Návod k použití PHILIPS 45567-14-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45567-14-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45567-14-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45567-14-16.


PHILIPS 45567-14-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45567-14-16 BROCHURE (852 ko)
   PHILIPS 45567-14-16 QUICK START GUIDE (1544 ko)
   PHILIPS 45567-14-16 BROCHURE (817 ko)
   PHILIPS 45567-14-16 QUICK START GUIDE (1544 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45567-14-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento návod k pouzití musí být dostupný i novému uzivateli, aby se mohl seznámit s veskerými funkcemi spotebice vcetn bezpecného zacházení s ním. Tyto bezpecnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vasi bezpecnosti. Je bezpodmínecn NUTNÉ, abyste jste se s tmito informacemi seznámili jest ped instalací a pípadným pouzíváním. Instalace Ulození na skládku Veskerý obalový materiál by ml být ulozen na odpovídající skládku. Plastické díly jsou oznaceny mezinárodn platnými symboly: >PE< >PS< polyetylén -napíklad obalová fólie polystyrén - napíklad tsnící materiál (vzdy bez freon) Ujistte se, ze mycka nebyla pi transportu njak poskozena. [. . . ] Kontrolka "konec programu" se rozsvítí a bude tak indikovat aktivaci dávkování lestícího prodtedku. Optovným stlacením funkcního tlacítka 2 zmníte soucasné nastavení. Kontrolka "konec programu" zhasne a bude tak indikovat deaktivaci dávkování lestícího prostedku. Vypnutím mycky hlavním vypínacem "On/Off" ulozíte toto nastavení do pamti mycky. K ulození této hodnoty do pamti je mozné pockat i 60 sekund, kdy mycka pejde automaticky do nastavovacího módu. Nastavení dávkování Na základ dosazeného výsledku po osusení nádobí, nastavte dávkovac lestidla na jednu ze 6 pozic, pomocí pepínace (pozice 1 = minimální dávka, pozice 6 = maximální dávka). Zvyste dávkování v pípad, kdyz na umytém nádobí jsou viditelné kapky vody nebo blavé stopy vodního kamene. Snizte dávkování v pípad, kdyz na nádobí jsou znatelné lepkavé blavé skvrny. Lestící prostedek doplte vzdy kdyz se rozsvítí indikátor doplnní lestícího prostedku na ovládacím panelu. BR09 9 Pouzívání mycky · · · · · Ujistte se, ze není nutné doplnit speciální sl nebo lestící prostedek. Vyberte vhodný mycí program Spuste zvolený program. Vkládání nádobí do mycky Jakékoliv mycí houbicky, úklidové hadry a jiné nasákavé materiály nesmí být v mycce pouzívány ani umývány. · · Ped vlozením nádobí do mycky: - odstrate z nj vsechny zbytky potravy. Pi vkládání nádobí a píbor do mycky následujte tyto pokyny: - Nádobí a píbory nesmí bránit v rotaci ostikovacích ramen Duté díly nádobí jako napíklad sklenice, sálky, hrnky, hrnce, apod. , vkládejte do mycky dnem vzhru a zabráníte tím zadrzování vody uvnit. Kusy píbor nebo nádobí nesmí být vzájemn slozeny do sebe nebo zakryté. Maximální výska nádobí v horním kosi v dolním kosi S kosem v horní poloze S kosem v dolní poloze 20 cm 24 cm 31 cm 27 cm 3. Vsechny programy s pedmytím vyzadují nasypat malou dávku mycího prostedku (asi 5 az 10 g) do pilehlé komory (3). Tato dávka mycího prostedku bude vyuzita pi pedmytí. Vícko zavete do zaklapnutí tak, aby kolík optovn tuto polohu zajisoval. Nastavení do vyssí polohy provete následujícím zpsobem: 1. Vysute pední zarázky (A) vrchního kose a kos vyndejte. Zasute kos do vyssí polohy a zarázky (A) pesute do pvodní zajistné polohy. Je-li kos nastaven do horní polohy, tak nebude mozné pouzívat drzáky hrnk. RC01 Vzdy po nalození nádobí zavete dvee mycky. Otevené dvee mohou být zdrojem úrazu. 11 Tabletové mycí prostedky Jednotlivé typy prostedk se rozpoustjí rzn rychle. Z tohoto dvodu ne vsechny typy tablet mohou pln vyuzít svojí plnou mycí schopnost pi pouzití v krátkých mycích programech. Z tohoto dvodu vzdy volte pouze normální (dlouhý) program pi pouzití tchto tabletových prostedk. Tablety nevkládejte do mycí vany nebo do kosíku na píbory, protoze by se tak snízil mycí úcinek. Tablety je nutné vkládat do zásobníku mycího prostedku. Koncentrované mycí prostedky Z hlediska chemického slození lze mycí prostedky rozdlit do dvou základních skupin: konvencní mycí prostedky na alkalické bázi prostedky s nizsím obsahem alkálií s pídavkem pírodních enzym V tchto pípravcích byly komponenty, významn poskozující zivotní prostedí, nahrazeny pírodními enzymy a dalsími lépe biologicky odbouratelnými slozkami. [. . . ] No. Servis a náhradní díly Tento spotebic mze opravovat pouze autorizovaný servisní technik. Mohou být pouzity pouze originální náhradní díly. V zádném pípad se nepokousejte mycku opravit sami. Pokusy o opravu neautorizovanými osobami mohou zapícinit zranní nebo vázn poskodit spotebic. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45567-14-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45567-14-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag