Návod k použití PHILIPS 45938-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45938-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45938-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45938-31-16.


PHILIPS 45938-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45938-31-16 BROCHURE (786 ko)
   PHILIPS 45938-31-16 QUICK START GUIDE (820 ko)
   PHILIPS 45938-31-16 BROCHURE (755 ko)
   PHILIPS 45938-31-16 QUICK START GUIDE (820 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45938-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento návod k pouzití musí být dostupný i novému uzivateli, aby se mohl seznámit s veskerými funkcemi spotebice vcetn bezpecného zacházení s ním. Tyto bezpecnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vasi bezpecnosti. Je bezpodmínecn NUTNÉ, abyste jste se s tmito informacemi seznámili jest ped instalací a pípadným pouzíváním. Instalace Ulození na skládku Veskerý obalový materiál by ml být ulozen na odpovídající skládku. Plastické díly jsou oznaceny mezinárodn platnými symboly: >PE< >PS< polyetylén -napíklad obalová fólie polystyrén - napíklad tsnící materiál (vzdy bez freon) Ujistte se, ze mycka nebyla pi transportu njak poskozena. [. . . ] Kontrolka "konec programu" zhasne a bude tak indikovat deaktivaci dávkování lestícího prostedku. Vypnutím mycky hlavním vypínacem "On/Off" ulozíte toto nastavení do pamti mycky. K ulození této hodnoty do pamti je mozné pockat i 60 sekund, kdy mycka pejde automaticky do nastavovacího módu. Nastavení dávkování Na základ dosazeného výsledku po osusení nádobí, nastavte dávkovac lestidla na jednu ze 6 pozic, pomocí pepínace (pozice 1 = minimální dávka, pozice 6 = maximální dávka). Zvyste dávkování v pípad, kdyz na umytém nádobí jsou viditelné kapky vody nebo blavé stopy vodního kamene. Snizte dávkování v pípad, kdyz na nádobí jsou znatelné lepkavé blavé skvrny. Lestící prostedek doplte vzdy kdyz se rozsvítí indikátor doplnní lestícího prostedku na ovládacím panelu. BR09 9 Pouzívání mycky · · · · · Ujistte se, ze není nutné doplnit speciální sl nebo lestící prostedek. Vyberte vhodný mycí program Spuste zvolený program. Vkládání nádobí do mycky Jakékoliv mycí houbicky, úklidové hadry a jiné nasákavé materiály nesmí být v mycce pouzívány ani umývány. · · Ped vlozením nádobí do mycky: - odstrate z nj vsechny zbytky potravy. Pi vkládání nádobí a píbor do mycky následujte tyto pokyny: - Nádobí a píbory nesmí bránit v rotaci ostikovacích ramen Duté díly nádobí jako napíklad sklenice, sálky, hrnky, hrnce, apod. , vkládejte do mycky dnem vzhru a zabráníte tím zadrzování vody uvnit. Kusy píbor nebo nádobí nesmí být vzájemn slozeny do sebe nebo zakryté. Abyste zabránili poskození skla, nedovolte aby se jednotlivé díly vzájemn dotýkaly. Malé kusy nádobí vkládejte do kosíku na píbory. - · Plastové nádobí a nádobí s teflonovou nebo podobnou povrchovou úpravou má tendenci zadrzovat kapky vody. Zasute kos do vyssí polohy a zarázky (A) pesute do pvodní zajistné polohy. Je-li kos nastaven do horní polohy, tak nebude mozné pouzívat drzáky hrnk. DE19 DE21 RC01 3. Vsechny programy s pedmytím vyzadují nasypat malou dávku (asi 5 az 10 g) do komory která se nachází uprosted horniho kose. Tato dávka mycího prostedku bude vyuzita pi fázi pedmytí. Vícko zavete do zaklapnutí tak, aby kolík optovn tuto polohu zajisoval. Vzdy po nalození nádobí zavete dvee mycky. Otevené dvee mohou být zdrojem úrazu. DE23 12 Tabletové mycí prostedky Jednotlivé typy prostedk se rozpoustjí rzn rychle. Z tohoto dvodu ne vsechny typy tablet mohou pln vyuzít svojí plnou mycí schopnost pi pouzití v krátkých mycích programech. Z tohoto dvodu vzdy volte pouze normální (dlouhý) program pi pouzití tchto tabletových prostedk. Tablety nevkládejte do mycí vany nebo do kosíku na píbory, protoze by se tak snízil mycí úcinek. Tablety je nutné vkládat do zásobníku mycího prostedku. Koncentrované mycí prostedky Z hlediska chemického slození lze mycí prostedky rozdlit do dvou základních skupin: konvencní mycí prostedky na alkalické bázi prostedky s nizsím obsahem alkálií s pídavkem pírodních enzym V tchto pípravcích byly komponenty, významn poskozující zivotní prostedí, nahrazeny pírodními enzymy a dalsími lépe biologicky odbouratelnými slozkami. Enzymy uplatují svojí nejvyssí cistící úcinnost pi 50°C. Pouzitím tchto pípravk proto mzete dosáhnout stejného mycího úcinku pi 50°C, jako pi pouzití normálního mycího prostedku pi 65°C. Kombinované mycí prostedky V pípad, ze pouzíváte mycí prostedek, který v sob obsahuje i lestící slozku, musíte tento pípravek vlozit do zásobníku mycího prostedku. [. . . ] No. Servis a náhradní díly Tento spotebic mze opravovat pouze autorizovaný servisní technik. Mohou být pouzity pouze originální náhradní díly. V zádném pípad se nepokousejte mycku opravit sami. Pokusy o opravu neautorizovanými osobami mohou zapícinit zranní nebo vázn poskodit spotebic. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45938-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45938-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag