Návod k použití PHILIPS 45556-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45556-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45556-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45556-11-16.


PHILIPS 45556-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45556-11-16 BROCHURE (968 ko)
   PHILIPS 45556-11-16 QUICK START GUIDE (1637 ko)
   PHILIPS 45556-11-16 BROCHURE (1016 ko)
   PHILIPS 45556-11-16 QUICK START GUIDE (1637 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45556-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Musíte si je ped instalací nebo pouzíváním spotebice ádn prostudovat. Instalace q q q Po pouzití spotebice zavete vodovodní ventil. Je teba vnovat péci cistní tsnní na spodní cásti dveí a v oblasti pant, protoze pi neopatrném cistní jakákoli vycnívající cást mze zpsobit poezání. Tomuto výrobku by ml poskytovat servis jen oprávnný technik servisního stediska a ml by pouzívat jen originální náhradní díly. Za zádných okolností byste se nemli pokouset spotebic opravovat sami. [. . . ] Kos pemístte do vyssí polohy a zarázky (A) dejte zpt do pvodní polohy. Kdyz je horní kos ve vyssí poloze, pojme talíe jen do prmru 20 cm a nebudete moci pouzít zvednuté rosty na poháry. RC01 Po naplnní spotebice vzdy zavete dvee, protoze otevené dvee jsou nebezpecné. 10 Pouzití mycích prostedk Pouzívejte jen mycí prostedky speciáln urcené pro pouzití v myckách nádobí. Jestlize pouzíváte mycí prostedky v prásku, postupujte následovn: 1. Zatazením za západku (D) otevete vícko dávkovace. Doplte mycí prostedek podle doporucení na tabulce "Programy Umývání". Protoze vsechny mycí prostedky nejsou stejné, mli byste se pidrzet také pokyn na balení mycích prostedk. Jestlize program obsahuje pedmytí, pidejte potebný prostedek na vícko dávkovace. Mezi stíbrnými píbory a nerezovými ocelovými píbory mze nastat chemická reakce. Zelezné a litinové pedmty mohou rezavt a rzí poskvrnit jiné pedmty. Hliník má tendenci cernat, m , cín a mosaz mají sklon ke vzniku skvrn. Pro nejlepsí výsledky mytí Ped plnním mycky odstrate vsechny zbytky jídel a velmi znecistné hrnce a pánve namocte. Naklote kusy s povrchy klenutými ven i dovnit tak, aby voda mohla snadno stékat. Odmte mycí prostedek Doplte do dávkovace potebné mnozství mycího prostedku podle tabulky "Programy Umývání". Pokud nastavíte volbu polovicní nápl, nezapomete pouzít mensí mnozství mycího prostedku. Nastavení a spustní programu s OPOZDNÝM STARTEM Nastavení programu s opozdným startem se provádí ped zvolením programu. Stisknte tlacítko OPOZDNÝ START a zvolte pozadovanou dobu (3, 6 nebo 9 hodin); kontrolka odpovídající zvolené dob zacne blikat. Stisknte tlacítko odpovídající zvolenému programu: rozsvítí se kontrolka zvoleného programu a kontrolka fáze zvoleného programu zacne blikat. Ke startu zpátecního odpocítávání casu dojde piblizn za 6 vtein po posledním stisknutí tlacítka (programu nebo tlacítka POLOVICNÍ NÁPL). Zpátecní odpocítávání casu se snizuje o tíhodinové kroky a vás o tom informuje kontrolka hodin. 7. Zavete dvee mycky 14 Zatímco probíhá zpátecní odpocítávání casu, je rozsvícena pouze kontrolka programu a kontrolka oznacující pocet hodin, které chybjí do spustní programu. Po uplynutí nastaveného casu se program automaticky spustí. Je mozné zastavit probíhající zpátecní odpocítávání casu, nebo ho lze zastavit dÍve nez zacne, a to pouze stiskem tlacítka OPOZDNÝ START trvajícím tak dlouho, dokud kontrolky hodin nezhasnou. Dlezité!Nedoporucujeme, abyste otvírali dvee, kdyz je mycka nádobí v provozu; kdyz je pesto otevete, zásahem bezpecnostního zaízení dojde k zastavení pístroje. [. . . ] Pro usnadnní je mozné hadicí otácet vlevo nebo vpravo. Pívodní hadice je vybavena bezpecnostním zaízením proti mimovolnému úniku vody. Pro odpojení hadice stisknte pácku (B) a otocte pojistný krouzek (A) proti smru hodinových rucicek. A B CA14 21 Pipojení odtoku vody Konec vypoustcí hadice se mze pipojit nkolika zpsoby: 1. Ke dezovému sifonu, s pípadným zajistním sponou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45556-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45556-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag