PFL9707T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 46PFL9707T.


PHILIPS 46PFL9707T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9383 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 46PFL9707T QUICK START GUIDE (3472 ko)
   PHILIPS 46PFL9707T (8330 ko)
   PHILIPS 46PFL9707T QUICK START GUIDE (3472 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 46PFL9707T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C Obsah 1 Prohlídka 3 1. 1 Smart TV 3 1. 2 Galerie aplikací 3 1. 3 Videa k zap!j"ení 3 1. 4 Online TV 3 1. 5 Sociální sít# 4 1. 6 Slu$ba Skype 4 1. 7 Chytré telefony a tablety 4 1. 8 Pozastavení televize a nahrávání 4 1. 9 Hry 4 1. 10 EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video za%ízeními) 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 2 Instalace 6 Podstavec televizoru a montá$ na ze& 6 Tipy pro umíst#ní 6 Napájecí kabel 7 Anténa 7 Sí' 7 P%ipojení za%ízení 9 Nabídka Nastavení 18 Bezpe"nost a pé"e 19 Televize 21 Zapnutí 21 Dálkov( ovlada" 21 Sledování televize 25 televizní pr!vodce 33 P%epnutí na za%ízení 34 Titulky a jazyky 35 )asova"e a hodiny 36 Nastavení obrazu 37 Nastavení zvuku 38 Nastavení re$imu Ambilight 39 Univerzální p%ístup 40 3D 42 Co je pot%eba 42 Va*e 3D br(le 42 Sledování v re$imu 3D 43 Optimální sledování 3D 44 Varování t(kající se ochrany zdraví 44 Pé"e o 3D br(le 44 Smart TV 45 Hlavní nabídka 45 Aplikace Smart TV 45 Videa, fotografie a hudba 48 Pozastavení televizního vysílání 50 Nahrávání 50 Aplikace MyRemote 51 Slu!ba Skype 57 Co je to Skype?57 Spu*t#ní slu$by Skype 57 Kontakty 58 Volání ve slu$b# Skype 59 Kredit Skype 60 Nastavení slu$by Skype 60 Odhlá*ení 61 Podmínky pou$ívání 61 Obsah 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Hry 62 Hraní hry 62 Hry pro dva hrá"e 62 Technická data televizoru 63 Ochrana $ivotního prost%edí 63 Spot%eba 63 P%íjem 64 Displej 64 Zvuk 64 Multimédia 64 Mo$nosti p%ipojení 65 Rozm#ry a hmotnost 65 Software televizoru Verze softwaru 66 Aktualizace softwaru Software s otev%en(m Licence open source 66 66 zdrojov(m kódem 66 67 Podpora 68 Zaregistrujte 68 Pou$ívání nabídek Nápov#da a Vyhledat 68 Nápov#da online 68 St%edisko pé"e o zákazníky 68 Autorská práva a licence 69 Rozhraní HDMI 69 Dolby 69 Slu$ba Skype 69 DivX 69 Microsoft 69 Jiné ochranné známky 69 Rejst"ík 70 1 Prohlídka 1. 1 V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Galerie aplikací, kde získáte dal'í informace. 1. 3 Smart TV P!ipojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nov" televizní sv#t. M$%ete vytvo!it kabelové p!ipojení k routeru nebo se p!ipojit bezdrátov# prost!ednictvím Wi-Fi. Videa k zap"j#ení Chcete-li sledovat p"j#ené video, nemusíte odcházet z domu. Jednodu'e si p$j&íte nejnov#j'í film z regionálního online video obchodu. Kdy% je televizor p!ipojen k domácí síti, je mo%né na televizoru zobrazit fotografie z chytrého telefonu, p!ehrávat videa ulo%ená v po&íta&i nebo ovládat televizor pomocí tabletu. [. . . ] P!vodní jazyk Jestli%e digitální kanál obsahuje p$vodní jazyk po!adu nebo filmu, m$%ete televizor nastavit na automatické p!epínání na tento jazyk zvuku. Pokud chcete dabovan# film sledovat v p$vodním jazyce (je-li p$vodní jazyk k dispozici), nastavte mo%nost P$vodní jazyk na hodnotu Zapnuto. 1 – Stiskn"te tla&ítko h, vyberte mo%nost Nastavení a stiskn"te tla&ítko OK. 4 – Stisknutím tla&ítka b (v p!ípad" pot!eby opakovan") ukon&ete nabídku. Jazyky zvuku pro sluchov" a zrakov" posti#ené N"které digitální televizní kanály vysílají zvlá'tní zvuk a titulky p!izp$sobené pro sluchov" a zrakov" posti%ené osoby. V nabídce Nápov"da stiskn"te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Univerzální p$ístup, kde získáte dal'í informace. V n"kter#ch zemích digitální vysílání nevysílá informace o koordinovaném sv"tovém &ase (UTC). Zm"na letního &asu m$%e b#t ignorována a televizor m$%e zobrazovat nesprávn# &as. Chcete-li upravit hodiny televizoru, stiskn"te tla&ítko h, vyberte mo%nost S Nastavení a stiskn"te OK. Vyberte mo%nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Hodiny a vyberte mo%nost Podle zem". Vyberte mo%nost Letní &as a zvolte p!íslu'né nastavení. Chcete-li &as a datum nastavit ru&n", vyberte mo%nost Ru&n". Pokud nahráváte po!ady pomocí slu%by Smart TV, Nahrávání, doporu&ujeme, abyste &as a datum ru&n" nem"nili. %asova& vypnutí Pokud b"hem 4 hodin nestisknete %ádné tla&ítko na dálkovém ovlada&i nebo pokud televizor nep!ijímá %ádn# vstupní signál a po dobu 10 minut nep!ijme %ádn# p!íkaz z dálkového ovlada&e, automaticky se vypne kv$li úspo!e energie. Pou%íváte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize pou%íváte digitální p!ijíma& (set top box – STB) a nepou%íváte dálkov# ovlada& televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí. Televize / (asova&e a hodiny Jazyk nabídky Zm"na jazyka nabídek a zpráv televizoru . . 36 Deaktivaci provedete stisknutím tla!ítka h, v"b#rem mo$nosti S Nastavení a poté stisknutím OK. Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení > !asova" vypnutí a p%esu&te posuvník na hodnotu 0. V nabídce Nápov#da stiskn#te mo$nost * Seznam a vyhledejte polo$ku Úspora energie, kde získáte dal'í informace o ekologick"ch nastaveních televizoru. 3. 8 – Kontrast 3D videa nastaví kontrast obrazového obsahu. • Hra nebo po"íta" Nastaví televizor na ideální p%eddefinované nastavení pro p%ípad, $e je p%ipojen po!íta!• Formát a okraje – Formát obrazu: vyhledejte si a p%e!t#te !ást Formát obrazu pomocí mo$nosti L Seznam. – Okraje obrazovky umo$&ují mírn# zv#t'it obraz a skr"t zkreslené okraje. – Posunutí obrazu slou$í k posunutí obrazu nahoru/dol( nebo vlevo/vpravo pomocí kurzorov"ch kláves. Nastavení obrazu Nastavení obrazu V nabídce Obraz lze jednotliv# upravit v'echna nastavení obrazu. [. . . ] Dal"í informace o dokon!ení registrace naleznete na webov%ch stránkách vod. divx. com. 11. 5 Rozhraní HDMI HDMI® Ozna!ení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole!nosti HDMI Licensing LLC v USA a dal"ích zemích. Microsoft Windows Media Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka spole!nosti Microsoft Corporation v USA anebo dal"ích zemích. Microsoft PlayReady Vlastníci obsahu pou&ívají technologii pro p$ístup k obsahu Microsoft PlayReady™, která chrání jejich du"evní vlastnictví v!etn# obsahu podléhajícího autorsk%m práv(m. Toto za$ízení vyu&ívá technologii PlayReady pro p$ístup k obsahu chrán#nému pomocí technologie PlayReady nebo technologie WMDRM. Pokud se za$ízení nepoda$í správn# uplatnit omezení pou&ívání obsahu, mohou vlastníci obsahu po&adovat od spole!nosti Microsoft, aby zru"ila schopnost za$ízení vyu&ívat obsah chrán#n% technologií PlayReady. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 46PFL9707T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 46PFL9707T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag