Návod k použití PHILIPS 46PFL5606H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 46PFL5606H. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 46PFL5606H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 46PFL5606H.


PHILIPS 46PFL5606H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12080 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 46PFL5606H QUICK START GUIDE (2420 ko)
   PHILIPS 46PFL5606H (12317 ko)
   PHILIPS 46PFL5606H BROCHURE (2582 ko)
   PHILIPS 46PFL5606H QUICK START GUIDE (2420 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 46PFL5606H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 47PFL4606H 46PFL5606H 42PFL4x06H 42PFL3x06H 40PFL5xx6H 37PFL4606H 32PFL5x06H 32PFL4606H 32PFL3x06H DesignLine Tilt CS Pírucka pro uzivatele EN Addendum When you select a channel from the channel grid, a preview is not displayed. Dodatek Pi výbru kanálu z mízky není náhled zobrazen. Tillæg Når du vælger en kanal fra kanaloversigten, er der ikke nogen eksempelvisning. Nachtrag Wenn Sie einen Sender aus der Senderliste auswählen, wird keine Vorschau angezeigt. [. . . ] · [Vyhledávánípodlezánru]: Vyhledávání televizních program podle zánru. · [Naplánovanépipomínky]: Seznam upozornní na programy. · [ZískatdataEPG]: Aktualizace posledních informací v programovém prvodci. nastavení ukoncíte. · Pokud vybraná zem podporuje digitální vysílání, zobrazí se prioritn cas poskytovatele televizních sluzeb. Zobrazeníhodintelevizoru 1 2 3 Pi sledování televizoru stisknte tlacítko OPTIONS. Stisknte tlacítko OK. Poznámka · Chcete-li hodiny deaktivovat, postup opakujte. CS 21 C e s ti n a Zobrazeníhodintelevizoru Zmnarezimuhodin 1 2 3 Pouzitícasovac Casovace mzete nastavit na pepnutí televizoru do pohotovostního rezimu v urcený cas. Tip · Ped pouzitím casovac nastavte cas televizoru. Stisknte tlacítko . Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavenítelevizoru] > [Pedvolby] > [Hodiny] > [Auto. hodiny]. Vyberte moznost [Automatický] nebo [Rucní] a poté stisknte tlacítko OK. Zmnacasovéhopásma Poznámka · Tato moznost je k dispozici, pouze pokud vyberete moznost [Auto. hodiny] > [Automatický] (v zemích, kde jsou vysílána casová data). Automaticképepnutítelevizorudo pohotovostníhorezimu(automatické vypnutí) Automatické vypnutí pepne televizor po uplynutí nastavené doby do pohotovostního rezimu. Tip · Televizor mzete vypnout díve nebo nastavit nový cas bhem odpocítávání casovace. 1 2 3 4 Stisknte tlacítko . Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavenítelevizoru] > [Pedvolby] > [Hodiny] > [Casovépásmo]. Stisknutím tlacítka OK volbu potvrte. Pouzitíletníhocasu Poznámka · Tato moznost je k dispozici, pouze pokud vyberete [Rezimautomat. hodin] > [Rucní]. 1 2 3 4 Stisknte tlacítko . Vyberte polozky [Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [Pedvolby] > [Auto vypnutí]. » Pokud nastavíte nulu, automatické vypnutí bude deaktivováno. Stisknutím tlacítka OK zapnete casovac automatického vypnutí. » Televizor se po uplynutí dané doby pepne do úsporného rezimu. 1 2 3 Stisknte tlacítko . Vyberte moznosti [Nastavení] > [Nastavenítelevizoru] > [Pedvolby] > [Hodiny] > [Letnícas], poté stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost [Standardnícas] nebo [Letnícas] a poté stisknte tlacítko OK. 22 CS Mzete dtem zabránit ve sledování urcitých program nebo kanál. K tomu slouzí funkce uzamknutí ovládacích prvk televizoru. Nastavenínebozmnakódu 1 2 3 4 » Pokud zobrazíte zamknuté kanály prostednictvím tabulky kanál, budete vyzváni k zadání kódu PIN. Stisknte tlacítko . Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastaveníkanálu] > [Rodicovskýzámek]. » Zobrazí se nabídka [Nastavitkód] / [Zmnitkód]. Pouzijte Císelnátlacítka k zadání kódu. » Postupujte podle návodu na obrazovce a vytvote si nebo zmte kód PIN. Tip Nastavenírodicovskéhozámku Nkteré spolecnosti poskytující digitální vysílání uvádjí své poady s hodnocením urcujícím vhodnost pro urcitý vk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze poady s hodnocením odpovídajícím vku vaseho dítte. 1 2 Stisknte tlacítko . · Pokud kód zapomenete, mzete zadáním , , 8888" pepsat vsechny existující kódy. 3 4 5 Vyberte polozky [Nastavení] > [Nastavení kanálu] > [Rodicovskýzámek] > [Rodic. Pouzijte Císelnátlacítka k zadání kódu. Stisknutím tlacítka nastavení ukoncíte. Uzamceníneboodemceníjednohoci vícekanál 1 2 3 Stisknte tlacítko . Vyberte polozky [Nastavení] > [Nastavení kanálu] > [Rodicovskýzámek] > [Zámek kanálu]. Vyberte kanál, který chcete zamknout, a stisknte tlacítko OK. » Pi prvním zamcení nebo odemcení kanálu budete pozádáni o zadání kódu PIN. Opakováním tohoto postupu mzete uzamknout nebo odemknout více kanál. CS 23 4 5 C e s ti n a Zamcenínevhodnéhoobsahu 6 K aktivaci zámku je teba televizor vypnout a znovu zapnout. » Pi pepínání kanál pomocí tlacítek CH - nebo CH + budou uzamcené kanály vynechány. PouzitífunkceScenea Mzete zobrazit výchozí obrázek a pouzít jej jako tapetu televizoru. Jako tapetu mzete nahrát také obrázek vlastní. [. . . ] Nkterékanálynejsouvmémtelevizoru nainstaloványautomaticky: · Bhem instalace se ujistte, ze jste vybrali zemi, v níz televizor instalujete. 46 CS Televizorjezapnutý, aleneobjevujesezádný obraz: · Zkontrolujte, zda je anténa správn pipojena k televizoru. · Zkontrolujte, zda je zaízení správn pipojeno k televizoru. Zvukfunguje, aleneobjevujesezádnýobraz: · Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná. Píjemtelevizníhosignálupomocípipojené antényjenekvalitní: · Zkontrolujte, zda je anténa správn pipojena k televizoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 46PFL5606H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 46PFL5606H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag