Návod k použití PHILIPS 46PFL9707S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 46PFL9707S. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 46PFL9707S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 46PFL9707S.


PHILIPS 46PFL9707S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3465 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S (2651 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 46PFL9707S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C Obsah 1 Prohlídka 3 1. 1 Smart TV 3 1. 2 Galerie aplikací 3 1. 3 Videa k zap!j"ení 3 1. 4 Online TV 3 1. 5 Sociální sít# 4 1. 6 Slu$ba Skype 4 1. 7 Chytré telefony a tablety 4 1. 8 Pozastavení televize a nahrávání 4 1. 9 Hry 4 1. 10 EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video za%ízeními) 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 2 Instalace 6 Podstavec televizoru a montá$ na ze& 6 Tipy pro umíst#ní 6 Napájecí kabel 7 Anténa 7 Satelitní anténa 7 Sí' 7 P%ipojení za%ízení 9 Nabídka Nastavení 18 Bezpe"nost a pé"e 19 Televize 22 Zapnutí 22 Dálkov( ovlada" 22 Sledování televize 26 televizní pr!vodce 34 P%epnutí na za%ízení 35 Titulky a jazyky 36 )asova"e a hodiny 37 Nastavení obrazu 37 Nastavení zvuku 39 Nastavení re$imu Ambilight 40 Univerzální p%ístup 41 Sledování satelitního vysílání 43 Satelitní kanály 43 Instalace satelitu 45 3D 49 Co je pot%eba 49 Va*e 3D br(le 49 Sledování v re$imu 3D 50 Optimální sledování 3D 51 Varování t(kající se ochrany zdraví 51 Pé"e o 3D br(le 51 Smart TV 52 Hlavní nabídka 52 Aplikace Smart TV 52 Videa, fotografie a hudba 55 Pozastavení televizního vysílání 57 Nahrávání 57 Aplikace MyRemote 58 Slu!ba Skype 64 Co je to Skype?64 Spu*t#ní slu$by Skype 64 Kontakty 65 Obsah 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 8 8. 1 8. 2 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 Volání ve slu$b# Skype 66 Kredit Skype 67 Nastavení slu$by Skype 67 Odhlá*ení 68 Podmínky pou$ívání 68 Hry 69 Hraní hry 69 Hry pro dva hrá"e 69 Technická data televizoru 70 Ochrana $ivotního prost%edí 70 Spot%eba 70 P%íjem 71 Displej 71 Zvuk 71 Multimédia 71 Mo$nosti p%ipojení 72 Rozm#ry a hmotnost 72 Software televizoru Verze softwaru 73 Aktualizace softwaru Software s otev%en(m Licence open source 73 73 zdrojov(m kódem 73 74 Podpora 75 Zaregistrujte 75 Pou$ívání nabídek Nápov#da a Vyhledat 75 Nápov#da online 75 St%edisko pé"e o zákazníky 75 Autorská práva a licence 76 Rozhraní HDMI 76 Dolby 76 Slu$ba Skype 76 DivX 76 Microsoft 76 Jiné ochranné známky 76 Rejst"ík 77 1 Prohlídka 1. 1 V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam a vyhledejte polo%ku Galerie aplikací, kde získáte dal'í informace. 1. 3 Smart TV P!ipojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nov" televizní sv#t. M$%ete vytvo!it kabelové p!ipojení k routeru nebo se p!ipojit bezdrátov# prost!ednictvím Wi-Fi. Videa k zap"j#ení Chcete-li sledovat p"j#ené video, nemusíte odcházet z domu. Jednodu'e si p$j&íte nejnov#j'í film z regionálního online video obchodu. Kdy% je televizor p!ipojen k domácí síti, je mo%né na televizoru zobrazit fotografie z chytrého telefonu, p!ehrávat videa ulo%ená v po&íta&i nebo ovládat televizor pomocí tabletu. [. . . ] • Funkce Ambilight m$!e ru&it infra(ervené signály dálkového ovlada(e. Umíst'te za#ízení (p#ehráva( disk$ nebo systém domácího kina) z dosahu funkce Ambilight. Stisknutím tla(ítka AMBILIGHT na dálkovém ovlada(i m$!ete funkci Ambilight zapnout nebo vypnout. Lze také p#epínat mezi následujícími nastaveními funkce Ambilight: Vypnuto, Dynamick$ a Statick$. Chcete-li se o t'chto nastaveních funkce Ambilight dozv'd't více, vyhledejte si (ásti Dynamick$ Ambilight a Statick$ Ambilight pomocí mo!nosti LSeznam a p#e(t'te si je. Stiskn'te tla(ítko h, vyberte mo!nost SNastavení a stiskn'te tla(ítko OK. Vyberte mo!nost Nastavení TV a stiskn'te tla(ítko OK. Vyberte mo!nost Ambilight. Umíst!ní televizoru Umíst!ní televizoru Toto nastavení je sou(ástí úvodní instalace a je zvolena bu) hodnota Na podstavci televizoru nebo P"ipevn!no na ze#. Pokud jste od té doby umíst'ní televizoru zm'nili, upravte p#íslu&n%m zp$sobem toto nastavení pro dosa!ení co nejlep&í reprodukce zvuku. 1 – Stiskn'te tla(ítko h, vyberte mo!nost S Nastavení a stiskn'te OK. 2 – Vyberte mo!nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Umíst!ní televizoru a stiskn'te tla(ítko OK. 3 – Vyberte mo!nost Na podstavci televizoru nebo P"ipevn!no na ze# a stiskn'te tla(ítko OK. 4 – Stisknutím tla(ítka b (v p#ípad' pot#eby opakovan') ukon(ete nabídku. Dynamick$ Ambilight Nastavení Dynamick$ Ambilight umo!"uje upravit rychlost, s jakou funkce Ambilight reaguje na obraz na obrazovce. Stiskn'te tla(ítko h, vyberte mo!nost SNastavení a stiskn'te tla(ítko OK. Vyberte mo!nost Nastavení TV a stiskn'te tla(ítko OK. Vyberte mo!nost Ambilight > Re%im > Dynamick$ a stiskn'te tla(ítko OK. Pomocí posuvníku upravte rychlost podle sv%ch preferencí. Nastavení Statick$ Ambilight umo!"uje nastavit vlastní barvu efektu funkce Ambilight. Stiskn'te tla(ítko h, vyberte mo!nost SNastavení a stiskn'te tla(ítko OK. 40 Televize / Nastavení re!imu Ambilight Vyberte mo!nost Nastavení TV a stiskn"te tla#ítko OK. Vyberte mo!nost Ambilight > Re!im > Statick" a stiskn"te tla#ítko OK. Barvy statické funkce Ambilight jsou stálé (nem"nné). Osv#tlení Lounge light Pokud je televizor v pohotovostním re!imu, m&!ete zapnout funkci Ambilight a v místnosti vytvo'it efekt Lounge light. Funkci Ambilight na televizoru v pohotovostním re!imu zapnete stisknutím tla#ítka AMBILIGHT na televizoru. Nastavení re!imu Ambilight Dal$í nastavení funkce Ambilight jsou k dispozici v nabídce Ambilight pod polo!kou Nastavení TV. Chcete-li tato nastavení zm"nit, stiskn"te tla#ítko h, vyberte mo!nost SNastavení a stiskn"te tla#ítko OK. [. . . ] Microsoft PlayReady Vlastníci obsahu pou&ívají technologii pro p$ístup k obsahu Microsoft PlayReady™, která chrání jejich du"evní vlastnictví v!etn# obsahu podléhajícího autorsk%m práv(m. Toto za$ízení vyu&ívá technologii PlayReady pro p$ístup k obsahu chrán#nému pomocí technologie PlayReady nebo technologie WMDRM. Pokud se za$ízení nepoda$í správn# uplatnit omezení pou&ívání obsahu, mohou vlastníci obsahu po&adovat od spole!nosti Microsoft, aby zru"ila schopnost za$ízení vyu&ívat obsah chrán#n% technologií PlayReady. Zru"ení by nem#lo ovlivnit nechrán#n% obsah ani obsah chrán#n% pomocí jin%ch technologií p$ístupu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 46PFL9707S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 46PFL9707S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag