Návod k použití PHILIPS 43992-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 43992-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 43992-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 43992-31-16.


PHILIPS 43992-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3734 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 43992-31-16 BROCHURE (1558 ko)
   PHILIPS 43992-31-16 BROCHURE (1433 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 43992-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpen provoz je zajitn v ppad, e pi souasnm provozu odsavae par a topenit zvislho na mnostv vzduchu v mstnosti nevznik podtlak vy ne 0, 04 mbar, a neme tak dochzet ke zptnmu nasvn spalin z topenit. ve dvech, oknech, skkou ve zdi pro pvod a odtah vzduchu, nebo jinmi technickmi opatenmi, me pivdt do mstnosti spalovac vzduch. Poznmka: Pi posuzovn danho stavu je teba brt v vahu celkov objem vzduchu v byt. V ppad pochybnost je teba se informovat u kominka. 4 - MONT ODSAVAE PAR K usnadnn monte slou nsledujc schma: 4. 1 - Mont plechovch drk; 4. 2 - Mont tlesa odsavae; 4. 3 - Pipojen do st a kontrola funknosti; 4. 4 - Pipojen odtahovho potrub, nebo pizpsoben na vnitn obh; 4. 5 - Mont teleskopickho komnu. 4. 1 - Mont plechovch drk a zadn stny (obr. [. . . ] Pomoc dodvanch hmodinek o prmru 8 mm a vrut plechov drky 1 a 2 upevnte na ze. 5 - Zadn stna (voliteln psluenstv) Vzdlenost odsavae par od varn desky urete podle vky zadn stny F a ppadnho nstavce na kuchyskou pracovn desku. V ppad, e budete zadn stnu upevovat nahoe i dole do zdi, muste ji v poadovan vce vyrovnat jet ped mont spodn kuchysk skky nebo kuchysk pracovn desky. Tento postup vak vyaduje velmi pesn rozmϯen, a proto byste jej mli penechat kolenmu personlu. V ppad, e se chcete omezit jen na upevnn nahoe, postupujte nsledovn: a) Zadn stnu odsavae opete o kuchyskou pracovn desku, pitlate ji na ze a vyrovnejte ji podle stedn osy (obr. c) Vrtkem o prmru 8 mm vyvrtejte otvory do zdi, zasute do nich hmodinky, zadn stnu pitlate ke zdi a piloenmi vruty ji piroubujte. d) Eventuln stabilizaci spodnho okraje penechte instalatrovi. 4. 2 - Mont tlesa odsavae (obr. 3) 1 - Oba rouby V (kter se nachzej v mstech zaven tlesa odsavae) zaroubujte asi do poloviny. 4 - Zasute stedov roub V1 a pithnte. 4. 3 - Pipojen do st a kontrola funknosti 1 - Odsava par je vybaven pevnm pvodnm kabelem a zstrkou s ochrannm kontaktem a je pipraven k pipojen na stdav proud o napt 220 V. 2 - Je teba co nejpsnji dodrovat bezpenostn pokyny zdraznn v nvodu k monti, zejmna body 3. 2, 3. 3 a 3. 4 z odstavce 3. 3 - Po pipojen odsavae par do elektrick st je teba provst kontrolu funknosti osvtlen, spnn motoru a pepnn stup vkonu. 4. 4 - Pipojen odtahovho potrub, nebo pizpsoben na vnitn obh 1 - Pipojen odtahovho potrub pro reim odsvn: a) Odsava par me instalatr pipojit na vnj odtahov veden pomoc pevnho nebo prunho potrub o prmru 120 nebo 150 mm. 2 = stedn stupe vkonu, je vhodn ve vtin ppad a nabz optimln innost s odpovdajc hlunost. 3 = nejvy stupe vkonu, je vhodn k odstraovn silnch kuchyskch vpar, a to i po del dobu. Tlatko V1 = nejni stupe vkonu, je vhodn pro dlouhotrvajc lehkou vmnu vzduchu pi mal tvorb kuchyskch vpar. Tlatko V2 = stedn stupe vkonu, je vhodn ve vtin ppad a nabz optimln innost s odpovdajc hlunost. Tlatko V3 = nejvy stupe vkonu, je vhodn k odstraovn silnch kuchyskch vpar, a to i po del dobu. 3 - ITN A /DRBA Zrukou sprvn funknosti a dlouhodobho dobrho vkonu je trval drba. Zvltn pi je teba vnovat kovovm tukovm filtrm a filtrm s aktivnm uhlm (pouze pi reimu s vnitnm obhem). 3. 1 - Kovov tukov filtry 1 - itn Tyto filtry je teba minimln jednou za 2 msce mt v tepl vod s bnmi mycmi prostedky. 2 - Demont filtr Filtry vyjmejte jeden po druhm tak, e je rukou nadzvednete a tlatko stisknete smrem ke stedu filtru (obr. Pi nasazovn filtr dbejte na to, aby tlatka byla na viditeln stran. 3. 2 - Textiln tukov filtry 1 - Textiln tukov filtr je vybaven ukazatelem nasycenosti. Filtr se mus vymnit, jakmile se fialov teky na jeho povrchu, viditeln skrz mku, roz̯ na souvisl fialov zbarven. Poznmka: Tento textiln tukov filtr se neme prt, protoe pranm ztrc absorpn schopnost. Vrobce nepebr zruku za kody zpsoben nedodrenm tohoto pokynu. 7 2 - Vmna textilnho tukovho filtru - Upevovac zpadku U na mce tukovho filtru pesute dozadu (obr. [. . . ] Filtry nasycen tukem jsou vzntliv. 3. 3 - Filtry s aktivnm uhlm 1 - Funkce Filtry s aktivnm uhlm absorbuj kuchysk vpary, dokud se nenasyt. Tyto filtry vak nelze mt ani regenerovat a minimln jednou za 4 msce se musej nasycen vymnit, pi velmi astm pouvn odsavae par jet astji. 2 - Vmna filtru s aktivnm uhlm Vyjmte kovov tukov filtry a pak sejmte filtry s aktivnm uhlm na obou bocch ventiltoru, a to tak, e je budete otet proti smru hodinovch ruiek. Nov filtry nasadte tak, e je budete otet ve smru hodinovch ruiek (obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 43992-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 43992-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag